Erikoistuminen sisätauteihin

Sivusto rakenteilla.

Koulutuksen yleiskuvaus

Koulutusohjelma tähtää sisätautien erikoislääkärin pätevyyteen. Sisätaudit koostuvat useasta eri alasta (akuutit sisätaudit, endokrinologia, gastroenterologia, hematologia, infektiosairaudet, kardiologia, nefrologia, reumatologia). Koulutuksessa pyritään takaamaan opetus monipuolisesti kaikilta näiltä aloilta. Koulutuksen kesto on vähintään viisi vuotta kokopäiväisenä suoritettuna, pääsääntöisesti koulutusohjelman osaamistavoitteiden saavuttaminen vaatii erikoistuvalta lääkäriltä noin 6 vuotta.

Terveyskeskustyötä kokonaisuuteen kuuluu yhdeksän kuukautta. Yliopistosairaalan ulkopuolella tapahtuvan koulutuksen pituuden tulee olla yhdeksän kuukauden terveyskeskustyön lisäksi vähintään yksi vuosi. Vastaavasti yliopistollisessa sairaalassa tapahtuvan koulutuksen pituuden tulee olla vähintään yksi vuosi. Jos osaamistavoitteet muutoin toteutuvat, voidaan tutkimustyötä kouluttajan harkinnan mukaan hyväksyä koulutukseen pääsääntöisesti enintään 6 kuukautta. Tutkimustyö hyväksytään ensisijaisesti 2–3 vuotta kestäneen koulutusrungon jälkeiseen vaiheeseen.

Koulutus muodostuu pääasiassa toimimisesta erikoistuvana lääkärinä sairaaloiden sisätautiosastoilla ja -poliklinikoilla erikoislääkärin ohjauksessa. Näissä työpaikoissa erikoistuva saa myös toimipaikkakoulutusta, jonka tavoitteena on kehittää itsenäiseen ja kriittiseen toimintaan valmistavia teoreettisia ja käytännön taitoja. Erilaisten päivystystilanteiden oppimiseksi sisätautien koulutukseen osallistuvien lääkäreiden tulee koko erikoistumisen ajan osallistua päivystykseen vähintään 30 tuntia kuukaudessa. Päivystystyön tulee koostua sisätautipotilaiden hoitamisesta. Koulutuksen edetessä, erityisesti yliopistosairaalavaiheen aikana, lääkärien tulee keskeisesti osallistua alueen vaativimpien sisätautipotilaiden päivystykseen. Sisätautierikoistuvan tulee voida päivystyksessä toimiessaan konsultoida sisätautien erikoislääkäriä.

Koulutuksen alkuvaiheessa keskeistä on saada sisätautien alan koulutusta erityisesti sairauksissa, jotka ovat yleisiä ja joita esiintyy usein päivystystilanteissa (esim. sydän- ja verisuonisairaudet ja gastroenterologia). Koulutuksen edetessä erikoistuvan lääkärin osaamista pyritään monipuolisen työkierron avulla kehittämään laaja-alaisesti kaikilla sisätautialoilla, päivystystyössä painopisteenä opintojen loppuvaiheessa on vaikeiden
sisätautiongelmien hoitaminen

Lähde: Erikoilääkärikoulutus Opinto-opas 2023