Skoluniformen minskar klasskillnaden?

Kläder spelar en stor roll i dagens samhälle, ett samhälle där vi konstant blir värderade efter våra yttre attribut. Med tanke på detta kan det vara svårt att passa in i dagens skola. På samma gång växer också klyftan mellan samhällsklasserna. Hur ska ett barn från en mindre priviligierad familj kunna tävla i denna orättvisa kamp? Ett barn vars hem kanske kämpar med att få pengarna att räcka till mat. En familj som inte kan skaffa de ”rätta” märkeskläderna som krävs för att bli accepterad. Den krassa verkligheten för de här barnen är att risken för exkludering från är stor.

Koncentrationen på det dagliga skolarbetet tärs av denna konstanta stress över att passa in. Med en gemensam skoluniform skulle denna stress minska och bråken i hemmen om kläder lika så. Enligt undersökningar bland skolor i Amerika, visar resultaten en tydlig förbättring i  skolresultat efter införandet av skoluniform. Skoluniformen ger också en starkare gruppkänsla. Detta kan jämföras med utövare i lagsporter, där det skapas en samhörighetskänsla i och med en enhetlig klädsel.

En skoluniform skulle underlätta för familjer som inte har ekonomiska möjligheter att klä sina barn i kläder enligt den gällande märkestrenden. De vardagliga klädkostnaderna skulle därmed också minska. Klasskillnads problematiken skulle tyvärr inte försvinna i och med en skoluniform. Det finns andra saker man kan utmärka sig med som ex. väskor, skor och elektronik men en skoluniform skulle eventuellt minska på mobbningen angående kläder.

 

Referenser:

Undersök möjligheterna att införa gemensam skolklädsel på frivillig …

http://w3.verkkouutiset.fi/arkisto/Arkisto_1999/8.lokakuu/unif4099.htm

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:230206/FULLTEXT01.pdf

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *