Archives 2015-2021

2021 Programme

22.1
Dark Patterns in the Design of Challenge Competitions
Nina Kahma

12.2
Two-way street: Involving politicians in a deliberative mini-public
Maija Jäske

5.3
Current research interests
Salvatore Ruggiero

23.4
Impact evaluation of startup innovation policies: evidence from a natural experiment
Michele Cantarella

10.9
Facilitation as a means for making politics: Pathways towards a reconfiguration of practice
Natalia Villaman

1.10
Social network analysis for communicative planning research
Bokyong Shin

29.10
Citizen Dialogue as Collaborative Environmental Governance: An Exploratory Case Study in Post- Fukushima Japan
Hidenori Nakamura

5.11
From science policy ideas to infrastructures: Understanding the construction of research funding schemes
Susanna Vase

26.11
Towards zero carbon – governing emission offsetting in Finnish universities
Veronica Ahonen

17.12
Citizen participation in Helsinki, New York and St. Petersburg: Top-down and bottom-up initiatives
Anna Zhelnina and Pekka Tuominen

2020 Programme

17.1
Effect of the city’s intervention on online public engagement: A case study of participatory budgeting using stochastic actor-oriented models
Bokyong Shin

7.2
Utopian, dystopian and realist perspectives on the models of participatory budgeting
Nina kahma

28.2
Understanding the Emerging Fourth Sector and Its Governance Implications
Mikko Rask

Trade union organizing and changing civic activism in the early 2000s
Anna Malinen

4.9
Co-creation team fall 2020 research update and reflections on the NESTA’s Collective Intelligence Playbook
Mikko Rask and Titiana Ertiö

25.9
Citizen participation as social capital and big data
Bokyong Shin

16.10
Trends and strategies of sustainable mobility in Finnish Universities
Veronica Ahonen

30.10
Dark Patterns in the Design of Challenge Competitions
Nina Kahma

20.11
Exploring collective intelligence and understanding its role in the development of the public sector
Jaakko Kuosmanen and Mikko Rask

11.12
Does participatory budgeting promote youth political participation?
Anniina Riikonen

Environmental governance through participatory budgeting: case Helsinki
Karim Pelkonen

Ecological ideas in Finnish participatory budgeting processes
Erik Nyroos

OmaStadi Budgeting Game – An evaluation framework for working towards more inclusive participation through design games
Andreas Sode

2019 Programme

The Politics of Co-creation seminar is open to researchers and experts of science and technology, politics and policy-making, students and everyone interested in the related subject matters. The purpose of the seminar series is to provide a forum for discussing the role of co-creation in research, innovation, and decision-making.Co-creation activities, in which products and services are developed together with end-users, has become an integral part for companies’ innovation processes. Recently, co-creation has also been addressed in the planning and coordination of science, technology and innovation policies, and subsequent management of academic research. In this way, the needs of various actors are being increasingly included in research and innovation processes through enhancing mutual interactions between researchers, experts, and knowledge users.  However, there remains a considerable amount of ambiguity regarding the objectives and effects of emerging co-creation initiatives and subsequent changes in the research environment. The seminar aims to increase our understanding on the preconditions, contradictions, and opportunities co-creation activities may bring along.

The seminar series brings topical presentations and analyses of ongoing research from the University of Helsinki’s and the Centre for Consumer Society Research’s researchers as well as external experts. Examples of themes presented include:

  • Co-creation platforms and their integration into universities and academic research
  • ‘Fourth sector’ and its role in research, planning and decision-making
  • The principles of Responsible Research and Innovation (RRI) in practice
  • New capacities in co-creative research and innovation
  • Co-creation and participatory budgeting

FIT4RRI and BIBU- research projects form the background for the seminar. The research projects focus on investigating the implementation of open science, responsible research and innovation (RRI) and democratic innovations in Finland. Politics of Co-creation- seminar continues the seminar series organized in 2018 as well as the 2015-2016 edition on participatory decision-making, which was organized in 2015-2016 at the Centre for Consumer Society Research, University of Helsinki, in connection with PE2020-research project.

Practical Information

The seminar will take place on Fridays at 1-3pm in about three weeks intervals.

Presentations will be held in Finnish or English.

The venue of the seminar varies, and is announced separately here below each presentation.

