Kasvatus- ja opetusfilosofian seminaari 2016, 5 op

Aika: 2. periodi: Ti klo 9-12 (1.11-13.12.2016)

Paikka: Unioninkatu 40, luentosali 12

Vastuuopettaja: yliopistolehtori Olli Loukola, käytännöllisen filosofian laitos.

Oodikoodi: 71007

Mitä tarkoittaa kasvatus, koulutus tai opettaminen? Tulisiko (vain) lapsia kasvattaa? Onko kasvatuksen tai opetuksen tavalla merkitystä? Tulisiko kasvatus- ja koulutusinstituutioiden palvella ainoastaan muun yhteiskunnan määrittämiä päämääriä? Saako koulutus ottaa kantaa: pitäisikö koulutuksella olla yhteiskuntaa uudistava, radikaali tai vallankumouksellinen tehtävä?

Seminaarin teema on yhteiskunnan ja koulutusinstituutioiden välinen suhde, sekä kasvatuksen päämäärien oikeuttaminen. Lisäksi testaamme kurssilla myös erilaisia aiheiden jäsennykseen ja esittämiseen tarkoitettuja tietoteknisiä ohjelmia, sekä tutustumme filosofian opettamisen erityispiirteisiin

Seminaarin ohjelma (tiistaisin klo 9-12):

ti 1.11. Tutustuminen, kurssin sisältö, ohjeet ja tietotekniset ohjelmat / Olli Loukola

ti 8.11. Kasvatusfilosofian kenttä / Olli Loukola

ti 15.11 Perfektionismi/antiperfektionismi -kiista kasvatusfilosofiassa / Tarna Kannisto

ti 22.11. Kasvatus, monikulttuurisuus ja toleranssi / Kannisto&Loukola

ti 29.11 Kriittinen pedagogiikka (Paolo Freire) ja kasvatuksen tavoitteet / Katariina Tiainen & Akseli Huhtala

Viikko 49: Moodle -keskustelu seminaarin teemoista

ti 13.12 Koulutuksen oikeudenmukaisuuskysymykset / Lauri Ojalehto

Seminaari koostuu kuudesta (6) lähitapaamiskerrasta ja Moodletyöskentelystä. Kurssi suoritetaan esitelmällä (10-15min), esitelmän pohjalta kirjoitettavalla esseellä ja aktiivisella osallistumisella.

Seminaari on jatkoa syksyn 2015 ‘Kasvatusfilosofian näkökulmia ja aatteita’ -seminaarille, mutta osallistuminen ei edellytä syksyn 2015 seminaarin osallistumista tai suorittamista.

Seminaari on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille, myös niille joilla ei ole vielä opintoja filosofiassa. Työskentelyn vaativuus mukautetaan yksilöllisesti opintotason mukaan. Kasvatusfilosofian laaja-alaisuuden vuoksi oma alustus on mahdollista tehdä itselle sopivasta aiheesta, esimerkiksi opinnäytetyöhön liittyen.

Kasvatusfilosofian näkökulmia ja aatteita 2015, 5op

Minkälainen kasvatus on arvokasta? Mitä päämääriä koulutuksen tulisi palvella? Minkälaisia kansalaisia tulisi kasvattaa? Kenellä on oikeus opettaa lapsia? Kasvatusfilosofisia kysymyksiä voidaan tarkastella esimerkiksi yhteiskuntafilosofisesta, pragmatistisesta, epistemologisesta, kriittisestä tai queer-teorian näkökulmasta. Seminaari tarjoaa kattavan läpileikkauksen Helsingin yliopistossa tehtävästä kasvatusfilosofisesta tutkimuksesta ja antaa erinomaisen tilaisuuden keskustella näistä aiheista Helsingin yliopiston tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden kanssa. Kurssilla tutustutaan myös filosofian opettamiseen ja didaktiikkaan.

Seminaari koostuu tutkijoiden luennoista, yhteisistä keskusteluista ja opiskelijoiden alustuksista.

Vastuuopettaja: yliopistolehtori Olli Loukola, käytännöllisen filosofian laitos.

Aika: 26.10.2015-7.12.2015 maanantaisin ja keskiviikkoisin.

Paikka: U40 (Metsätalo) ma sali 13 ja ke sali 7.

Oodikoodi: 71007

Ilmoittautuminen alkaa: 21.9.2015

Kurssin suoritustavat: Aktiivinen läsnäolo luennoilla, esitelmä ja essee (3-5s). Opiskelijoiden esitelmät pohjautuvat pääasiassa luennoitsijoiden suosittamaan materiaaliin, mutta myös omia aiheita saa ehdottaa. Lisäopintopisteitä on mahdollista suorittaa laajemmalla esseellä.

Mitä kasvatusfilosofia on? Taustamateriaalia kurssille löytyy sivulta ‘Opetuksen filosofia‘.

OHJELMA:

Ma 26.10. 1. tapaamiskerta: tutustuminen, kurssin käytännöt ja suoritustavat.

Ke 28.10. Olli Loukola, Tarna Kannisto: Johdatus kasvatusfilosofiaan.

Ma 2.11. Olli Loukola: Analyyttinen kasvatusfilosofia.

Ke 4.11. Hanna-Maija Huhtala: Adorno – ”Education after Auschwitz”

Ma 9.11. Anniina Leiviskä: Gadamerin hermeneutiikka kasvatusfilosofiassa.

Ke 11.11. Katariina Tiainen: Paulo Freiren ´toivon´ filosofia – juuret ja merkitys tänään.

Ma 16.11. Katariina Holma: Israel Scheffler – Kapeutuva kasvatuskäsitys demokraattisen yhteiskunnan uhkana.

Ke 18.11. Lauri Ojalehto: Koulumarkkinat ja oikeus koulutukseen.

Ma 23.11. Eero Salmenkivi: Oppiminen mieleenpalauttamisena – Anamnêsis Platonin Menonissa.

Ke 25.11. Severi Hämäri: John Dewey – demokratian suhde kasvatukseen.

Ma 30.11. Tarna Kannisto: Vaatiiko kasvatus taustakseen näkemystä hyvästä? Perfektionismi ja antiperfektionismi kasvatusfilosofiassa.

Ke 2.12. Markus Neuvonen: Kasvattaako filosofia viisaaksi?

Ma 7.12. Akseli Huhtanen: Lasten kanssa filosofoinnin menetelmät.

Linkki weboodiin.

Käytännöllisen filosofian laitos

Kasvatusfilosofia

Tähän on tulossa kasvatusfilosofian seminaarin (2.periodi 2015) blogi. Seminaarin järjestää käytännöllisen filosofian laitos.

Seminaaria tukee  Helsingin yliopiston Opettajien Akatemia, joka on tukenut myös kurssilla  materiaalina  käytettävän kirjallisuuskatsauksen tuottamista

ope

Kirjallisuuskatsaus löytyy liitteineen blogisivulta “Opetuksen filosofia“.