Kirjallisuutta

Heikkilä, Matti & Rintala, Taina & Airio Ilpo & Kainulainen Sakari (2002) Hyvinvointi ja tulevaisuus maalla ja kaupungissa. Stakes, tutkimuksia 126. Saarijärvi: Gummerus.

Leijola, Liisa & Selvinen, Kati & Suikkanen, Hannele & Yrjölä, Anna (2004) Opiskelijoiden ajankäyttö ja kiireen kokemukset. Helsingin yliopisto, maantieteen laitos.

Levine, Robert & Norenzayan, Ara (1999) The Pace of life in 31 countries. Journal of Cross-Cultural Psychology.

Niemelä, Anna-Liisa (2006) Kiire ja työn muutos. Tapaustutkimus kotipalvelutyöstä. Väitöskirja, Helsingin yliopisto, kasvatustieteen laitos.

Nikulainen, Anna Katariina. (2011) Kiirekulttuurin lapset. Opiskelijoiden kokemuksia kiireestä. Pro gradu. Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos.

Suvanto, Katri. (2008) Kiire – Statuksen osoitusta, huonoa organisointia vai liian paljon töitä? Tutkimus yrittäjien kiirekokemuksista. Turun kauppakorkeakoulu.

Suomalaisten internetin käyttö 2010 FSD2984, versio 1.0 (18.9.2015). Helsinki: 15/30 Research & Helsinki: Yleisradio. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2015.

Toivonen, Iina (2008) Työssä koetun kiireen ja yleisen stressin väliseen yhteyteen vaikuttavat tekijät. Pro gradu. Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos.