Videoita

Seuraavassa muutamia videoita, joiden perusteella pääset sinuiksi SPSS-ympäristön ja perusanalyysien kanssa

Videot on jaettu neljään pääryhmään: 1) Matriisi ja muuttujien muunnokset, 2. Perusanalyysit, 3. Ei-parametriset menetelmät, 4. Bonus-videot

HUOM: ks. myös SPSS -raportointiohjeistus

Matriisi ja muuttujien muunnokset

1) Aloitus ja tiedon syöttäminen

2) Puuttuvat tiedot ja käänteiset arvot

(nice to know Expectation Maximization)

3) Muuttujien kuvaukset, jakaumatarkastelut ja muunnokset

4) Summamuuttujien rakentaminen ja luotettavuustarkastelu

 

Analyysit

5) t-testi

http://www.youtube.com/watch?v=xLVOXLeKCZE

6) Korrelaatiotarkastelu

7) Regressioanalyysi

8) Yksisuuntainen varianssianalyysi (one-way  ANOVA)

9) Kaksisuuntainen varianssianalyysi (two-way ANOVA)

10. MANOVA,

11. Pääkomponenttianalyysi,

12. Faktorianalyysi,

13. Ryhmittelyanalyysi

 

Ei-parametriset menetelmät

14) Ristiintaulukointi

15) Mann-Whitney U -testi

16) Kruskall-Wallis -testi

 

Bonus -videot

17) Kuinka spss-ympäristössä output-näkymän t-testi tulos voidaan muokata taulukkomuotoon ja osaksi tutkimusraporttia (07:26 – 15:23).

18) Seuraavassa videossa esitetään rankenneyhtälömallin tekninen suoritus pienellä aineistolla AMOS-ohjelmalla