 

Programme

March 1, 2019 at 13.15-14.45

Public-private partnerships as policy tools for boosting innovation: proposing an international comparison through the Demola project

Presenter: Doctoral student Daniel Catala Perez, Polytechnic University of Valencia

Discussant: Chairman Petri Räsänen, Demola global

In this presentation, the application of the analytical framework to the Spanish and Finnish innovation systems is proposed in order to analyse the Demola case. Demola is an university-business collaboration model for the creation of new products and services, born in Finland but also applied in other countries such as Spain. This will allow us to analyse a similar instrument in two different innovation systems, with the implications that this will have to determine the influence of the different factors that condition the success of the different public- private partnership (PPP) formulas in a given country.

Venue: Unioninkatu 35, room 105

 

March 22, 2019 at 13.15-14.45

Osallistuvan budjetoinnin mallit ja trendit Suomessa vuosina 2009-2018

Master’s student Veronica Ahonen, University of Helsinki/ KTK

Osallistamalla kestävyyttä? Suomalaisten osallistuvan budjetoinnin esitysten ekologinen kestävyys

Master’s student Erik Nyroos, University of Helsinki

Discussant: Päivi Kurikka, Senior adviser at the Association of Finnish Local and Regional Authorities (Kuntaliitto)

Venue: Unioninkatu 37, hall 1055

 

April 12, 2019 at 13.15-14.45

Funding instruments in research practice: the case of Strategic Research

Presenter: M.Soc.Sci. Susanna Vase, University of Helsinki/ KTK

Discussant: Prof. Kimmo Nuotio, Chair of Strategic Research Council at the Academy of Finland

Venue: Unioninkatu 37, hall 1055

 

May 3, 2019 at 13.15-14.45

Positioning and Evaluating Participatory Budgeting: The City of Helsinki Case

Presenter 1: Master’s student Pauli Saloranta, University of Helsinki

”Miksi budjetoidaan? Helsingin osallistuvan budjetoinnin tarkoitus ja tehtävä”

Presenter 2: MA Andreas Sode, Aalto University, School of Arts, Design and Architecture

”Assessing design in a governmental organisation – A study on the impact of OmaStadi’s participatory budgeting design game on the City of Helsinki”

Discussants: Post-doc Researcher Titi Ertiö and Adjunct Professor Mikko Rask, University of Helsinki/ KTK

Venue: Unioninkatu 37, hall 1055

 

7 June, 2019 at 13.15-14.45

POSTPONED!!!

The 4th sector and wicked problems in Africa: a systematic literature review

Presenters: Masters student Ville-Pekka Niskanen and Docent Mikko Rask, University of Helsinki/ KTK

Discussant: Post Doc Thomas Sama, University of Helsinki

Venue: to be announced

 

Contact

Docent Mikko Rask, Email: mikko.rask[at]helsinki.fi, Tel. +358 50 3222 012

Post-doc Researcher Titi Ertiö, Email: titiana.ertio[at]helsinki.fi,

Course Assistant Susanna Vase, Email: susanna.vase[at]helsinki.fi, Tel. +358 400 442 458

 2018 seminaarin ohjelma

Yhteisluomisen politiikat -seminaari on suunnattu päätöksenteon, politiikan ja suunnittelukäytäntöjen tutkijoille, asiantuntijoille ja jatko-opiskelijoille. Seminaarisarjan tarkoituksena on tarjota foorumi keskustelulle yhteisluomisen (co-creation) roolista tutkimuksessa, innovaatiotoiminnassa ja näitä koskevassa päätöksenteossa.

Yhteisluominen, jossa tuotteita tai palveluja kehitetään yhdessä mahdollisten tulevien käyttäjien kanssa on pitkään ollut vakiintunut osa yritysten innovaatiotoimintaa. Viimeaikoina yhteisluomisen käytännöt ovat löytäneet tiensä innovaatiotoiminnan lisäksi akateemiseen tutkimukseen samoin kuin tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunnitteluun ja toteutukseen. Keskeistä toiminnassa on pyrkimys yhteiskunnallisten tarpeiden välittämiseen tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan. Vaikka yhteisluomisen käytännöt ovat syntyneet rikastuttamaan kaavoihin kangistuneita käytänteitä, uusien ajattelu- ja toimintatapojen tuominen tutkimuksen pelikentille ei tietenkään ole täysin ongelmatonta. Tutkimuksellisesti onkin kiinnostavaa pyrkiä ymmärtämää niitä vaikutuksia, reunaehtoja ja mahdollisuuksia, joita uudenlaiset yhteisluomisen käytännöt tuovat tullessaan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehitykseen.

