Oletko määrätietoisen itsenäinen vai haaveiletko saavasi hyväksyntää?

Tämänvuotisessa Sulautuvan opetuksen seminaarissa 11.-12.3. toisena keynote-puhujana oli Charles Dziuban University of Central Floridasta, USAsta. Dziuban piti myös seminaarin toisena päivänä työpajan sulautuvasta opetuksesta.

Työpajassa pohdittiin ja keskusteltiin erilaisista käyttäytymistyypeistä (behavioral types) ja miten ne vaikuttavat kokemukseen verkko-opiskelusta ja oppimisesta. Dziubanin esiintuomat käyttäytymistyypit perustuvat vanhoihin oppimistyyli ja –strategiatutkimuksiin (mm. Kolb, Kiersey & Bates, Tyler & Balen), mutta University of Central Floridassa on sovellettu Longin ja Dziubanin Learning Model-mallia.

Dziuban jaottelee ihmiset neljään käyttäytymistyyppiin: 1) määrätietoinen ja itsenäinen (aggressive independent), 2) määrätietoinen, mutta hyväksyntää hakeva (aggressive dependent), 3) passiivinen ja itsenäinen (passive independent) sekä 4) passiivinen, mutta hyväksyntää hakeva (passive dependent). Negatiivisista nimistään huolimatta, nämä käyttäytymistyypit kuvataan positiivisina. Kuvausten tavoitteena on ymmärtää paremmin opiskelijoiden toimintaa verkossa tai luokassa.

Määrätietoiset ja itsenäiset opiskelijat ovat tehtäväsuuntautuneita ja energisiä. He eivät hae hyväksyntää esim. opettajiltaan, vaan uskaltavat tuoda vapaasti julki myös negatiivisia asioita. Sen vuoksi he usein myös ajautuvat hankaliin tilanteisiin. Määrätietoiset, mutta hyväksyntää hakevat voivat olla myös energisiä ja tehtäväsuuntautuneita, mutta heille on tärkeää, että heidät hyväksytään. Niinpä he välttävät negatiivisten asioiden julkituomista. Tämä ihmistyyppi ei ole myöskään alisuoriutuja, vaan pärjää tasollaan tai jopa ylittää osaamistasonsa.

Passiiviset ja itsenäiset ovat vähemmän energisiä eivätkä he välitä hyväksynnästä. He työskentelevät mieluiten yksin ja vastustavat auktoriteetteja. Passiiviset ja hyväksyntää hakevat puolestaan hakevat hyväksyntää esim. opettajilta ja muilta opiskelijoilta, mutta eivät ole aktiivisia sitä hakemaan. He ovat myös erittäin herkkiä aistimaan toisten tunteita ja mukautuvat helposti eri tilanteisiin.

Miten näihin erilaisiin ihmistyyppeihin sitten pitäisi suhtautua? Dziubanin mukaan määrätietoisen itsenäiset opiskelijat arvostavat suoruutta, määrätietoiset, mutta hyväksyntää hakevat toimivat parhaiten kun he saavat hyvää palautetta opettajalta/ohjaajalta. Itsenäiset passiiviset opiskelijat pärjäävät parhaiten, jos heidän antaa työskennellä rauhassa. Passiiviset, hyväksyntää hakevat opiskelijat tarvitsevat tukea ja kannustusta opettajalta/ohjaajalta. Kuinka eri ihmistyypit pärjäävät verkko-opetuksessa? Ei ehkä ole yllättävää, että määrätietoiset, energiset ihmistyypit (tyypit 1 ja 2) kokevat myös verkko-opetuksen ja -opiskelun mielekkäänä. Dziubanin tutkimusten perusteella nämä samat tyypit muuttivat myös eniten suhtautumistaan verkko-opetukseen positiiviseen suuntaan. Yllättävintä ehkä oli, että myös passiiviset opiskelijat haluavat enemmän verkko-opetusta ja -opiskelua.

Nimestään huolimatta työpaja oli pikemminkin keskustelutilaisuus. Työpajassa ei myöskään tiukasti pysytty sulautuvan opetuksen teemassa, vaan puhuttiin paljon erilaisista oppijoista, heidän oppimistyyleistään ja yleensäkin erilaisista persoonallista käyttäytymistyypeistä. Keskustelut eivät tuoneet mitään uutta tai mullistavaa  tietoa, mutta Dziubanin esittämät ajatukset neljästä käyttäytymistyypistä ja siitä syntynyt keskustelu pistivät taas kerran ajattelemaan omaa opetusta.  Miten parhaiten voisi ottaa huomioon erilaiset persoonat opetusryhmissä? Todellisuushan on se, että opetusta ei voi koskaan suunnitella ja toteuttaa niin, että joka ikinen persoonallisuustyyppi ja oppimistyyli tulisi huomioiduksi, tämän myös Chuck toi ponnekkaasti esiin. Mutta meidän on hyvä pitää tämä mielessä, jotta pystymme paremmin kommunikoimaan erilaisten opiskelijoiden kanssa ja ymmärrämme heidän reaktioitaan erilaisissa tilanteissa. Ja muistaa myös sen, että me opettajatkin olemme omia persooniamme ja suhtaudumme ympäristöömme sen mukaisesti.