Hankkeet

Kansakunnan Mielenliikkeet sosiaalisessa mediassa

Kansakunnan Mielenliikkeet -konsortio tarkastelee Suomi24-aineistoa kolmesta näkökulmasta: 1) tutkii sosiaalisen median keskustelukulttuuria, 2) kehittää tilastollisia ja kieliteknologisia menetelmiä sekä visuaalisia työkaluja, ja 3) tekee kysymyksiä, kuten minkälaisia vuorovaikutuksen lajeja aineistosta löytyy, miten kiihkeät keskustelut muuntuvat poliittisiksi liikkeiksi, ja miten voitaisiin tunnistaa tunneaaltoja. Kielipankin kautta julkaistavan aineiston lisäksi hankkeessa syntyy kirja digitaalisesta kulttuurista, visuaalisia työkaluja ja kansainvälinen konferenssi.

Hanke tuo yhteen tutkijoita yhteiskuntatieteistä, digitaalisen kulttuurin tutkimuksesta, hyvinvointisosiologiasta, kieliteknologiasta ja tilastollisesta data-analyysistä kehittämään uusia tapoja tarkastella sosiaalista ja poliittista vuorovaikutusta. Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta mukana ovat politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, tilastotiede, Kuluttajatutkimuskeskus ja menetelmäkeskus. Turun yliopistosta hankkeeseen osallistuvat digitaalisen kulttuurin tutkijat sekä kieliteknologia, ja Itä-Suomen yliopistosta hyvinvointitutkimuksen yksikkö.

Hankkeen rahoittaa Suomen Akatemia ja konsortiota johtaa professori Jussi Pakkasvirta (HY).

Kansakunnan tunneaallot – ”sosiaalisen big datan” dynamiikkaa ja diagnostiikkaa Suomi 24 aineiston valossa

Kansakunnan tunneaallot -hanke tarjoaa kansainvälisesti poikkeuksellisen laajan ja pitkäkestoisen Suomi 24 sosiaalisen big data-aineiston tutkijoiden ja
yritysten käyttöön. Hankkeen tavoitteet voidaan tiivistää seuraavasti:

i) Avata ainutlaatuisen arvokas Suomi24 -aineisto tutkijoiden käyttöön open data -hengessä (70 miljoonaa viestiä yli 10 vuoden ajalta). Keskusteluaineisto
siirretään kokonaisuudessaan CSC:n, Tieteen tietotekniikan keskuksen tietokantoihin. Tämä vaihe on pääosin jo tehty. Toinen vaihe, johon tässä haettavalla rahoituksella ensisijaisesti pyritään, on ”datakäyttöliittymän” rakentaminen sekä uudenlaisen tutkijoiden yhteistyömallin luominen, jossa metodiset edistysaskeleet tulevat kaikkien tutkijoiden ja myös kaupallisten toimijoiden vapaaseen käyttöön.

ii) Oppia yleisemmin tunnistamaan yhteiskunnallista keskusteludynamiikkaa. Kehitettävän työkalun avulla voidaan kuvata vaikkapa kansalaisten tunteiden ja
intentioiden elinkaaria verkottuneessa yhteiskunnassa. Hieman kärjistäen voidaan sanoa, että näissä aalloissa esiintyvät juuri ne voimat joiden ohjaamina
’Suomi tapahtuu’.

iii) Vahvistaa suomalaista Big data- keskusteludiagnostiikan osaamista sekä tieteessä että yrityksissä. Hankkeemme kokoaa sekä eri tieteenaloja että kaupallisia ja akateemisia tutkijoita yhteen. Tutkimushanke rakentuu Helsingin yliopiston Challenge 375 tiedekilpailun finaalin valitun työn pohjalle, jossa korostuu yhtäältä uusi tekstinlouhintadiagnostiikka ja toisaalta aineiston, Aller Oy:n omistaman Suomi 24 keskusteluaineiston, siirtäminen tutkijoiden
käyttöön. Tämä mahdollistaa innovaatioiden synnyn ja uudenlaisten tekstianalyysiin keskittyvien start-up yritysten kehittymisen.

Hankkeen rahoittaa Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö ja sen tieteellisenä johtajana toimii tutkimusprofessori Mika Pantzar (KTK, HY).