Seminaarisarjassa kuullaan ajankohtaisia puheenvuoroja ja analyyseja niin KTK:n omien tutkijoiden kuin ulkopuolisten asiantuntijoiden esittämänä. Esimerkkejä seminaarissa käsiteltävistä ja työn alla olevista teemoista ovat:

  • co-creation alustat ja niiden integrointi yliopistojen toimintaan
  • ‘neljäs sektori’ ja sen rooli tutkimuksessa, suunnittelussa ja päätöksenteossa
  • yhteisluominen ‘hyperkilpailun’ kontekstissa
  • vastuullisen tutkimustoiminnan periaatteet käytännössä
  • yhteisluovan tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan uudet kapasiteetit

Seminaarin taustalla on Kuluttajatutkimuskeskuksessa toteutettava FIT4RRI-hanke, jossa tutkitaan avoimen ja vastuullisen tieteen jalkautumista Suomessa. Yhteisluomisen politiikat on jatkoa Kuluttajatutkimuskeskuksessa vuosina 2015-2016 järjestetylle osallistuvan päätöksenteon seminaarisarjalle, joka järjestettiin PE2020-hankkeen puitteissa.

Esitysten kieli: suomi tai englanti

Tila: Unioninkatu 40, Metsätalo, tila ilmoitetaan tapahtuman tietojen yhteydessä.

Aikataulu:

2.2.2018 klo 13-15 Markku Mattila, Suomen Akatemia
Vastuullinen tiedepolitiikka Suomessa – kohti uusia pelinavauksia

23.3.2018 klo 13-15 Markku Anttonen ja Linda Turunen, Helsingin yliopisto/ KTK

20.4.2018 klo 13-15 Susanna Vase ja Mikko Rask, Helsingin yliopisto/ KTK
Yhteisluominen vastuullisen tiedepolitiikan välineenä – ajankohtaisia tutkimusteemoja

4.5.2018 klo 13-15 Maarit Haataja ja Leena Ripatti-Torniainen, Helsingin yliopisto
Co-creation as a Strategy for Universities

18.5.2018 klo 13-15 Petrus Kautto (Syke) & Noora Alasuutari (Krimo/HY), Helsingin
Yhteisluomisen politiikat lainvalmistuksessa – Politics of co-creation in Drafting Law

Esityksiä on noin kolmen viikon välein. Kevään 2018 jäljellä olevista tapaamisista tiedotetaan piakkoin tällä sivustolla.

Yhteydenotot: Dos. Mikko Rask, Helsingin yliopisto, tel. 050 3222 012, sähköposti mikko.rask[at]helsinki.fi tai Nina Kahma, Helsingin yliopisto, tel. 050 5431 350, sähköposti nina.kahma[at]Helsinki.fi.

 

2016

Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus ja PE2020 hanke käynnistivät osallistuvaa päätöksentekoa käsittelevän seminaarisarjan syksyllä 2015. Seminaarisarjan tarkoituksena on tarjota foorumi keskustelulle osallistuvan päätöksenteon ja suunnittelun uusista suuntauksista, käytännöistä, ongelmista ja kehittämistarpeista. Seminaari on suunnattu päätöksenteon, politiikan ja suunnittelukäytäntöjen tutkijoille, asiantuntijoille ja jatko-opiskelijoille.

Seminaarin lähtökohtana on havainto, että osallistumisen uusien muotojen tarjonta – esimerkiksi joukkoistaminen, kansalaistiede, osallistuva budjetointi, big data, my data, neuvoa antavat raadit, sidosryhmäprosessit ja sosiaalisen median avulla mobilisoidut kampanjat – sekä mahdollistaa että rajoittaa perinteistä päätöksentekoa ja suunnittelua. Kysyntää päätöksenteon innovaatioille ruokkivat kansalaisten kyllästyminen sanelupolitiikkaan samoin kuin pyrkimys löytää luovia, joustavia ja pikaisiakin ratkaisuja yhteiskuntaa riivaaviin pirullisiin pulmiin. Kuten markkinoilla, paras tulos syntyy, kun kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Aina näin ei kuitenkaan ole, vaan hyvätkin ratkaisut voivat jäädä hyödyntämättä, jos niiden olemassaolosta ei ole tietoa tai jos uusien ratkaisujen kustannukset ovat korkeampia kuin niiden tuottamat hyödyt.

