Tervetuloa

Sivuilla tarjotaan tukea tilastoanalyyseihin ja määrällisen tutkimuksen toteuttamiseen.

Pääosassa ovat SPSS-ohjelmiston käyttöön ja analyyseihin johdattelevat SPSS-videot: 1. Aloitus ja tiedon syöttäminen, 2. Puuttuvat tiedot ja käänteiset arvot, 3 Muuttujien kuvaukset, jakaumatarkaskastelut ja muunnokset, 4. Summamuuttujien rakentaminen ja luotettavuustarkastelu, 5. T-testi, 6. Korrelaatiotarkastelu, 7. Regressioanalyysi, 8. Yksisuuntainen varianssianalyysi, 9. Kaksisuuntainen varianssianalyysi, 10. MANOVA, 11. Pääkomponenttianalyysi, 12. Faktorianalyysi, 13. Ryhmittelyanalyysi, 14. Ristiintaulukointi, 15. Mann-Whitney U, 16. Kruskall-Wallis

Voit myös etsiä lisätietoa myös Menetelmäkirjallisuutta- ja Menetelmälinkit-sivuilta. Sivujen rakentaminen ovat edelleen vaiheessa, joten voit ehdottaa hyödyllisien linkkien ja aineistojen lisäämistä sivuille vinkkaamalla niistä minulle: risto.hotulainen@helsinki.fi