Klassikerbiblioteket

Klassikerbiblioteket:

Klassikerbiblioteket (Doria)

klassikerbiblioteket.nationalbiblioteket.fi

Finländska klassikerbiblioteket är

  • en omfattande och källkritisk sammanställning av finsk- och svenskspråkig finländsk litteratur samt av forskningsdata som gäller denna litteratur.
  • en kulturhistorisk resurs för forskning, utbildning och folkbildande arbete som gäller hela Finland.
  • fritt tillgängligt via internet.

Finländska klassikerbiblioteket planeras för en bred användarkrets. Texterna kan kopieras vidare för t.ex. olika undervisnings- och forskningsändamål, i såväl Finland som andra länder. I digitaliseringen prioriseras finländska klassiker, verk och författare som har en etablerad ställning i litteraturforskningen och -historien, samt i den litterära diskussionen. Därtill digitaliseras också andra litteraturhistoriskt intressanta verk (t.ex. pionjärer inom en genre) och specialsamlingar. I Klassikerbiblioteket publiceras i huvudsak förstaupplagor och upphovsrättsfria verk.

I utvecklingen av Klassikerbiblioteket beaktas digitaliseringen av den humanistiska forskningen. Materialet produceras i enlighet med internationell standard, vilket garanterar att det kan kopieras och konverteras för avsedda ändamål.

Klassikerbiblioteket erbjuder fyra olika innehållsdelar som tillgodoser olika typer av informationsbehov.

  1. Klassikerbibliotek: digital samling av klassisk finländsk (finsk- och svenskspråkig) skönlitteratur. Innehåller i huvudsak kompletta texthelheter (författares samlade produktioner) och sökredskap. Klassikerbibliotkets verk finns tillgängliga som PDF-filer. Texterna är ocr-lästa vilket möjliggör sökningar inom verk. Korrekturläsningen av ocr-lästa texter är under arbete. Verken kommer också att publiceras som ren tex. En del verk finns i EPub-format.
  2. Bibliografiskt källmaterial: Bibliografi över forskning i samband med de enskilda författarna. Innehållet är indexerat vilket möjliggör sökningar. Senare publiceras också bibliografi över recensioner.
  3. Källmaterial om författarna: matrikelinformation och livshistorisk bibliografi samt länkar till Nationalbiografin och databasen Biografiskt Lexikon för Finland.
  4. Joutsen – Svanen, elektronisk årsbok för forskning i finländsk litteratur: vetenskaplig tidskrift som behandlar den finländska litteraturen. Finsk-, svensk- och engelskspråkig referee-publikation som innehåller högklassiga forskningsartiklar, recensioner, intervjuer och översikter. Också enskilda tematiska studier utges vid sidan om årsboken.

Nytt material läggs till och sidorna uppdateras kontinuerligt. Finländska Klassikerbiblioteket blir inte färdigt, utan växer och utvecklas hela tiden.

Ge oss respons:

Ge oss respons på innehållet i Klassikerbiblioteket, digitaliseringsönskemål mm. på adressen:klassikkokirjasto-palaute@helsinki.fi

Om det gäller tekniska frågor och problem (i Doria) används Dorias responsadress:            doria-oa@helsinki.fi