Osallistumisen uuden tavat myös luovat uusia instituutioita, joiden toiminta, tehokkuus ja lainmukaisuus herättävät kysymyksiä. Kukapa haluaisi joutua tilanteeseen, jossa itse tehdyn geenitestin tiedot päätyvät kansainvälisen yrityksen myyntihyllylle? Entä voisiko tuulimyllyjen sijoittamiseen liittyvät konfliktit ratkaista vapaaehtoisesti raskaiden ja byrokraattisten YVA-menettelyjen sijaan? Tietävätkö satunnaisesti valittuun kansalaisraatiin osallistuvat vastuunsa osallistuessaan maan hallituksen organisoimaan maahanmuuttopoliittisen selontekoprosessiin? Entä millaisia suunnitteluprosesseja nettipohjaiset joukkoistamistyökalut parhaiten tukevat?

PE2020-hankkeessa (www.pe2020.eu/) kartoitettiin liki 300 osallisuusinnovaatiota pelkästään tiede- ja innovaatiopolitiikan yhteydestä eikä otos ole kuin pintaraapaisu tarjolla olevista vaihtoehdoista. On aika pysähtyä hetkeksi miettimään käsillä olevaa runsautta, ja sen avaamia mahdollisuuksia ja pulmakysymyksiä.

Seminaari järjestetään perjantaisin klo 13-15 Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksessa (ks. tarkempi aikataulu ohjelmasta). Seminaarin esitykset rakentuvat alustukseen ja siitä käytävään keskusteluun. Pyrkimyksenä on esitellä ajankohtaista tutkimusta ja sitoa se johonkin käynnissä olevaan teoreettiseen keskusteluun, josta ajankohtaisia esimerkkejä ovat avoimeen innovaatiotoimintaan ja ”deliberatiiviseen systeemiin” liittyvät keskustelut. Toisinaan myös leikittelemme testaamalla tai kehittämällä uusia osallisuuskäytäntöjä.

Seminaari on luonteeltaan monitieteinen; se on suunnattu osallistuvasta päätöksenteosta kiinnostuneille tutkijoille, jatko-opiskelijoille ja toiminnan harjoittajille. Seminaariin on vapaa pääsy. Seminaariin osallistumisesta on mahdollista saada myös opintopisteitä (5 op per kaksi opintoperiodia/lukukausi, max 10 op per lukuvuosi), suorituksesta sovittava erikseen seminaarin järjestäjän kanssa.
Esitysten: suomi tai englanti
Tila: Unioninkatu 35, Helsinki, kokoushuone 344.
Kevät 2016

(6) 29.1. Itsenäisyyspäivän mielenosoitukset ja suomalainen poliittinen kulttuuri
Tohtoriopiskelija Samu Lindström, Helsingin yliopisto

(7) 19.2. Organisaatioiden kehittäminen deliberatiivisen demokratian keinoin
Tohtoriopiskelija Juha Lindell, Vaasan yliopisto

(8) 4.3 Tiede-yhteiskuntasuhteiden kehittäminen OpenNESSissa ja pian alkavassa EKLIPSE hankkeissa (Title to be confirmed!)
Professori Eeva Furman ja erikoistutkija Heli Saarikoski, SYKE

(9) 11.3. Asiantuntijuuden laajeneminen ja tiede julkisuudessa
Prof. Esa Väliverronen ja tohtoriopiskelija Sampsa Saikkonen
Johtaja Piia Jallinoja, Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus

(10) 18.3. Delfoi-tutkimuksen käyttö päätöksenteon tutkimuksessa
Tohtoriopiskelija Hanna-Kaisa Pernaa, Vaasan yliopisto

(11) 1.4. Uudet ja vanhat osallistumismenetelmät päätösvalmistelussa – virkamiesten ja järjestöjen näkemyksiä
Juho Vesa ja professori Anu Kantola, Helsingin yliopisto

(12) 13.5. Tieteen ja politiikan suunnittelun vuoropuhelu: mitä se oikein on? Tutkija Kirsi Pulkkinen, Lapin yliopisto

Syksy 2015
(1) Pe 18.9.2015 klo 13-15, Seminaarisarjan avaus: Osallistuva päätöksenteko kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa. Avaustilaisuus on samalla Governing Biodiversity through Democratic Deliberation (Eds. M. Rask & R. Worthington, Routledge) -kirjan julkistamistilaisuus. Tilaisuudessa Dos. Mikko Rask (HY) esittelee kirjan sisältöä. Kommentoijina Dos. Antto Vihma (UPI) ja Ryhmän päällikkö Riku Varjopuro (SYKE). Keskustelua vetää Dos. Harri Raisio (Vaasan yliopisto).

