Parempi tapa oppia – Case Projektihallinta

Kirsi Salomaa ja Kenneth Norrgård, Vaasan ammattikorkeakoulu, Liiketalous
Esitys

Projektihallinta kurssi toteutetaan tehtäväpohjaien oppimisen periaatteella. Perusajatuksena tekemällä oppii. Kurssikokonaisuus on jaettu pieniin tehtävä tai luentokokonaisuuksiin, jotka ovat pisteytettyjä. Pisteytyksen perustana on käytetty työmäärä. Opintokokonaisuus on suunniteltu siten, että jatkuva arviointia voidaan tehdä. Opiskelijan tulee näyttää osaamisensa ja pisteitä ei saa mikäli suoritukset ovat puutteellisia ja eivät noudata annettuja ohjeita. Opiskelijalla on koko kurssin aikana käsitys missä vaiheessa suoritusta ollaan Casena on Projektihallintakurssi 4 op, Vamk:n liiketalouden aikuisryhmä. Kurssin osaamistavoitteet Opiskelija tuntee projektijohtamisen ja -hallinnan periaatteet, osaa laatia projektisuunnitelman ja ohjata projektia sen toteutusvaiheessa.   Opiskelija tuntee aika-, kustannus- ja resurssiohjauksen periaatteet, ja ymmärtää riksienhallinnan merkityksen projektihallinnassa.   Opiskelija osaa tehdä projektille aikataulun, kohdistaa resurssit ja arvioida projektin kustannuksia käyttäen MSProject- ohjelmistoa.   Opiskelija kehittää taitojaan ja työskentelymenetelmiään ryhmän/tiimin jäsenenä.

Koulutukseen sisältyy luokassa pidettävät tunnit, joissa käytetään eri oppimismenetelemiä ja -tapoja aina käsiteltävästä aihealueesta riippuen. Lähiopetus on sijoitettu opiskelijoiden lukujärjestykseen. Lähiopetuksella on myös vaihtoehtoinen suoritustapa. Kurssiin kuuluu ennakko – ja etätehtäviä. Kaikki tarvittava tieto kurssinsuorittamista varten on Moodelssa, samoin tehtävät ja niiden palautus sekä pisteiden seuranta. Alla on tarkempi suunnitelma lähiopetuksesta.   Lähiopetusta on 20 h   Lähiopetusta luokassa 18 h, Lukujärjestyksen mukaisesti luentotyyppistä.   Ohjatut harjoitukset ja palautteen osuus sisältyy 18 h. Harjoitus/viikko – Ennakkotehtäviä, Ohjaaja antaa Moodlessa henkilökohtaista- tai ryhmäpalautetta. Ohjattu ryhmätyöskentely sisältyy ed. PMBOK-ryhmätyö. Tehtävien läpikäynti ja ohjeistus. Ryhmätyönkalun läpikäynti. Kirjallinen tentti 2 h   Tentin arviointi – ja palaute. Tentin arviointi ja palute näkyy Moodelssa ja sen lisäksi on mahdollista osallistua opintojakson loppuvaiheessa1 h Webinaariin. Itsenäisen opiskeluun sisältyy: Tiedonhankinta sekä tenttiin valmistautumista 30 p, Referaatti 10 p, Itsenäiset oppimistehtävät 30 p, Ryhmäkeskusteluja 10p, Opintojaksopalaute ja itse- sekä vertaisarviointi ei omia pisteitä. . Arvionti Opintojakson arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön ja opettajan antamaan palautteeseen. Tämä antaa mahdollisuuden opiskelijalle parantaa suorituksiaan oppimispolun aikana, opiskelijan kunnianhimosta ja kiinnostuksesta riippuen. Arviointi on osaamisperusteista ja perustuu kurssin tavoitteisiin sekä sisältöön. Tavoitteena on, että opiskelija on aktiivinen opintojakson aikana ja suorittaa vähintään minimimäärän oppimistehtävien jokaisesta osiosta. Opiskelija “ansaitsee” pisteitä jokaisesta opintosuorituksesta. Pistemäärän kerääntymistä voi seurata Moodlessa.   Arviontimenetemät ja pistemäärät ova seuraavat: Luneto 20 p 1p/lähitunti suoritettava vähintään 10 p Kirjallinen tentti 30 p tentin pistemäärä, minimissään suoritettava 15 p. Kirjareferaatteja 10 p 2* 5 p, suoritettava vähintään 10 p Luentoja tukevia kotitehtäviä 30 p 11 kpl * 2tai 3 p suoritettava vähintään 15 p Ryhmätyö 10 p pakollinen osuus min/max 10 p Opettjan kokonaisarviointi 8 p Opettajan arviointi näytöistä osaamisen tasosta ja tiimityötaidoista 0-8 p Yhteensä 108 p, suorituksen hyväksytty raja on 60 p.   Opintojakso arvioidaan numeerisesti 0-5 Opintojakson loppuarviointi perustuu saavutettuihin pisteisiin seuraavasti: Arvosana 5 >94 % pisteistä Arvosana 4 85-94 % pisteistä Arvosana 3 75-84% pisteistä Arvosana 2 65 – 74 % pisteistä Arvosana 1 55-64 % pisteistä 0 < 55 % pisteistä.

Opiskelijalla on kurssin alussa kaikki tiedot kurssin kulusta sekä tieto suoritettavista tehtävistä nähtävänä. Näin opintokokonaisuus on koko prosessin ajan läpinäkyvää. Opettajan kommentoidessa tehtäviä kerääntyy “suorituspisteitä”, jolloin opiskelija näkee kuinka paljon hän on suorittanut kurssista, sekä mitä vielä puuttuu. Kurssisuorituksille on määritelty arviontikriteerit, jolloin opiskelija myös tietää millaisia suorituksia häneltä odotetaan. Tehtävien arviointi on osaamisperustainen ilmaisia pisteitä ei jaeta.   Tavoitteena on, että opiskelijan motivaatiotaso pysyy korkeana koko ajan ja opiskelijalla on mahdollisuus oman työn (opiskeluaktiviteettienC) sekä opettajan palautteiden perusteella vaikuttaa omaan oppimistulokseen. Opiseklijan oma ambitiotaso on ratkaiseva.   Opiskelijalla on mahdollisuus jo etukäteen päättää kuinka paljon panostaa kurssin. Opiskelijat saavat Moodlessa olleista tenteistä ja testeistä heti vastauksen, jolloin hän myös tietää osaamistasonsa. Tentit ja testit toimivat myös oppimistilaisuutena.   Opiskelijan kiinnostus aihetta kohtaan saadaan esiin siten, että opiskelijat kommentoivat kurssinsisältöä ja toteutustapaa sekä antavat kurssipalautetta. Kurssin arviointi kerätään e-lomaketta käyttäen, jolloin palaute on dokumentoitu ja todennettavissa. Tämä seuraa koulun laatujärjestelmää. Testikurssilta kerätyn palautteen pohjalta opskelijat ovat antaneet positiivista palautetta.   Opettajan tulee olla aktiivinen ja seurata säännöllisesti tehtävien palautusta. Kurssin päättyessä opettajan työ on valmis, korjaamattomia pinoja ei myös ole kerääntynyt.

Opintojaksoa on kehitetty Sulautuvan aikuiskoultus – hankkeen puitteissa Vaasan ammttikorkeakoulussa.