Heta Tarkkala

University Researcher, Academic Disciplines of the Faculty of Social Sciences, University of Helsinki

Title of Docent in Sociology, University of Helsinki, 2024
Doctor of Social Sciences, University of Helsinki, 2019

e-mail: heta.tarkkala (at) helsinki.fi

twitter: @htarkk

bluesky: @hetatarkkala.bsky.social

 

Current work & projects:

In 2024 I have started as a university researcher in a project: “Designing Inclusive & Trustworthy Digital Public Services for Migrants in Finland (Trust-M)”.

In 2021-2023 I worked in an interdisciplinary research project “Data Literacy for Responsible Decision-Making (DATALIT)”. The starting point of the still ongoing project is the idea that data literacy consists of understanding what data is and the key socio-legal-technical issues related to it. This is a basis for ethical and evidence-based decision-making. In this project, we analyse the key ethical concepts – like privacy – in different technical, social, and legal contexts and explore how public authorities can employ data in socially sustainable ways.

Additionally, I am involved in German-Finnish collaboration “Faces of Masking – Exploring mindscapes of masking during the pandemic in an art/science cooperation”.   We  analyse practices of masking during the Covid-19-pandemic and simultaneously explore alternative formats of presenting scientific results by using visual arts in a scientific journal article.

Previous projects:

In 2020 I was working as a post doc researcher  in the project “Data driven society in the making” at the University of Eastern Finland. The project was funded by the Academy of Finland and studied  implementation of data-driven practices, learning algorithms and artificial intelligence in health care and social services.

My PhD-project, completed in 2019, provides knowledge of the ways how biomedical research, and thus knowledge production, is reorganized through biobanks. I have asked: What kind of knowledge production do biobanks promote and how. I have paid attention to the different ways biobank samples are seen to matter for biomedical research and development: first, through their “high quality”, second, through their “Finnishness” and third, through the expected realization of translational medicine.

In 2019 I have also been funded by Kone foundation and I was able to concentrate on writing based on previous projects. My other recent projects have been “Good(s) for Health – Personalized health services and flexible appropriation of bioinformation”, funded by Academy of Finland. In this project I concentrated on the novel objects of biomedicine and biomedical innovation and collaborative science. From January 2016 until the end of September 2018 I worked in this project at the University of Eastern Finland. And from October 2018 to June 2019 at the University of Helsinki.

2012-2015 I worked in a 3-year project funded by the University of Helsinki. The project was called:  “University-Society Relationship and Institutions of Research Collaboration.”

I have also made short research visits to the University of Vienna in 2013, University of Copenhagen in 2017 and Humboldt University in Berlin in 2018.

See the list of my publications and presentations here.

Interests

STS, biobanks, biobanks & publics, diabetes, translational medicine, personalized medicine, cancer research, data-driven medicine, health data, data quality, future, expectations, imaginaries, experimentality.

 

_____________________________________________________________

 

HETA TARKKALA

e-mail: heta.tarkkala (at) helsinki.fi

Tutkijatohtori, VTT, Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Opettaja, aikuiskoulutukseen suuntautuneet opettajan pedagogiset opinnot, Helsingin yliopisto 2009-2011. Yhteiskuntaopin, elämänkatsomustiedon ja filosofian aineenopettaja. Suoritan opintoja saadakseni aineenopettajapätevyyden myös psykologiassa.

Projektit

Tällä hetkellä työskentelen monitieteisessä Suomen Akatemian rahoittamassa strategisen tutkimuksen hankkeessa “Datalukutaito ja vastuullinen päätöksenteko (DATALIT)”. Hankkeessa analysoidaan keskeisiä eettisiä käsitteitä – kuten yksityisyys – erilaisissa teknisissä ja yhteiskunnallisissa konteksteissa ja selvitetään, kuinka viranomaiset voivat käyttää dataa sosiaalisesti kestävällä tavalla. Lähtökohtana on ajatus, että datalukutaito muodostuu datan ja siihen liittyvien sosiaalisten, oikeudellisten ja teknisten kysymysten ymmärryksestä, ja tämä on perusta eettiselle ja näyttöön perustuvalle päätöksenteolle.

Lisäksi olen mukana saksalais-suomalaisessa yhteistyöprojektissa “Faces of masking – Exploring mindscapes of masking during the pandemic in an art/science cooperation.” Paitsi että vertailemme kasvomaskien käyttöön liittyviä keskusteluja Suomessa ja Saksassa, kokeilemme myös yhteistyötä ammattikuvittajan kanssa laadullisessa sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa.

Aiemmat hankkeet:

Vuonna 2020 toimin tutkijatohtorina Itä-Suomen yliopiston hankkeessa “Dataohjautuvaa yhteiskuntaa tekemässä”.

Vuonna 2019 valmistuneessa väitöskirjatutkimuksessani kiinnitetään huomio erityisesti siihen, minkälaista tiedontuotantoa 2010-luvulla perustetut suomalaiset biopankit edistävät ja miten? Kiinnitin tutkimuksessani huomiota erityisesti siihen, miten biopankkinäytteiden ajatellaan palvelevan biolääketieteellistä tutkimusta sekä translationaalista lääketiedettä juuri “suomalaisina” ja “korkealaatuisina” näytteinä.

Lisäksi olen työskennellyt vuosina 2016-2019 hankkeessa “Good(s) for Health – Personalized health services and flexible appropriation of bioinformation.” Olen ollut kiinnostunut erityisesti biolääketieteen ja innovaatiotoiminnan uusista tutkimuskohteista.

Työhöni kuuluu myös opetusta

Vuosina 2012-2015 työni oli osa Helsingin yliopiston rahoittamaa “University-Society Relationship and Institutions of Research Collaboration” -projektia.

Osana tutkimustyötäni olen vieraillut syksyllä 2013 Wienin yliopistossa, keväällä 2017 Kööpenhaminan yliopistossa ja kesällä 2018 Humboldt Yliopistossa Berliinissä.

Listan tieteellisistä esitelmistä ja julkaisuistani löydät täältä.