Tutkimukseni kuvaus

RUUMIS ILMAN KOHTUA. ETNOGRAFINEN TUTKIMUS KOHDUTTOMUUDESTA JA LISÄÄNTYMISKYVYSTÄ

Tutkin väitöstyössäni naisten tahatonta kohduttomuutta ja siihen liittyvää lapsettomuutta. Tarkastelen, millai­sena ilmiönä kohduttomuus näyttäytyy lääketieteen käytännöissä, lainsäädäntöprosessissa ja kohdutto­man arkielämän kokemuksissa.

Joka vuosi Suomessa noin 70 alle 45-vuotiasta, hedelmällisessä iässä olevaa nais­ta joutuu tilanteeseen, jos­­sa heille selviää, että hei­dän kohtunsa joudutaan poistamaan tai ettei heillä koskaan ole ollut kohtua. Kohdun poiston syynä on useimmiten kohtuun sijoittuva syöpä tai synnytyk­sen yh­­teydessä tapahtu­nut komplikaatio. Synnynnäinen kohdutto­muus aiheutuu lisääntymiselimistön ei-tyypillisestä kehityksestä sikiöaikana.

Väitöstutkimukseni on tutkimuksellinen avaus aiheeseen, joka on jäänyt vähälle huomiolle sekä terveyspalveluissa että yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. Kohduttomuus ei ole vain lääketieteellinen ongelma: ilmiössä yhdistyvät ihmiselämän ja yhteiskunnan moniaineksiset alueet. Tutkin, miten lisääntymiskyvykkyys ymmärretään aikana, jolloin avustavat lisääntymisteknologiat mahdollistavat lisääntymisen myös kohduttomille naisille. Olen kiinnostunut, millaisten vaihtoehtojen ja ongelmien kanssa kohduttomat tasapainoilevat toivoessaan perheellistymistä. Tarkastelen kohduttomuutta näkökulmasta, joka koros­taa kohdutto­muuden merkityksiä ihmi­sen arkielämässä mutta toisaalta myös yhteisku­nan tiedontuotannon proses­seissa.

Tutkimusaineisto kerätään kohduttomuuden ilmiön eri paikoista. Tutkimusaineistoni koostuu asiantuntijoiden ja kohduttomien naisten haastatteluista, kohduttomuut­ta käsittelevis­tä lääketieteellisistä tutkimusjulkaisuis­ta ja lainsäädäntöasiakirjoista.

Asiantuntijuuden näkökulmasta selvitän, millaista hoitoa kohduttomuuden näh­­­dään vaativan ja miten sen ymmärretään vaikuttavan ihmiselämään. Kohduttomien naisten perspektiivistä tarkastelen, millaista on elää koh­duttomana yhteiskunnassa ja palvelujärjestelmissä, joissa oletuksena on, että naisella on kohtu. Lisäksi olen kiinnostu­nut, miten terveyspalvelut, lisääntymisteknologiat ja vertaistuki asettuvat osaksi kohduttomien naisten ar­kea, muotoi­levat heidän ymmärrystään kohduttomuudesta ja vaikuttavat mahdollisuuksiin perheellistyä.

Tut­­kimukseni on osa Koneen Säätiön rahoittamaa hanketta Pluripotent science (hankejohtaja: Mianna Meskus). Lisäksi Oskar Öflundin Sää­­­­tiö on rahoittanut tutkimustani.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Kuva: Aku Rissanen