About US

University of Helsinki Chinese Studies is a collaborative network situated at the Department of Cultures, Faculty of Arts and brings together researchers and teachers focusing on Chinese/China Studies and Sinology. We are part of the Faculty of Arts’ Asian Studies.

Our goal is to preserve the heritage of Sinology and Chinese/China studies while endeavoring to function as a breeding ground for the next generation of Chinese/China studies scholars in the world.

Strategic Directions: UH Chinese Studies is intrinsically multidisciplinary and interdisciplinary. Although situated at the Faculty of Arts, its team members conduct research and teach across the realm of humanities and social sciences.

UH Chinese Studies emphasizes research-oriented education, which could have an impact on China-relevant policies. Our current research is constructed around two interdisciplinary pillars:

  1. China’s External Relationswith special focus on China’s relations with Central Asia, Central and Eastern Europe, as well as the Nordics.
  2. Governance in Chinawith special focus on ethnic policies, environmental governance and digital authoritarianism.

You can learn more about our researchers here.

Julie Yu-Wen Chen, Professor of Chinese Studies is in charge of directing our research development.

Address: Unioninkatu 38 A, University of Helsinki, Finland


Helsingin yliopiston Kiinan tutkimus on yhteistyöverkosto, joka toimii osana Humanistisen tiedekunnan kulttuurien tutkimuksen osaston Aasian tutkimusta. Verkosto yhdistää Kiinan ja kiinan kielen tutkimukseen sekä sinologiaan erikoistuneita tutkijoita ja opettajia.

Vaaliessamme sinologian ja Kiinan tutkimuksen perinnettä pyrimme myös toimimaan kasvualustana seuraavan sukupolven Kiinan tutkijoille.

Strategiset suuntaukset: Verkostona Helsingin yliopiston Kiinan tutkimus on luonteeltaan monitieteinen ja poikkitieteellinen. Verkosto toimii Humanistisen tiedekunnan yhteydessä, mutta jäsenemme harjoittavat tieteellistä tutkimusta ja siihen perustuvaa opetusta sekä yhteiskuntatieteiden että humanististen tieteiden aloilla.

Helsingin yliopiston Kiinan tutkimus korostaa tutkimusperustaista opetusta, jolla saattaa olla merkitystä Kiinan politiikkaan. Tämänhetkinen tutkimuksemme rakentuu kahden poikkitieteellisen pilarin ympärille:

  1. Kiinan ulkosuhteet, huomion kohdistuessa erityisesti Kiinan suhteisiin Keski-Aasiassa, Keski- ja Itä-Euroopassa, sekä Pohjoismaissa.
  2. Kiinan hallinto, huomion kiinnittyessä etenkin etniseen politiikkaan, ympäristöhallintoon, sekä digitaaliseen autoritarismiin.

Lisätietoa tutkijoistamme löydät täältä (englanniksi).

Tutkimus- ja kehittämistoimintaamme johtaa Kiinan tutkimuksen professori Julie Yu-Wen Chen.

Osoite: Unioninkatu 38 A, Helsingin yliopisto


Kinesiska studier vid Helsingfors universitet är ett samarbetsnätverk som verkar som en del av Asienstudier på Humanistiska fakultetens avdelning för kulturer. Nätverket förenar forskare och lärare vars forskning berör Kina och kinesiska, samt sinologi.

Vårt mål är att upprätthålla sinologins och Kina/Kinesiska studiers kulturarv samtidigt som vi strävar efter att tjäna som en grogrund för nästa generations Kinaforskare.

Strategisk inriktning: som ett samarbetsnätverk är Kinesiska studier vid Helsingfors universitet både tvärvetenskapligt och mångvetenskapligt. Nätverket fungerar i samband med Humanistiska fakulteten, men dess medlemmar bedriver forskning och forskningsbaserad undervisning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Kinesiska studier vid Helsingfors universitet betonar forskningsbaserad undervisning som kan ha en inverkan på Kinas politik. Rådande forskningen grundar sig på två tvärvetenskapliga pelare:

  1. Kinas yttre förbindelser, i synnerhet Kinas förbindelser med Centralasien, Central- och Östeuropa, samt de nordiska länderna.
  2. Kinas styrelseskick, med särskild inriktning mot etnisk politik, miljöstyrning och nätverks-auktoritarism.

Här hittar du information om våra forskare (på engelska).

Vår forskning- och utvecklingsverksamhet leds av Julie Yu-Wen Chen, professor i kinesiska studier.

Adress: Unionsgatan 38 A, Helsingfors universitet