Viimeinen koetus

Viimeistä kurssikertaa viedään ja sitä myötä tämäkin blogi alkaa saavuttaa päätepistettään. Viimeisen kurssikerran tarkoitus oli nivoa yhteen kurssin aikana opittuja taitoja, sekä niiden soveltamista itsenäisesti.  Päädyin lopulta tekemään kolmesta annetusta tehtävävaihtoehdosta ensimmäisen, jossa tuli laatia vähintään kahden muuttujan kartta tai karttasarja. Saimme jo viime kerralla tehtäväksi etsiä tätä tuntia varten sopivia paikkatietoaineistoja, mutta totta kai lahopäänä unohdin sen välittömästi zoomin sulkeuduttua ja keskiviikko aamu alkoikin tavanomaista aikaisemmin paikkatietoaineiston etsinnällä.

Klikkailin tieni jo melko tutulle Tilastokeskuksen sivustolle ja löysin lopulta käyttötarkoituksiini sopivan Paavo – aineiston, joka piti sisällään postinumeroalueittain tietoa muun muassa väestörakenteesta, varallisuudesta ja koulutustasosta. Sain samasta paikasta ladattua myös postinumeroalueittain jaetun pohjakartan itselleni ja vihdoin olin valmis ryntäämään itse varsinaisen tehtävän pariin.

Jonkin aikaa pähkäiltyäni ja tilastotaulukoita tutkittuani päädyin luomaan kartan, joka havainnollistaa korkeakoulutettujen suhteellisen määrän, sekä työttömien osuuden alueittain pääkaupunkiseudulla (kuva 1). Kartan visuaalisesta ilmeestä tuli mielestäni ihan onnistunut ja erityisesti koulutusta mittaava muuttuja näyttäytyy selkeänä kartalla. Sen sijaan työttömien osuutta ilmaisevat pylpyrät meinasivat aiheuttaa hieman harmaita hiuksia, sillä mielestäni ne voisivat olla informaatioltaan selkeämpiä. Pallot näyttivät karttaa tehdessä ihan hyviltä, mutta kuvatulosteen pienentäessä koko karttaa, olisi sekä väri saanut olla erottuvampi, että pallojen kokoerot suurempia suhteessa toisiinsa. Nyt etenkin pienien alueiden ryppäissä näkymä jää vähän epäselväksi. Lotta oli omassa kartassaan ilmaissut työttömyyttä samantapaisesti ympyrädiagrammeja käyttäen, mutta mielestäni huomattavasti selkeämmin, pallojen pitäessä jopa lukuarvot sisällään. Toki pääkaupunkiseutu pitää niin monia pieniä alueita sisällään, että näin postinumeroittain kartasta olisi voinut tulla aika ahdas, jos jokaiseen palloon olisi yrittänyt mahduttaa työttömyysluvun mukaan.

Kuva 1 – Korkeakoulutettujen ja työttömien osuus väestöstä postinumeroittain pääkaupunkiseudulla (Tilastokeskus)

Jos kartan tuloksia pohtii, niin odotetusti korkeakoulutettujen määrä suhteessa kasvaa ytimeen päin mentäessä. Yliopiston sijainti Helsingin ytimen alueella selittää lukua osittain, mutta pääosin tämä johtunee kaupungeille tyypillisestä rakenteesta. Ytimeen päin mentäessä elinkustannukset nousevat muun muassa korkeampien vuokrien myötä ja sitä kautta korkeampaa palkkaa saavat sijoittuvat yleensä näille alueille. Lataamastani tilastotiedosta olisi ollut mahdollista tehdä tulotasoa ilmaiseva kartta, ja olisikin voinut olla mielenkiintoista vertailla noudatteleeko se korkeakoulutettujen määrän kanssa samantyyppistä kaavaa (todennäköisesti). Vaikka työttömien osuutta väestöstä onkin kartalta hieman vaikeampi tulkita, ei alueittain näyttäisi olevan silmämääräisesti merkittäviä eroja työttömyysprosentin suhteen. Ehkä itään päin mentäessä tyttömyysprosentti näyttäisi tämän kartan perusteella hieman kasvavan.

Kaiken kaikkiaan tästä tehtävästä jäi ihan hyvä fiilis ja koen osaavani QGIS-ohjelmiston perusteet ihan mallikkaasti. Huomasin kuitenkin hieman kankeutta oman luovuuteni osalta, sillä aiheen keksiminen karttaan tuntui tällä kertaa kaikista vaikeimmalta, valmiista aineistosta huolimatta. Ehkä olisin myös voinut haastaa itseäni enemmän ja käyttää ohjelmiston työkaluja monipuolisemmin, nyt nojasin aika vahvasti siihen mitä tiedän varmasti osaavani ja keskityinkin lähinnä käyttämään field calculatorin toimintoja. Koen kuitenkin, että kurssi oli antoisa ja opetti paljon niin itse paikkatiedosta, kuin karttaohjelmien käytöstäkin.

 

Lähteet:

Puodinketo, L. (luettu 03.03.2021) https://blogs.helsinki.fi/lottapuo/

Tilastokeskus, Paavo -Postinumeroalueittainen avoin tieto. Haettu 03.03.2021 osoitteesta: https://www.stat.fi/org/avoindata/paikkatietoaineistot/paavo.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *