Teaching

I have taught a wide range of courses in the discipline of Social and Cultural Anthropology at the University of Helsinki, where I have held various teaching positions. The courses include: Introductory course to social and cultural anthropology, introductory seminar, BA-seminar, MA-seminar and post-graduate seminar. I have also taught ethnographic methods and ethnography seminars, a course on the anthropology of food as well as an advanced theory course on theories of memory. Recently I’ve taught at a course on ethnographic methodologies for doctoral students and held a grant application writing workshop for anthropology students.

I have supervised 20 MAs and been the first examiner of another 20. Currently I am supervising three MAs and four PhDs and act as a PhD thesis advisory committee member for one candidate. In 2013 I received the Teaching excellence award of the Faculty of Social Sciences at the University of Helsinki.

 

Course examples (in Finnish) 

 

Advanced theory course in anthropology: Theories of memory

Antropologian syventävät teoriaopinnot: Muistin teorioita

Kurssin tavoite:

Kurssin tavoitteena on perehtyä muistia, muistamista ja menneisyyttä koskevaan antropologiseen teoreettiseen keskusteluun sekä tarkastella ja arvioida kriittisesti kuinka muistamista on käsitteellistetty, sovellettu ja kehitetty etnografisten tutkimusten kautta. Kurssilla pohditaan muistin ja muistamista esimerkiksi seuraavien kysymysten kautta: Mitä antropologit tarkoittavat puhuessaan kollektiivisesta/sosiaalisesta muistista tai yhteisöistä jotka muistavat? Miten yksilöllisen ja sosiaalisen muistamisen välistä suhdetta on analysoitu ja käsitteellistetty? Miten yksilöllinen ja sosiaalinen muisti kietoutuvat yhteen esimerkiksi narratiiveissa ja performanssissa? Miten menneisyyden representointia ja vaientamista on tarkasteltu? Miten muisti toimii politiikan teon välineenä ja sen kohteena? Miten muistin ymmärretään juurtuneen tiettyihin paikkoihin, maisemiin ja käytäntöihin; miten sen katsotaan olevan ruumiillistunut ja materiaalisiin objekteihin kytkeytynyt? Yleisempien yhteiskuntatieteellisten muistiteorioiden ohella kurssilla tarkastellaan erityisesti muistin politiikkaa, kommemoratiivisia käytäntöjä, muistin paikkoja ja perintöä (heritage) sekä laajemmin aikaa ja temporaalisuutta koskevaa teoreettista keskustelua.

 

 

The sociality of food: Perspectives to the anthropological study of food

Ruoan sosiaalisuus: Näkökulmia antropologiseen ruokatutkimukseen

Kurssin tavoite:

Kurssin tavoitteena on tutustua laajasti ruokaa koskevaan antropologiseen teoreettiseen ja
etnografiseen tutkimukseen. Kurssin painopiste on erityisesti ruoan merkityksessä sosiaalisten
suhteiden, ryhmien ja identiteettien merkitsijänä ja rakentajana. Kurssin rinnakkaisena tavoitteena on harjoittaa tutkivaa oppimista, jossa hyödynnetään teoreettista ja etnografista keskustelua oman tutkimuskysymyksen muotoilussa, argumentoinnissa sekä aineiston analysoinnissa. Kurssi on tutkimuslähtöinen, mikä tarkoittaa sitä, että oppiminen rakentuu ensisijaisesti opiskelijoiden oman, itse suunnitellun tutkimusprojektin ympärille. Kurssin tutkimusprojekteissa hyödynnetään Kansanrunousarkiston ruoka-aiheisia keruuaineistoja, jolloin opiskelija tutustuu arkistoaineistojen käyttöön omassa tutkimuksessaan. Kurssilla tarkastellaan ruuan merkitystä sosiaalisten ja symbolisten merkitysten välittäjänä, sekä sosiaalisten suhteiden, persoonien ja ryhmien määrittäjänä ja ylläpitäjänä. Ruuan antamisen ja jakamisen kautta ei vain luoda ja vahvisteta liittoutumia, vaan tehdään myös eroja merkittäviksi. Jakamisessa ja siitä kieltäytymisessä ilmenee myös jännitteitä, erimielisyyksiä, jaotteluja ja konflikteja. Näiden sosiaalisia suhteita, identiteettejä ja persoonia rakentavien ulottuvuuksien lisäksi ruoka toimii historiallisten ja globaalien kytkösten ilmentäjänä ja valaisee esimerkiksi poliittiseen, taloudelliseen ja symboliseen arvontuotantoon liittyviä prosesseja. Näitä prosesseja tarkastellaan esimerkiksi ruoka-aktivismin, ruoan ja paikan sekä ruoan ja muistin välisten kytkösten kautta.