Taidehistorian ja taidekasvatuksen perusopinnot lähi- ja verkko-opiskelun yhdistelmänä Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa

Katja Lehtonen, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto ja Marja-Liisa Rajaniemi

Jyväskylän yliopiston taidehistorian ja taidekasvatuksen perusopinnoissa yhdistyy taidehistorian ja taidekasvatuksen keskeiset perusteet ja opintokokonaisuus antaa monipuoliset valmiudet jatkaa opiskelua taidehistorian ja taidekasvatuksen aineopintoihin. Perusopinnoissa tutustutaan taiteen ja kulttuurin tutkimuksen suuntauksiin sekä hahmotetaan taiteen ja kulttuurin historiallisia yhteyksiä ja taiteen kaanonin muotoutumista. Opinnoissa perehdytään myös taiteen ja kulttuuritoiminnan analyysiin.

Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa taidehistoriaa ja taidekasvatusta opetettiin oppiaineen luonteen vuoksi muutamia vuosia sitten ainoastaan lähiopetuksena. Lähiopetuksessa opiskelijamäärät olivat pieniä ja joinain lukuvuosina opinnot jouduttiin jopa perumaan. Kiinnostusta opintoihin olisi ollut, mutta opiskelijat asuivat kaukana Keski-Suomesta ja lähiopetukseen osallistuminen ei ollut mahdollista. Ratkaisuksi tähän päädyimme yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen kanssa kehittämään opetusta suuntaan, jossa yhdistetään lähiopetusta ja reaaliaikaista verkko-opiskelua sekä opiskelijan itsenäistä opiskelua ja hyödynnetään asiantuntijaluentotallenteita.   Perusopinnot koostuvat kuudesta opintojaksosta, joissa on erilaiset toteutustavat. Kolmen opintojakson osalta opiskelijat voivat osallistua lähiopetukseen joko paikan päällä Jyväskylässä tai reaaliaikaisesti Adobe Connect verkkokokousjärjestelmän välityksellä. Verkon kautta opiskelevat osallistuvat vuorovaikutukseen pääsääntöisesti chatin välityksellä.

Yhden opintojakson suoritukseen sisältyy lukupiiri. Lukupiiri toteutetaan erikseen verkon välityksellä opiskeleville ja Jyväskylässä opiskeleville. Verkossa toteutettavassa lukupiirissä opiskelijoilla on käytössään sekä mikrofoni että kamera, jotta he voivat esitellä oman osuutensa muille opiskelijoille ja osallistua keskusteluun. Lukupiirissä opiskeltava materiaali löytyy verkosta ja lukupiirin tueksi opiskelijat katsovat asiantuntijaluentotallenteita. Opiskelun joustavuuden lisäämiseksi kaksi opintojaksoista on mahdollista suorittaa opiskelijan oman aikataulun mukaisesti. Itsenäisesti suoritettavista opintojaksoista toisessa suoritustapana on kirjallisuuden lukeminen, luentotallenteiden katsominen verkosta ja luentopäiväkirjan kirjoittaminen ja toisessa jaksossa itsenäisesti kirjallisuuden pohjalta tehtävä oppimistehtävä. Opintoihin sisältyvät tutustumiskäynnit opiskelijat suorittavat itsenäisesti valitsemiinsa kohteisiin ja raportoivat niistä kirjallisesti. Opiskelun tukena koko opintojen ajan on oppimateriaali-Koppa. Koppa on joustava verkkoympäristö, jonka kautta opiskelija saa käyttöönsä opiskelemiensa opintojen opiskeluohjeet ja materiaalit, palauttaa kirjalliset opintosuorituksensa sähköisesti ja voi seurata opintosuoritustensa arviointiprosessin etenemistä. Koppaan myös arkistoidaan opiskelijoiden sinne palauttamat tehtävät. Opinnot arvioidaan asteikolla 0-5 ja arviointi tapahtuu Jyväskylän yliopiston arviointikriteerien mukaisesti. Arviointikriteerit ovat opiskelijan nähtävissä oppimateriaali-Kopassa. Arviointikriteereissä kuvataan yksityiskohtaisesti, mitä mihinkin arvosanaan vaaditaan. Arvosanan lisäksi opiskelijat saavat opettajalta myös kirjallisen palautteen. Muutamiin opintosuorituksiin sisältyy myös opiskelijan itsearviointi/reflektointiosuus.

Lähi- ja verkko-opiskelun yhdistäminen on mahdollistanut opintoihin osallistumisen eripuolelta Suomea ja myös ulkomailta käsin. Opintokokonaisuuden opiskelijamäärät ovat yli kaksinkertaistuneet uudistuksen myötä. Useat kaukana Jyväskylästä asuvat opiskelijat ovat palautteessaan kertoneet olevansa tyytyväisiä etäopiskelumahdollisuuteen. Lähi- ja verkko-opiskelun yhdistäminen on osoittautunut myös pedagogisesti toimivaksi ratkaisuksi. Esimerkiksi taidehistorian perusteita on mahdollista opettaa verkon kautta välittyvien kuvien avulla. Suurempi heterogeeninen opiskelijaryhmä sekä opiskelijoiden laaja maantieteellinen sijoittuminen tarjoavat pohjan antoisaan keskusteluun kurssin aikana.   Opetusmuotojen yhdistämisessä haasteena on se, että opettaja on sidottu tietokoneen ääreen jo äänen kuuluvuuden vuoksi. Järjestely rajaa muiden luokassa olevien opetusvälineiden sekä yliopiston tiloissa olevien taideteosten käytön mahdollisuuden. Lisäksi tekniikan toimivuus on aina ennakoimatonta. Tekniset haasteet on pyritty minimoimaan siten, että ATK-suunnittelijan tuki ja yliopiston vahtimestaripalvelut ovat opettajan käytettävissä opetusviikonloppuina.

Taidehistorian ja taidekasvatuksen opintokokonaisuutta avoimessa yliopisto-opetuksessa voidaan saatujen kokemusten perusteella kehittää lisäämällä vuorovaikutukseen perustuvia osuuksia, parantamalla opintomateriaalin saatavuutta sekä tarjoamalla tiedonhakuun liittyvää opetusta. Joidenkin opintojaksojen suoritustavaksi voidaan kehittää ryhmäkeskustelu tai vuorovaikutteinen verkkokurssi. Opintoaineistot ovat suurimmaksi osaksi verkossa, mutta osa materiaalista on edelleen painettuja oppikirjoja, joita opiskelijoiden on hankala saada käyttöönsä. Lähi- ja verkko-opiskelun onnistunut yhdistäminen edellyttää entistä enemmän e-aineistoja. Luennoilla näytettävien taideteoskuvien teknistä laatua pyritään myös jatkossa parantamaan.