J-komms stadgar

Stadgar för Journalistföreningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet r.f.

1. Föreningens namn, hemort och språk

Föreningens namn är Journalistföreningen vid Soc&kom. Föreningens hemort är Helsingfors och verksamhetsspråket är svenska.

2. Syfte och verksamhetsformer

Journalistföreningen vid Soc&kom är en förening för dem som studerar eller har studerat journalistik vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Föreningens syfte är att:
•   bevaka medlemmarnas intressen i journalistikutbildningen på Svenska social- och kommunalhögskolan
•   öka medvetenheten om journalistiska frågor samt belysa aktuella ämnen
•   skapa gemenskap bland föreningens medlemmar
•   skapa och upprätthålla kontakt med journalister, andra journalistikstuderande och andra föreningar

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att:
•   samarbeta med ämnesrådet för journalistik vid Svenska social- och kommunalhögskolan under årsmötet
•   upprätthålla kontakten med studeranderepresentanterna i högskolans styrelse samt med Studentorganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan.
•   ordna studieresor, seminarier och studiebesök för sina medlemmar
•   ordna regelbundna träffar, samkväm, fester och yrkesinriktade temakvällar för föreningens medlemmar eller tillsammans med andra föreningar
•   upprätthålla ett diskussionsforum och en hemsida på internet

Föreningen kan stöda sin verksamhet genom att ta emot donationer och testamenten. Föreningen kan äga för verksamheten nödvändig fast egendom samt verkställa lotterier och penninginsamlingar sedan den har erhållit behövligt tillstånd härtill.

3. Medlemmarna

Såsom föreningens ordinarie medlem kan godkännas en person som antar föreningens syfte samt studerar journalistik på Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Såsom understödande medlem kan godkännas en privatperson som har studerat journalistik vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet eller en sammanslutning med rätthandlingsförmåga inom den journalistiska branschen som vill stöda föreningens syfte och verksamhet.

En ordinarie medlem överförs understödande medlem enligt sitt eget samtycke då det har gått tio år sedan han inlett sina journalistikstudier, eller då han utexaminerats från Svenska social- och kommunalhögskolan.

Ordinarie medlemmar och understödande medlemmar godkänns av föreningens styrelse på ansökan.

Till hedersordförande eller hedersmedlem kan föreningsmötet på framställning av styrelsen kalla en person som avsevärt har främjat och stött föreningens verksamhet.

4. Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller om han annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om han genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om han inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar.

5. Anslutnings- och medlemsavgifterna

Årsmötet beslutar om storleken av den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift som uppbärs hos ordinarie- och understödande medlemmar. Hedersordföranden och hedersmedlemmarna betalar inte medlemsavgifter.

6. Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och 3–8 andra ordinarie medlemmar samt 0–2 suppleanter som alla utses vid årsmötet.

Styrelsens mandattid är tiden mellan årsmötena.

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då han har förhinder på kallelse av vice ordföranden då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

7. De som får teckna föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande eller kassör var för sig.

8. Räkenskapsperiod och revision

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till revisorerna senast tre veckor före årsmötet. Revisorerna skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

9. Föreningens möten

Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag mellan den första januari och den sista februari.

Ett extra möte hålls då föreningens möte så beslutar eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.

Vid föreningens möte har varje ordinarie medlem, hedersordförande och hedersmedlem en röst. En understödande medlem har rätt till att vara närvarande och yttra sig vid föreningens möte.

Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

10. Kallelse till föreningens möten

Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast sju dagar före mötet genom att skicka ett kallelsebrev till varje medlem, genom att sätta in en annons i en tidning som utkommer i föreningens hemort, eller per e-post.

11. Årsmöte

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

1. mötet öppnas

2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras

4. föredragningslistan för mötet godkänns

5. bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras

6. beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga

7. verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek fastställs

8. val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen

9. val av representanter till ämnesrådet för journalistik vid Svenska social- och kommunalhögskolan

10. val av en revisor eller två revisorer och hans/deras suppleanter

11. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens årsmöte skall han skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

12. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen.

Om föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja intressena hos journalistikstuderandena vid Svenska social- och kommunalhögskolan.