(2) Pe 9.10. klo 13-15, Kansalaisten digiansat ja datakäytännöt
Dos. Minna Ruckenstein, Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus
Kuluttajatutkimuksen henkilökohtaisten aineistojen arvoon ja käyttöihin liittyvissä tutkimusaloitteissa pohditaan kansalaisten/kuluttajien asemointia uudenlaisessa datataloudessa. Kerron miltä datatalouden laajempi kuva näyttää tutkimuksemme perusteella ja millaisia uudenlaisia henkilökohtaisten aineiston malleja parhaillaan edistetään. Kuvaan myös uudenlaisia datakäytäntöjä, joita olemme kartoittaneet ja mitä ne kertovat kansalaisten pyrkimyksistä. Tutkimuksemme perusteella kansalaisilla on vähän mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, kuinka heistä kerätään tietoa ja miten sitä käytetään. Yksittäiset käyttäjät pyrkivät ohittamaan olemassa olevia rakenteita, mutta jotta henkilökohtainen datankeruu olisi kansalaislähtöisempää tarvittaisiin radikaaleja muutoksia. Vaihtoehtoisina malleina kehitellään niin blockchain-perustaisia kuin osuuskuntaperustaisia toimintoja. Suomessa puhutaan myös pohjoisesta My Data mallista. Esittelen lyhyesti nämä vaihtoehdot ja millaista kansalaislähtöisyyttä ne edustavat.
Kommenttipuheenvuoro: tutkimusjohtaja Mika Pantzar

(3) Fri 30.10., 1-3 pm, The Oregon approach to collaborative governance.
Director Laurel Singer and program managers Laurel Singer and Steve Greenwood, Oregon Consensus and University of Portland, U.S.
Oregon Consensus resolves differences by bringing community members, government decision makers, and businesses together to find new approaches to public issues. Whether there is concern about a proposed highway location, a government land-use decision, business development or how to manage natural resources, Oregon Consensus services can help affected parties find a common direction forward. Oregon’s concept is based on the provision of a neutral, unbiased forum for collaborative public policy-making.
In this lecture, the Oregon approach to collaborative problem solving will be introduced, and an ensuing discussion will focus on the prospects of collaboration between University of Helsinki and University of Portland/ Oregon Consensus online courses on collaborative governance.
Links to further reading:
http://oregonconsensus.org/
http://www.pdx.edu/hatfieldschool/graduate-certificate-in-collaborative-governance
Further materials will be delivered prior to the seminar event
NOTE: venue exceptionally Unioninkatu 37, Tiedekuntasali, groundfloor

PIKASEMINAARI
Pe 6.11. klo 13-15 EU hankkeiden evaluointi ja uusien EU-hankkeiden kehittäminen.
Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijat Minna Kaarakainen ja Mikko Rask
Kaarakainen ja Rask osallistuivat hiljattain laajojen Horizon 2020 -tutkimusohjelmien arviointiin. Tässä pikaseminaariesityksessä he kertovat kokemuksistaan hankkeiden arvioinnista tuoden esille näkökulmia siitä, mitkä tekijät vaikuttavat onnistuneiden hankkeiden valintaan lukuisten kilpailevien hankkeiden joukosta. Keskustelua seuraa ideointi energia-aiheiseen EU-hankkeeseen osallistumisesta ja komplementaaristen tutkimuspartnerien valinnasta. – Tilaisuus on suunnattu EU-hankkeista kiinnostuneille tutkijoille, hankevalmistelijoille sekä arviointiteemasta kiinnostuneille.

(4) 13. 11. Participatory decision making and computers
Doctoral researcher Matti Nelimarkka, Helsinki Institute for Information Technology HIIT, Aalto University and Department of Computer Science, University of Helsinki

(5) Fri 11.12. 1-3 pm The Demola approach: Global Platform Empowering Local Talent – a Practical approach to connect universities and businesses
Demola: globaali alusta paikallisen osaamisen kehittämiseksi – käytännöllinen lähestymistapa yliopistojen ja liike-elämän yhdistämiseksi
Ville Kairamo, Co-founder and Head of Demola Network and development manager Jarmo Tuominiemi
Literature and links:
Demola: Open innovation platform (The Innovation Policy Platform 2014): https://www.innovationpolicyplatform.org/sites/default/files/rdf_imported_documents/Demola_2014.pdf
Innovaatioalustat 2015, Policy Brief (TEKES, 2015): https://www.tem.fi/files/43332/TEMrap_45_2015_web_12062015.pdf