Information om undersökningen

Företagsofferundersökningen syftar till att utreda brott som riktats mot företag och deras anställda samt de problem som följer av brottsligheten. I företagsofferundersökningen 2018 kartläggs brott mot handelsbranschen samt hotell- och restaurangbranschen.

Helsingfors universitet genomför den nationella företagsofferundersökningen 2018 som är den andra i ordningen. I undersökningen deltar cirka 3 000 arbetsställen runtom i Finland. Undersökningen görs som telefonintervjuer. Resultaten genererar information om problem och arbetssäkerhetsrisker till följd av brottslighet och störande beteende samt om brottsförebyggande åtgärder och brottsbekämpning.

Brott påverkar personalens säkerhet och orsakar kostnader för företagen

I företagsofferundersökningen kartläggs bland annat stölder och skadegörelse som riktats mot företag samt våld och hot om våld som anställda har blivit utsatta för i arbetet. Vidare kartläggs antal, typiska drag och brottsrisker när det gäller brott som riktas mot företag. Dessutom undersöks hurdana problem brottsligheten orsakar arbetstagarna samt hurdana kostnader affärsverksamheten har till följd av brott.

Resultaten används för att utveckla, följa upp och forska kring företags- och arbetssäkerhet. Vidare ger resultaten användbar information om hur det går att minska och bekämpa brott liksom de problem som brottsligheten ger upphov till. Undersökningen genererar även information om hur företagens och arbetstagarnas arbetssäkerhet kan förbättras.

Undersökningen kartlägger dold brottslighet

En stor del av de brott och brottshot som riktas mot företag och arbetstagare kommer inte till polisens eller andra myndigheters kännedom. Därför är det angeläget att genom enkätundersökningar kartlägga brott och brottshot mot företag och deras arbetsställen. Den kriminologiska metod som används i studien är offerundersökning. Undersökningen går ut på att fråga direkt på arbetsställena hurdana brott och säkerhetshot som riktats mot dem och hurdana problem dessa har orsakat företagen och deras anställda. På så sätt fås information även om sådan brottslighet som inte kommer till myndigheternas kännedom.

Undersökningen genomförs som telefonintervjuer i början av år 2018

Intervjuerna görs i början av år 2018 av Kantar TNS Oy på uppdrag av Helsingfors universitet. Under intervjun frågas bland annat om brott som riktats mot arbetsstället, de kostnader som dessa brott har gett upphov till samt hur man har förberett sig för brott.

För att genomföra undersökningen har totalt 3 000 arbetsställen inom näringslivet lottats ut från Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister. Undersökningen omfattar hela Finland. Både stora och små arbetsställen inom handeln samt hotell- och restaurangbranschen deltar.

All data som samlas in för undersökningen behandlas konfidentiellt och används endast i forskning. Tystnadsplikt gäller för såväl forskarna som intervjuarna. Undersökningens resultat rapporteras och publiceras så att enskilda företag och arbetsställen inte kan identifieras.

Den andra nationella företagsofferundersökningen

Projektet är den andra nationella företagsofferundersökningen som genomförs i Finland. Den första nationella företagsofferundersökningen verkställdes år 2010 och de arbetsställen som då undersöktes fanns inom detaljhandeln och industrin. Undersökningen som nu genomförs ger möjlighet till en jämförelse av detaljhandelsbranschen över tid.

Resultaten från företagsofferundersökningen som genomfördes år 2010 finns i publikationen Kauppa ja teollisuus rikosten kohteena – Vuoden 2010 yritysuhritutkimuksen tuloksia.

Undersökningen görs av Helsingfors universitet

Undersökningen genomförs av Institutet för kriminologi och rättspolitik som verkar i anslutning till Helsingfors universitet. Undersökningen finansieras av Arbetarskyddsfonden, Justitieministeriet och Inrikesministeriet.

Resultaten av undersökningen publiceras i en rapport som kommer att finnas fritt tillgänglig på Helsingfors universitets webbplats i början av år 2019.

Mer information

Närmare upplysningar angående innehållet i undersökningen lämnas av forskardoktor Elsa Saarikkomäki (elsa.saarikkomaki(at)helsinki.fi, tfn 02941 20872).

Undersökningen genomförs

1.10.2017–31.1.2019

Projektgrupp

Forskardoktor Elsa Saarikkomäki (ansvarig forskare)
Professor Janne Kivivuori (projektchef)
Planerare Petri Danielsson
Universitetsforskare Martti Lehti