Oppilaiden sitoutuminen opiskeluun ja oppimisen arviointi digitaalisesti intensiivisessä lukion luonnontieteiden projektioppimisessa

Keskeistä on työskentely opettajien ja opettajankouluttajien kanssa. Lähestymistapana on yhteissuunnittelu, co-design. Co-design -lähestymistavassa toimijat kehittävät, kokeilevat ja arvioivat yhdessä projektioppimisen opetusjaksoja.

Hankkeessa vahvistettiin tutkimukseen nojautuen opettajankouluttajien ja lukion opettajien motivaatio- ja arviointiosaamista sekä kehitettiin digitaalisia välineitä hyödyntävää projektioppimista lukiossa.

Hankkeen johtajana on ollut apulaisprofessori Kalle Juuti (Co-PI professori Katariina Salmela-Aro). Hankkeessa on toiminut useita Helsingin yliopiston tutkijoita ja harjoittelukoulujen opettajia. Hankkeessa on työskennelty Helsingin kaupungin ja Espoon kaupungin opettajien kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Opettajankoulutusfoorumin rahoittamassa hankkeessa on toimittu yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Michigan State ylipiston ns. PIRE hankkeen kanssa, jota on rahoittanut National Science Foundation ja Suomen Akatemia.

Yhteistyötä on tehty Michigan State yliopiston tutkijoiden (Barbara Schneider ja Joe Krajcik ryhmineen) sekä Institute of Education, University of Chile tutkijoiden (Beatrice Avalos-Bevan ryhmineen) kanssa. Näiden yliopistojen opettajankoulutuksen tutkijat ovat esimerkiksi osallistuneet hankkeen opetuskokeiluiden yhteiskehittelytapahtumiin sekä osallistuneet hankkeeseen kytkeytyneeseen tutkimukseen ja artikkelien kirjoittamiseen. Lisäksi hankkeessa kehitettyjä periaatteita on sovellettu ja kehitetty muiden tiedekunnassa käynnissä olevien hankkeiden kanssa.