Lähtökohdat

”Tutkimustiedon hyödyntämisen hyvät käytännöt lainvalmistelussa: kohti parempaa sääntelyä?” on vuonna 2018 käynnistynyt valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoittama hanke, jossa tutkitaan tutkimustiedon merkitystä lainvalmistelussa. Hankkeen toteuttavat Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Helsingin yliopisto) sekä Suomen Ympäristökeskus.

Hankkeessa tutkitaan, minkä laajuista ja luonteista tutkimustiedon käyttö lainvalmistelussa on, ja mitä ongelmakohtia siinä esiintyy lainvalmistelun eri vaiheissa. Lisäksi eritellään niin hyvin kuin huonosti toimivia tutkimustiedon hyödyntämisen käytäntöjä, joiden pohjalta esitetään kehittämisehdotuksia.

Tutkimustiedon käytöstä ja dokumentoinnista tehdään yleiskartoistus tarkastelemalla kaikkia vuoden 2017 hallituksen esityksiä. Tarkempaan analyysiin valitaan noin kymmenen lainvalmisteluhanketta ja niiden valmisteluasiakirjat sekä muu kirjallinen aineisto. Lisäksi kyseisten hankkeiden valmistelijoita ja keskeisiä tutkimustiedon tuottajia haastatellaan.

Tutkimushankkeen vaiheet

Hankkeen alustavat tulokset esitellään ohjausryhmälle ja sen kanssa yhdessä valitulle joukolle lainvalmistelijoita. Hankkeen alustavia tuloksia esitellään myös erityyppisissä seminaareissa, joissa on mahdollista käydä vuoropuhelua tutkijoiden ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa ja saada heiltä palautetta.

Lopuksi tuloksista laaditaan yhteenveto ja konkreettiset suositukset koskien hyvän hyödyntämishankkeen piirteitä ja keinoja tiedon hyödyntämisen haasteiden ylittämiseksi. Analyyseistä ja tuloksista laaditaan perinteinen, kokoava raportti, mutta tuloksia esitetään lisäksi tiiviissä muodossa policy briefeissä ja blogeissa sekä sosiaalista mediaa hyödyntämällä.