Tutkimushanke

Hankkeen kuvaus

Tässä tutkimuksessa keskitytään asuin- tai virkistyskäyttöön tarkoitettujen ja monikäyttöisten urbaanien ranta-alueiden uudistamiseen sekä siihen, missä määrin ranta-alueiden kehittäminen vastaa sosiaalisen kestävyyden ja erityisesti kaupunkilaisten osallisuuden tavoitteisiin. Ranta-alueiden elvyttämisestä on tullut paikallisen kasvun moottori ja paikallisten kiinteistömarkkinoiden halutuimpia kohteita. Samanaikaisesti uudistukset liittyvät kehitysohjelmiin ja strategisiin tavoitteisiin, joilla pyritään edistämään kaupunkilaisten yhteistä etua ja kaupungin sosiaalisesti tasapainoista kehitystä. Sosiaalisen osallisuuden lupaukset eivät kuitenkaan aina toteudu ranta-alueiden uudistamishankkeissa.

Teoreettinen kehys

Maanomistus- ja käyttömuodot nykyisten kaupunkien ranta-alueilla sekä toimijoiden potentiaaliset vaikutukset sosiaaliseen osallisuuteen rantavyöhykkeellä (soveltaen lähteistä: Logan & Molotch 1987; Rose 1994;  Haila 2016;  Ward & Swyngedouw 2018)*.

Tutkimuskysymykset

Miten kaupunkien ranta-alueiden muutoksia toteutetaan osana kaupunkipolitiikkaa? Mitkä toimijat ovat mukana kaupunkien ranta-alueiden kehittämisessä? Ketkä jäävät ulkopuolelle?

Miten paikallis- ja aluehallinnot määrittelevät rantarakentamisen sosiaalisen osallisuuden tavoitteet? Ovatko maanomistajien, rakennuttajien ja viranomaisten rahalliset tuotto-odotukset yhteensopivia määriteltyjen sosiaalisen osallisuuden tavoitteiden kanssa?

Mitä kansalaisyhteiskunnasta kumpuavia aloitteita on olemassa, joilla pyritään lisäämään sosiaalista osallisuutta ranta-alueilla? Miten nämä erilaiset ryhmät ovat organisoituneet ja miten ne toimivat? Mitä tavoitteita kansalaisryhmät tai kaupunkiliikkeet tavoittelevat ranta-alueen muun käytön ja asumismahdollisuuksien suhteen?

Kaupunkitutkimusohjelma

Tämän tutkimuksen rahoitus on saatu Turun kaupunkitutkimusohjelmalta. Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteisen tutkimusohjelman tavoitteena on tuottaa akateemisesti korkealaatuista tutkimusta ja käytännöllisesti hyödynnettävää tietoa kaupunkien kehityksestä. Lue lisää

 

*Logan, J., & Molotch, H. (1987/2007). Urban Fortunes. University of California Press.

Rose, C.M. (1994). Property and Persuasion. Westview Press.

Haila, A. (2016). Urban Land Rent. Wiley-Blackwell.

Ward, C., & Swyngedouw, E. (2018). Neoliberalisation from the ground up: Insurgent struggle, and the assetisation of land. Antipode 50, 1077–1097.