Tietoa tutkimuksesta

Yritysuhritutkimuksessa selvitetään yrityksiin ja niiden työntekijöihin kohdistuvaa rikollisuutta sekä rikollisuuden aiheuttamia haittoja. Vuoden 2018 tutkimuksessa tutkitaan kaupan toimialaan sekä hotelli- ja ravintola-alaan kohdistuvaa rikollisuutta.

Helsingin yliopisto toteuttaa vuonna 2018 järjestyksessä toisen kansallisen yritysuhritutkimuksen. Tutkimuksessa on mukana noin 3000 toimipaikkaa koko Suomen alueelta. Tutkimus toteutetaan puhelinhaastatteluina. Tulokset tarjoavat tietoa rikollisuuden ja häiriökäyttäytymisen aiheuttamista haitoista ja työturvallisuusriskeistä sekä rikosten ehkäisystä ja torjunnasta.

Rikollisuus vaikuttaa henkilöstön turvallisuuteen ja aiheuttaa kustannuksia yrityksille

Yritysuhritutkimuksessa selvitetään muun muassa yrityksiin kohdistuvia varkauksia ja vahingontekoja sekä työntekijöiden työssään kokemia väkivalta- ja uhkatilanteita. Tutkimuksessa selvitetään yrityksiin kohdistuvien rikosten määrää, piirteitä ja rikosriskejä. Lisäksi tutkitaan rikosten haittoja työntekijöille sekä rikollisuuden liiketoiminnalle aiheuttamia kustannuksia.

Tuloksia käytetään yritys- ja työturvallisuuden kehittämiseen, seurantaan ja tutkimukseen. Tulokset tarjoavat hyödyllistä tietoa siitä, miten rikollisuutta ja sen aiheuttamia haittoja voidaan vähentää ja torjua. Lisäksi tutkimus tuottaa tietoa siitä, miten yritysten ja työntekijöiden työturvallisuutta voidaan parantaa.

Tutkimus selvittää piiloon jäävää rikollisuutta

Suuri osa yrityksiin ja työntekijöihin kohdistuvista rikoksista ja rikosuhkista ei tule poliisin tai muiden viranomaisten tietoon. Tämän vuoksi on tarpeen selvittää kyselytutkimuksilla yrityksiin ja niiden toimipaikkoihin kohdistuvia rikoksia ja rikosuhkia. Menetelmällisesti hanke edustaa kriminologista uhritutkimusta. Tutkimuksessa kysytään suoraan yritysten toimipaikoilta millaisia rikoksia ja turvallisuusuhkia niihin on kohdistunut ja millaisia haittoja näistä on aiheutunut yritykselle ja niiden työntekijöille. Näin saadaan tietoa myös rikollisuudesta, joka ei tule viranomaisten tietoon.

Tutkimus toteutetaan puhelinhaastatteluina alkuvuodesta 2018

Haastattelut suorittaa Kantar TNS Oy Helsingin yliopiston toimeksiannosta alkuvuodesta 2018. Haastattelussa kysytään muun muassa toimipaikaan kohdistuneista rikoksista, niiden aiheuttamista kustannuksista sekä rikoksiin varautumisesta.

Tutkimukseen on arvottu yhteensä 3000 elinkeinoelämän toimipaikkaa Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä. Tutkimus kattaa koko Suomen alueen, ja mukana on suuria ja pieniä toimipaikkoja kaupan alalta sekä hotelli- ja ravintola-alalta.

Kaikkia tutkimukseen liittyviä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja käytetään vain tutkimuskäyttöön. Sekä tutkijoita että haastattelijoita sitoo salassapitovelvollisuus. Tutkimuksen tulokset raportoidaan ja julkaistaan siten, että yksittäiset toimipaikat ja yritykset eivät ole tunnistettavissa.

Toinen kansallinen yritysuhritutkimus

Hanke on toinen Suomessa toteutettu kansallinen yritysuhritutkimus. Ensimmäinen tutkimus toteutettiin vuonna 2010, jolloin tutkimuksen kohteena olivat vähittäiskaupan ja teollisuuden toimipaikat. Nyt toteutettava tutkimus mahdollistaa ajallisen vertailun vähittäiskaupan toimialalla.

Vuonna 2010 toteutetun yritysuhritutkimuksen tulokset ovat luettavissa julkaisusta Kauppa ja teollisuus rikosten kohteena – Vuoden 2010 yritysuhritutkimuksen tuloksia.

Tutkimuksen toteuttaja on Helsingin yliopisto

Tutkimuksen toteuttaa Helsingin yliopiston yhteydessä toimiva Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. Tutkimusta rahoittavat Työsuojelurahasto, oikeusministeriö ja sisäministeriö.

Tutkimuksen raportti julkaistaan alkuvuodesta 2019, ja se tulee olemaan vapaasti saatavilla Helsingin yliopiston verkkosivuilta.

Lisätietoja

Lisätietoja tutkimuksen sisältöön liittyvistä asioista antaa tutkijatohtori Elsa Saarikkomäki (elsa.saarikkomaki(at)helsinki.fi, puh 02941 20872).

Toteutusaika

1.10.2017–31.1.2019

Hankeryhmä

Tutkijatohtori Elsa Saarikkomäki (vastuullinen tutkija)
Professori Janne Kivivuori (projektin johtaja)
Suunnittelija Petri Danielsson
Yliopistotutkija Martti Lehti