Tilasto-osion etenemisestä

Meitä oli kaksi työskentelemässä tutkimuksen tilasto-osion parissa. Kokoonnuimme kerran ja sen jälkeen yhteistyö jatkui kommunikointia varten perustamamme keskusteluryhmän kautta.

Halusimme vertailla miten eri ydinvoimalaonnettomuudet ovat mahdollisesti vaikuttaneet suomalaisten suhtautumiseen ydinvoimaan. Mielenkiinnon kohteena oleviksi ydinvoimalaonnettomuuksiksi valitsimme vuoden 1986 Tšernobylin ja vuoden 2011 Fukushiman ydinvoimalaonnettomuudet. Emme tienneet, oliko vuosien 1986 ja 2011 Energia-asennetutkimuksen aineiston keruu suoritettu onnettomuuksien jälkeen, ennen vai sekä että. Tämän vuoksi tarkastelimme vuosien 1985, 1987, 2009 ja 2012 Energia-asennetutkimuksen aineistoja.

Kyselylomakkeen kysymykset vaihtelivat jonkun verran eri vuosina, mutta onneksi löysimme aineistosta muutamia ydinvoimaa koskevia muuttujia, jotka olivat pysyneet samoina. Aluksi keskityimme muuttujaan, joka mittaa sitä, kuinka paljon vastaajan mielestä ydinvoiman käyttöä pitäisi lisätä tai vähentää. Muuttujan antama tieto oli selkeä ja muuttuja mittasi juuri haluamaamme asiaa. Muutimme ”en osaa sanoa” -vastaukset puuttuviksi tiedoiksi. Ongelmia muuttujan tutkimiseen tuotti se, että vuonna 2012 asteikko oli eri kuin aikaisempina vuosina: asteikko oli yhdestä viiteen, kun se ennen oli ollut yhdestä kuuteen. Se laski vuoden 2012 muuttujan keskiarvon, hajonnan ja koko jakauman vertailtavuutta muiden aineistojen muuttujiin.

Loimme myös summamuuttujan muista kaikille kyselylomakkeille yhteisistä ydivoimaa koskevista muuttujista. Muuttujat mittasivat, miten turvallisena, ympäristöystävällisenä, halpana tai kannattavana vastaajat pitivät ydinvoimaa. Näillä muuttujilla ei kyselylomakkeessa ollut ”en osaa sanoa” -vaihtoehtoa. Mahdollisesti nämä vastaukset oli kirjattu kolmosena (asteikon keskikohta) tai puuttuvina tietoina. Teimme muutamalle muuttujalle muuttujamuunnoksen, eli muutimme mittausasteikon suuntaa niin, että mitä pienempi luku on, sitä positiivisempi kuva vastaajalla on ydinvoimasta. Summamuuttuja kuvaa valitsemiemme muuttujien keskiarvoa.

Koimme mielenkiintoiseksi tutkia asenteiden eroa ja niiden muutosten eroa naisten ja miesten välillä, joten käytimme sukupuoli-muuttujaa taustamuuttujana.

Eri vuosien tietojen vertailu oli vaikeaa, sillä piti tutkia neljää eri aineistoa yhtä aikaa. Kyselylomakkeet olivat muuttuneet ajan mittaan yllättävän paljon. Vaikka  jouduimme osan ajasta tekemään yhteistyötä etänä, kaikki toimi ja työ edistyi mielestäni hyvin.

Työvälineiden käytöstä

FSD

Valitsimme tutkimusaineistoksi FSD:n energia-asennetutkimuksia eri vuosilta. FSD:n tilastojen haku oli helppoa ja kaikki toimi hyvin.

SPSS 

Spss:n lataamisessa omalle tietokoneelle oli hieman alkuvaikeuksia yhdellä ryhmäläisellä, mutta ohjelman käyttö on osoittautunut yllättävän helpoksi, varsinkin kun ryhmässämme on tilastotieteen pääaineopiskelija, jolta on saanut apua.

OneNote

Olemme käyttäneet Yammer-ryhmäämme jaettua Onenotea tutkimuksen ideointiin ja ajatustenvaihtoon. Onenote oli osalle ryhmäläisistä ennestään tuttu työväline. Toimi hyvin.

Zotero

Loimme  Zoteroon ryhmäkirjaston,  jonne kirjallisuusosion työstäjät kokosivat  tutkimusaiheeseemme liittyvää tutkimuskirjallisuutta. Zotero osoittautui näppäräksi työkaluksi, joskin näin pienimuotoisesa tutkimuksessa olisi varmasti pärjännyt ilmankin sitä. Tulevaisuuden kannalta toki hyvä, että Zoteron käyttö tuli opittua.

Hakukoneet

Yliopiston kirjaston hakukone, EBSCO, Helda jne. toimivat niin kuin pitikin. Niiden käyttö oli ennestään tuttua ryhmäläisille.