Opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta

Pari yleiskommenttia:

Monenlaista mielipidettä on kuulunut kirjan painotuksista, hyvin perusteltuja ja osuvia  kommentteja. Itse olen ollut varsin tyytyväinen sekä kirjan että koko kurssin antiin. Blogikirjoitukset, tehtäväpalautteet ja lähiopetuksissa esitetyt kommentit ovat hyvin tasapainottaneet ja tuoneet tiettyä realismia niihin opetuksen “ideaaleihin”, joita kirjaan on hienosti pakattu. Tarkoitan, että kirja tarjoaa hienoja malleja, joita kannattaa pohtia ja kokeilla, mutta opettajan rahkeet tai motivaatio eivät luultavasti aina riitä täydelliseen toteutukseen.  Itse suhtaudun kirjaan mm. ideapankkina, josta tuntuu löytyvän todella monipuolinen kirjo hyviä esimerkkejä ja malleja sovellettavaksi ja varioitavaksi erilaisille kursseille.

Eräitä opetustyöhön tai  sen kehittämiseen liittyviä tärkeitä teemoja, kuten opetustyön eettiset kysymykset tai asiantuntijoiden keskinäinen yhteistyö opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa, ei nähdäkseni ole kirjassa suoraan ja laajemmin käsitelty. Lisäksi tuntuu tavoitteena olevan kiertää kategorisesti kuvailemasta, mitä haasteita aiheuttavat mm. vanhat traditiot, rakenteet ja asenteet, joita yliopistolaitos on pullollaan, puhumattakaan niukkenevien resurssien kierteestä ja sen vaikutuksista.  Pitäisikö laatia toinen käsikirja, jossa käsitellään opetuksen kehittämisen haasteita ja miten niihin voidaan vastata?

Aktivoiva opetus

kirjan luku 10, joka käsittelee aktivoivaa luento-opetusta, oli mielestäni oivallisen konkreettinen ja ajatuksia herättävä.  Eräs seikka, jota myös lähiopetuksen keskusteluissa on sivuttu, kiinnitti huomioni: opettajan asiantuntijuuteen ei suoranaisesti viitata lainkaan tai ainakaan sitä sanaa ei käytetä. Asiantuntijuus tai opettajan asiantuntijan rooli on ikään kuin itsestäänselvyys – tai sitten tuo sana/käsite ja sen ulottuvuudet on tarkoituksella sivuutettu. Onko taustalla se, että asiantuntijuus perinteiseen luento-opetukseen liittyen on liian jäykkää soveltuakseen monipuolisesti aktivoivaan opetukseen? Tai liiaksi sidoksissa opettajan omaan erityisalaan, siis liian kapea-alaista asiantuntijuutta?  Tämä lienee myös opettajan suuri haaste: miten “vapautua” liian jäykästä asiantuntijan roolista ja siihen liittyvistä opetusmetodeista ja/tai ilmaisukeinoista, mutta säilyttää silti uskottavuus ja sopivassa määrin myös auktoriteetti? Ja miten onnistuu se, että luento-opetuksessa (jatkuvasti) neuvotellaan siitä, mikä oikeastaan on luennon tehtävä ja millainen toiminta parhaiten palvelee sitä (s. 238)?

Kirja antaa paljon evästystä aktivoimiseen, mutta toisaalta todetaan varsin jyrkästi: “Aktivoivan opetuksen keskeinen ongelma on suunnitellun etenemisen ja spontaanin vuorovaikutuksen välinen jännite. Ei ole olemassa mitään keinoa, jolla tämän jännitteen voisi purkaa.”  Eli opettajan haaste on suunnitella jotenkin alustavasti toimiva opetuskokonaisuus aikatauluineen, mutta olla valmis koko ajan muokkaamaan omaa “opetusaihiotaan” vuorovaikutustilanteiden tai esim. ryhmän koostumuksesta johtuvien oppimistavoitteiden niin vaatiessa. Samalla haasteena on oppia heittäytymään spontaaniin vuorovaikutukseen ja aktivoimaan sitä eri tavoin. Siinäpä haasteita kerrakseen – mutta toki aivan suositeltavia.

Eräs seikka, jota kirjassa (myös luvussa 10) vältellään on opettajien tai muiden opetukseen osallistuvien asiantuntijoiden yhteistyö. Esim. luentosarjaan osallistuvien vierailevien luennoitsijoiden käyttämisestä ei mainita mitään, vaikka ymmärtääkseni tällaiset vierailijat koetaan usein piristävinä ja uutta näkökulmaa tuottavina.  Toisaalta pitkillä kursseilla, joihin liittyy uuden tiedon etsimistä, voisi olla hyödyllistä sisällyttää kurssiin kirjaston informaatikon luento tai opastus tietokantojen ja muiden tiedonlähteiden käyttöön. Minusta on melko ristiriitaista, että opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tuntuu edelleen lähtökohtaisesti korostuvan opettajan yksin ja yksilöllisesti antama työpanos, vaikka oppimisen kannalta painotetaan ryhmätyötä, monipuolista kommunikointia ja erilaisten tekniikoiden hyödyntämistä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *