Researchers / tutkijat

Auli Vähäkangas TT, projektin johtaja

Picture: Veikko Somerpuro

Picture: Veikko Somerpuro

Auli Vähäkangas on pastoraaliteologian professori käytännöllisen teologian osastolla ja teologisen tiedekunnan opetusvaradekaani Helsingin yliopistossa. Hänen tärkein ja laajimmalle levinnyt julkaisunsa on Christian Couples Coping with Childlessness: Narratives from Machame, Kilimajaro. Vähäkankaan tutkimus on keskittynyt heihin, joilla on ulkopuolisuuden kokemus omassa yhteisössään: hiv-positiivisiin ja lapsettomiin. Hän on myös tutkinut saattohoitoa ja afrikkalaista feminististä teologiaa.

Auli Vähäkangas is a professor of pastoral theology and the vice dean of education in the Faculty of Theology at the University of Helsinki. She is the author of Christian Couples Coping with Childlessness: Narratives from Machame, Kilimajaro. Vähäkangas’ research has focused on those having feelings or being outsiders: HIV-positives and childless people in their communities. She has additionally done research on palliative care and on the clerical ritual of same sex couples in Finland.

auli.vahakangas@helsinki.fi

 

elina_kuvaElina Juntunen TT, YtK, post doc –tutkija

Kirkkohallituksen asiantuntijatehtävästä virkavapaata viettävä Elina Juntunen toimii tällä hetkellä tutkijatohtorina Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Elina on tutkinut viimesijaista sosiaaliturvaa ja evankelisluterilaisen kirkon diakoniatyötä. Hän on syventynyt myös ammatillisiin kysymyksiin motivaation, työelämäjännitteiden ja työn syvien merkitysten näkökulmista. Juuri nyt Elinaa inspiroi tarkastella työssään myötätunnon ja innovatiivisen työskentelyn välisiä suhteita.

Elina Juntunen is a post-doctoral researcher in the Faculty of Theology at the University of Helsinki. She is on leave of absence from the Church Council in which she is working as an expert. In her earlier studies Elina has researched the last phase social security system in Finland and diaconal work in Evangelical Lutheran church. She has also studied professional issues of motivation, workplace tensions and deep meanings of work. At the moment Elina is inspired to examine the interconnection between compassion and innovative work behavior.

elina.juntunen@helsinki.fi

 

Anna Juntunen

Anna Juntunen TM, teologian tohtorikoulutettava

Työssään kirkkososiologian tohtorikoulutettavana Anna Juntunen tutkii nuorten toimijuuteen linkittyviä kysymyksiä. Väitöskirjassaan Anna lähestyy nuorten toimijuutta eri näkökulmista, myös niistä yllättävistä. Monitieteisyys ja sosiologinen mielikuvitus maustavat tutkimusta, niin tutkimuskentällä kuin kirjoittamisprosessissa. Erityisen innostunut Anna on nuorten toimijuutta ja osallisuutta tutkimuksessa tukevista metodeista, joita hän soveltaa myös omassa väitöskirjassaan. Nuorten toimijuutta voidaan lähestyä tutkimalla elämänkulkua: nuoren menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta ymmärtämällä toimijuus saa monipolkuisia merkityksiä.

As a doctoral student in church and social studies, Anna Juntunen is studying questions related to the agency of youths. In her dissertation, Anna approaches the agency of young people from different perspectives, including surprising ones. Interdisciplinarity and sociological imagination spice up the research both in the field and during the writing process. Anna is especially interested in methods that support the agency and participation of youths in research and also applies these in her dissertation. The agency of young people may be approached by looking into the courses of their lives: when one has an understanding of a young person’s past, present and future, agency takes on multifaceted meanings.

anna.juntunen@helsinki.fi

Photo by Hanna Meriläinen

Photo by Hanna Meriläinen

Johanna Mantere TM, teologian tohtorikoulutettava

Johanna Mantere tutkii väitöskirjassaan taideilmaisun mahdollisuuksia nuorten sielunhoidollisen kohtaamisen osana. Ajankohtaisuudestaan huolimatta aihetta on tutkittu tästä näkökulmasta toistaiseksi erittäin vähän niin kansainvälisellä kuin kotimaisella kentällä. Väitöskirjansa ohella Johanna opiskelee kuvataidekasvatusta, jonka parissa hän on päässyt opiskelemaan myös taideterapiaa. Kahden alan rajapinnalla eläminen on tuonut teologiseen tutkimukseen tuoreita näkökulmia ja mahdollisuuksia niin metodin kuin teorian osalta.

Johanna Mantere is a doctoral candidate in the Faculty of Theology at the University of Helsinki. In her dissertation Mantere explores the use of art-based methods in pastoral care with young people – a subject that has mostly been neglected in previous theological research. Alongside her dissertation Johanna studies also art education. During her art studies she has had an opportunity to study also courses in art therapy. Living inbetween the fields of theology and art has been a positive challenge and opportunity, offering fresh insights to both methodological and theoretical frameworks.

johanna.mantere@helsinki.fi

Ulla Siirto, diakoni, VTT

IMG_5571 virallinen

Ulla Siirto on koulutukseltaan diakoni ja valtiotieteitten tohtori. Hän työskentelee moninaisuusyliopettajana Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Hänen tutkimusintressinsä ovat suuntautuneet valtaan diakoniatyössä, yhteisötyöhön ja turvapaikanhakijoihin. Tällä hetkellä hänen tutkimuskohteenaan on evankelisluterilaisten seurakuntien turvapaikanhakijoiden parissa tekemä työ.

Ulla Siirto is a deacon and doctor of social sciences. She is working as a principal lecturer at Diaconia University. Her research has concerned on diaconia and power, community development work and asylum seekers. At the moment she is doing research about the work among asylum seekers done by Evangelical Lutheran Church in Finland.

ulla.siirto@diak.fi