Ongelmaratkaisutunnin rakenne

Ongelmanratkaisutunnin rakenne ja opettajan rooli tunnin eri vaiheissa

kuva7-2_muokOngelmanratkaisutunti voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: johdatteluvaihe, tutkimisvaihe ja yhteenvetovaihe. Opettajan rooli on tärkeä näissä kaikissa vaiheissa. Opettajan tehtävä on selvästi kaksijakoinen. Hänen pitää huolehtia oppilaan kognitiivisesta ja affektiivisesta tukemisesta. Kognitiivisella tuella tarkoitetaan oppimiseen liittyvää tukemista. Affektiivinen tuki tarkoittaa, että opettaja huolehtii siitä, että oppilaan ja luokan mielentila tukee oppimista.

Käytäntö on osoittanut, että ongelmanratkaisussa saavutetaan parempia tuloksia, kun ainakin jossakin työskentelyn vaiheessa ratkaisijat ovat pareittain tai ryhmässä. Tilanne tuntuu turvallisemmalta ja puhuminen auttaa ajattelun selkiyttämisessä.

Johdatteluvaihe

  • kognitiivinen tuki: tehtävän esittely, keskeiset käsitteet
  • affektiivinen tuki: turvallinen ilmapiiri, motivointi

Johdatteluvaiheessa on tärkeää, että opettaja esittelee tehtävän ja siihen liittyvät käsitteet siten, että oppilaat ymmärtävät, mitä heidän pitää tehdä. Tehtävän annon yhteydessä opettaja myös motivoi oppilaat pohtimaan ja ratkomaan tehtävää. Lisäksi on keskeistä, että opettaja luo luokkaan ilmapiirin, jossa oppilaat uskaltavat kokeilla ja erehtyä.

Tutkimisvaihe

  • kognitiivinen tuki: ajattelun ohjaaminen ja syventäminen
  • affektiivinen tuki: mm. kannustus, rohkaisu

Tutkimisvaiheessa oppilaat työskentelevät ongelman parissa joko itsenäisesti tai pienissä ryhmissä. Opettaja antaa kognitiivista tukea ohjaamalla ja syventämällä oppilaiden ajattelua. Opettaja kysyy oppilailta sopivia kysymyksiä saadakseen selville oppilaiden ajattelua ja kyetäkseen tukemaan ongelmanratkaisuprosessia. Opettajan tehtävänä on ohjata oikealle tielle, ei paljastaa oikeita ratkaisuja. On tärkeää, että myös oppilaat oppivat tekemään hyviä kysymyksiä.

Yhteenvetovaihe

  • kognitiivinen näkökulma: matemaattisen ajattelun kehittäminen: erilaiset lähestymistavat ja strategiat
  • affektiivinen näkökulma: kaikkien osallistuminen


Kuva8Yhteenvetovaihe
on keskeinen osa matematiikan tuntia, koska silloin on mahdollisuus oppia jotakin uutta. Tässä vaiheessa ongelmaratkaisutunnilla koko luokka keskustelee erilaisista ratkaisuista ja ratkaisustrategioista. Opettajan tehtävänä on kiinnittää oppilaiden huomio keskeisiin käsitteisiin ja vahvistaa heidän matemaattista ajatteluaan. Opettajan tehtävänä on myös pitää yllä positiivista ilmapiiriä, joka kannustaa kaikkia oppilaita osallistumaan keskusteluun. Opettaja pystyy hyödyntämään kaikkien oppilaiden tuotoksia aloittamalla perusratkaisuista ja käsittelemällä vasta lopuksi pisimmälle päässeet ratkaisut.