Tutkimukseni kuvaus

RUUMIS ILMAN KOHTUA. ETNOGRAFINEN TUTKIMUS KOHDUTTOMUUDESTA JA LISÄÄNTYMISKYVYSTÄ

Tutkin väitöstyössäni naisten tahatonta kohduttomuutta ja siihen liittyvää lapsettomuutta. Tarkastelen, millai­sena ilmiönä kohduttomuus näyttäytyy kohdutto­man arkielämän kokemuksissa, lääketieteen käytännöissä ja lainsäädäntöprosessissa.

Joka vuosi Suomessa joukko hedelmällisessä iässä olevaa nais­ta joutuu tilanteeseen, jos­­sa heille selviää, että hei­dän kohtunsa joudutaan poistamaan tai ettei heillä koskaan ole ollut kohtua. Kohdun poiston syynä on useimmiten kohtuun sijoittuva syöpä, paha endometrioosi, gynekologinen laskeuma tai synnytyk­sen yh­­teydessä tapahtu­nut komplikaatio. Synnynnäinen kohdutto­muus aiheutuu lisääntymiselimistön ei-tyypillisestä kehityksestä sikiöaikana.

Väitöstutkimukseni on tutkimuksellinen avaus aiheeseen, joka on jäänyt vähemmälle huomiolle sekä terveyspalveluissa että yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. Olen kiinnostunut, miten kohduttomuutta tai kohduttomuuten johtavaa sairautta hoidetaan ja millaisia siihen liittyvät terveyspalveluiden käytännöt ovat. Tutkin myös sitä, miten lisääntymiskyvykkyys ymmärretään aikana, jolloin avustavat lisääntymisteknologiat mahdollistavat lisääntymisen myös kohduttomille naisille. Toisaalta kohduttomuus ei ole vain lääketieteellinen ongelma: ilmiössä yhdistyvät ihmiselämän ja yhteiskunnan moniaineksiset alueet. Siksi selvitän, miten kokemus kohduttomuudesta rakentuu yhteiskunnassa, joka odottaa tietynikäisen naisen lapsiperheellistyvän, mutta on kohduttomalle hyvin vaikeaa adoption rajoituksista ja sijaissynnytyksen kiellosta johtuen.  Tarkastelen kohduttomuutta näkökulmasta, joka koros­taa kohdutto­muuden merkityksiä ihmi­sen arkielämässä, kohduttomien naisten kanssa työskentelevien ammattilaisten työssä ja yhteisku­nnan tiedontuotannon proses­seissa.

Tutkimusaineisto kerätään kohduttomuuden ilmiön eri paikoista. Tutkimusaineistoni koostuu ensisijaisesti asiantuntijoiden ja kohduttomien naisten haastatteluista, mutta täydentävää aineistoa ovat kohduttomuut­ta käsittelevät lääketieteelliset tutkimusjulkaisut ja lainsäädäntöasiakirjat.

Asiantuntijuuden näkökulmasta selvitän, millaista hoitoa kohduttomuuden näh­­­dään vaativan ja miten sen ymmärretään vaikuttavan ihmiselämään. Kohduttomien naisten perspektiivistä tarkastelen, millaista on elää koh­duttomana yhteiskunnassa ja palvelujärjestelmissä, joissa oletuksena on, että naisella on kohtu. Lisäksi olen kiinnostu­nut, miten terveyspalvelut, lisääntymisteknologiat ja vertaistuki asettuvat osaksi kohduttomien naisten ar­kea, muotoi­levat heidän ymmärrystään kohduttomuudesta ja vaikuttavat mahdollisuuksiin perheellistyä.

Tut­­kimukseni on osa Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta Valuating Lives: Science, Law and Patient Activism on Infertility and Dementia (VALDA) (hankejohtaja: Mianna Meskus). Lisäksi Koneen Säätiö ja Oskar Öflundin Sää­­­­tiö on rahoittanut tutkimustani.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Kuva: Aku Rissanen