Mobiilioppimista kehittämässä yhteisöllisesti – iPadit Meilahdessa

Eeva Pyörälä (Yliopistopedagogiikan keskus HYPE), Teemu Masalin (Tietotekniikkakeskus), Taina Joutsenvirta (Opetusteknologiapalvelut), Jussi Merenmies (Lääketieteellinen tiedekunta), Päivi Mäntylä (Lääketieteellinen tiedekunta), Jukka Englund (Tutkimuksen palvelut), Leo Heinonen, Tero Tamminen, Saana Mäenpää ja Heikki Hervonen (Lääketieteellinen tiedekunta)
7.3.2017, 10:00 – 11:30 Sali/sal/lecture hall 8

Työpajan tavoitteena on antaa virikkeitä mobiilioppimiseen sekä opiskelijan että opettajan näkökulmasta sekä jakaa kokemuksia ja tutkimusperustaista tietoa mobiililaitteiden käytöstä lääketieteellisessä tiedekunnassa. Työpajan jälkeen osallistuja osaa

  • Tunnistaa, miten mobiililaitteet tukevat opiskelijan oppimista ja mitä haasteita opiskelukäyttöön liittyy.
  • Tunnistaa, miten mobiililaitetta voi käyttää opetuksessa.
  • Tunnistaa, miten opettaja voi tukea opiskelijoiden oppimista jakamalla digitaalisia aineistoja ja suosittelemalla korkeatasoisia digitaalisia sovelluksia.
  • Arvioida, miten sosiaalista mediaa voi hyödyntää opinnoissa.

Työpajan tausta

Lääketieteellinen tiedekunta on vuodesta 2013 lähtien antanut 1. vuoden lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille iPadit henkilökohtaiseen opiskelukäyttöön. Tällä hetkellä neljä vuosikurssia käyttää mobiililaitteita opinnoissaan, ja ensimmäinen iPad sukupolvi opiskelee neljättä vuotta ja on siirtynyt kliiniseen vaiheeseen lääketieteessä ja hammaslääketieteessä.

Samanaikaisesti, kun opiskelijoille jaettiin mobiililaitteet, tiedekunnassa käynnistettiin iPad -projekti, jossa on toimintatutkimuksen menetelmin analysoitu sitä, miten opiskelijat ovat omaksuneet mobiililaitteet opiskelukäyttöön, millaisia haasteita niiden käytössä on ilmennyt, miten opiskelijat käyttävät mobiililaitteita yhteisöllisesti sekä miten opettajat ovat omaksuneet mobiililaitteet opetuskäyttöön. Tutkimusryhmään kuuluu opettajia, opiskelijoita, mobiililaitteiden, verkko-opetuksen ja pedagogiikan asiantuntijoita. Opiskelijat ovat antaneet projektille tärkeän panoksen.

Tutkimusaineistot ovat sekä tilastollisia että laadullisia. Niitä on kerätty kyselylomakkeilla, haastatteluilla ja havainnoimalla. Tutkimustuloksia on raportoitu Meilahden kampuksen tapahtumissa sekä kansallisissa ja kansainvälissä konferensseissa. Tuloksia on hyödynnetty kehitettäessä opetuskäytäntöjä, oppimisympäristöjä sekä mobiilioppimisen ja -opetuksen perehdytystä.

Työpajan kulku

  • Osallistujat tekevät anonyymisti mobiililaitteen käytön sähköisen pikatestin. Tuloksia verrataan lääketieteellisen tiedekunnan vastaaviin tuloksiin.
  • Osallistujille esitellään iPad -tutkimusprojektin keskeisiä tuloksia ja kokemuksia mobiilioppimisen tutkimusperustaisesta opetuksen kehittämisestä.
  • Työpajan osallistujat työskentelevät mobiilioppimisen aiheiden (opiskelijoiden mobiilioppiminen, mobiililaitteiden käyttö opetuksessa, digitaaliset aineistot ja sovellukset sekä sosiaalisen median käyttö opinnoissa).
  • Ryhmätöiden tulokset puretaan.

Yhteenveto: Mitä opimme?