Yhteisöllinen oppiminen in action – Yammer kurssialustana tiedeviestinnän harjoituskurssilla

Petro Poutanen, Helsingin yliopisto, viestinnän oppiaine

Esitys

Tiede sosiaalisessa mediassa -harjoituskurssi järjestettiin ensimmäistä kertaa syksyllä 2014 osana tiedeviestinnän opintokokonaisuutta. Jakson tavoitteena on antaa yleiskuva sosiaalisen median mahdollisuuksista tieteen tunnetuksi tekemisessä. Jakson suoritettuaan opiskelijalla on peruskäsitys sosiaalisen median muodoista, käytännöistä, teknisistä ja eettisistä kysymyksistä. Kurssin aikana suunniteltiin ja toteutettiin henkilökohtainen tiedeviestintäprojekti sosiaalisessa mediassa.

a) Kurssin aikana opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat tai saattoivat alkuun tiedeviestintäprojektin valitsemillaan alustoilla sosiaalisessa mediassa. Lisäksi kurssin suoritukseen kuului seitsemän lähiopetustapaamista atk-luokassa sekä seitsemän pienempää harjoitustyötä. Opettajien ja opiskelijoiden yhteisestä päätöksestä kurssin taustakanavaksi valittiin Yammer-verkostopalvelu, johon Helsingin yliopistolla on lisenssi. b) Harjoituskurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty. Hyväksyttyyn kurssisuoritukseen vaadittiin hyväksytty suoritus kaikista kurssin harjoituksista, joita oli yhteensä 7 kappaletta (mm. blogikirjoitusharjoitus, oman profiilikuvauksen kirjoittaminen eri palveluihin, visuaalisen ulkoasun ja kuvituksen suunnittelu).

Harjoitukset joko suoritettiin lähiopetuskerroilla opettajien valvoessa tai palautettiin erikseen Yammeriin. Keskityimme kurssilla erityisesti tehtävien ja ajatusten kommentointiin sekä vertaisryhmissä että opettajien toimesta. Lähitapaamiset pidettiin atk-luokassa, ja valtaosa luentojen ajasta käytettiin harjoitusten tekemiseen ja kädet savessa -työskentelyyn eri sosiaalisen median palveluissa. Opettajat kiersivät auttamassa ja kommentoimassa projekteja tarpeen mukaan. Lisäksi vertaiskommentointia käytettiin paljon hyödyksi lähitapaamisten aikana ja verkossa. Arvioinnissa keskeistä olivat lähiopetuskerroille osallistuminen, harjoitusten suorittaminen sekä kunkin opiskelijan henkilökohtainen lähtötaso huomioiden heidän oman tiedeviestintäprojektinsa onnistuminen oppimiskokemuksena. Kurssin lopputyönä viimeisellä kerralla opiskelijat esittivät oman projektinsa tavoitteet ja nykyisen vaiheen suullisena esityksenä. Lisäksi lopputyönä palautettiin n. 5-7 sivuinen raportti tehdystä projektista ja sen aikana kohdatuista haasteista ja onnistumisista. Kaikki kurssilla tehtävät pienet harjoitustyöt pystyi hyödyntämään loppuprojektin osana, joten niiden kautta projektin etenemistä seurattiin koko kurssin ajan sekä lähitapaamisissa että Yammer-alustalla.

Esityksessä kerromme kokemuksiamme Yammerin käytöstä kurssin oppimisalustana ja taustakanavana. Esittelemme parhaita käytäntöjä, joita omien kokemuksiemme pohjalta voimme suositella Yammerin käyttöön kurssin ainoana alustana. Kummallakaan opettajalla ei ollut aiempaa kokemusta Yammerin käytöstä opetuksessa, joskin alusta sinänsä oli muuten tuttu. Toiveemme kuitenkin oli, että Yammerin käyttö luo kurssilaisten välillä enemmän vuorovaikutusta ja mahdollistaa informaalin oppimisen myös luentojen ulkopuolella. Lisäksi halusimme, että kaikki tiedostojen ja muun materiaalin siirtely keskittyy Yammeriin, eikä muita, rinnakkaisia yhteydenpitotapoja tarvitse käyttää. Uskomme, että erilaisten sosiaalisten alustojen tuominen osaksi formaalia kurssimaista oppimismuotoa tuo myös informaalin oppimisen piirteitä osaksi formaalia opetusta. Koko kurssiyhteisön näkökulmasta Yammerista muodostuikin kurssin aikana yhteinen tila tiedon jakamiselle, keskustelujen käymiselle ja vertaisoppimiselle. Yammer alustana mahdollisti sellaista spontaania keskustelua ja tiedon jakamista, jota emme ole aiemmin esimerkiksi Moodlea käyttäessämme havainneet. Yammerin keskeiseksi haasteeksi paljastui kuitenkin tiedon löydettävyys. Viestinnän ollessa aktiivista päivitykset katoavat nopeasti feedin muotoiseen päivitysvirtaan. Tämän vuoksi kehitimme esimerkiksi hashtageja materiaalien löytämistä helpottamaan sekä kokeilimme tapoja käyttää keskusteluryhmiä tehtävien palautuksiin.   Opettajien sisäisen kommunikaation ja kurssihallinnon kanavaksi rakensimme kurssin puolivälissä lisäksi oman suljetun keskusteluryhmän nimellä Opettajahuone. Käytännössä kävimme keskustelua enemmän sähköpostin välityksellä, joskin suljettu ryhmä vaikutti kätevältä tavalta pitää kaikki kurssiin liittyvä kommunikaatio yhdellä alustalla. Tähän liittyen maininnan arvoista lienee se, että opiskelijoilta ei tullut opettajille kurssiin liittyen yhtäkään sähköpostia, vaan kysymykset ja muu keskustelu tapahtui sekin Yammerissa.