Books

Laaksonen, R., Koskinen, S., Ranta, M., & Paavola, L. (2015). Neuropsykoterapia. Teoksessa: M. Jehkonen, T. Saunamäki, L. Paavola, & J Vilkki (Toim.): Kliininen neuropsykologia. Helsinki. Kustannus Oy Duodecim, ss. 455-464.

Ilvonen, T., Paavola, L., Koskinen, S., & Sarajuuri, J. (2015). Tunne-elämän ja käyttäytymisen säätelyn muutokset. Teoksessa: M. Jehkonen, T. Saunamäki, L. Paavola, & J Vilkki (Toim.): Kliininen neuropsykologia. Helsinki. Kustannus Oy Duodecim, ss.167-179.

Koskinen S. (2015). Kliininen neuropsykologia. Teoksessa: J. Arokoski, M. Mikkelsson, T. Pohjolainen, & Eija Viikari-Juntura (Toim.): Fysiatria, 4. painos. Helsinki. Kustannus Oy Duodecim, ss. 414-419.

Koskinen, S., Turkka, J., & Ylinen, A. (2015). Tapaturmainen aivovaurio. Teoksessa: J. Arokoski, M. Mikkelsson, T. Pohjolainen, & Eija Viikari-Juntura (Toim.): Fysiatria, 4. painos. Helsinki. Kustannus Oy Duodecim, ss. 243-254.

Koskinen, S., & Sarajuuri, J. (2013). Neuropsychotherapeutic elements as an integrative part of the holistic rehabilitation programs. In: R. Laaksonen, & M. Ranta (Eds.): Guidelines for rehabilitation of neurological and neuropsychiatric patients thorough the life-span. Psychology Press, New York & London, pp. 199-214.

Koskinen, S. (2012). Neuropsykologinen kuntoutus. Teoksessa: A. Ylinen, & S.Lindstam (Toim.), Aivovammat ja kuntoutus. Kustannus Oy Duodecim 2012, ss. 86-92.

Koskinen, S., & Sarajuuri, J. (2010). Prinzipien der neuropsychologischen Rehabilitation. In : P. Frommelt, & H. Lösslein (Eds.) : NeuroRehabilitation, 2nd edition. (Übersetzung H. Lösslein). Springer Verlag, Heidelberg, pp. 116-123.

Koskinen, S., & Turkka, J. (2009). Tapaturmainen aivovaurio. Teoksessa: J. Arokoski, H. Alaranta, J. Salminen & Viikari -Juntura E (Toim): Fysiatria, 3. painos. Kustannus Oy Duodecim 2009, ss. 252-265.

Koskinen S. (2009) Kliininen neuropsykologia. Teoksessa: J. Arokoski, H. Alaranta, J. Salminen, & E. Viikari-Juntura (Toim.): Fysiatria, 3. painos. Kustannus Oy Duodecim 2009, ss. 422-7.

Kemp, S.L. & Korkman, M. (2008). The Role of Neuroscience and Neuropsychology in the Diagnosis of Learning Differences and the RTI Paradigm. In: Fletcher-Janzen, E. & Reynolds, C.R. (Editors). Neuropsychological Perspectives on Learning Disabilities in the Era of RTI: Recommendations for Diagnosis and Intervention. New York: Wiley & Sons, pp. 266-278.

Palomäki, H., & Koskinen, S. (2008). Aivovammat. Teoksessa: P. Rissanen, T. Kallanranta, & A. Suikkanen (Toim.): Kuntoutus, 2. painos. Kustannus Oy Duodecim. Helsinki 2008. ss. 274-288.

Poutiainen, E. (2008). Neuropsykologia ja neuropsykologinen kuntoutus. Teoksessa Äkillisten aivovaurioiden jälkeinen kuntoutus. Konsensuskokous 2008. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, p. 128-141.

Hokkanen, L., & Laaksonen, R. (2007). Sielutiedettä hermo- ja mielitautiopin välimaastossa. Teoksessa (toim.) M. Lindeman, L. Hokkanen ja R.-L. Punamäki: Hermoverkot, mielenterveys ja psykoterapia. Helsinki, Psykologien Kustannus, ss. 13 – 23.

Jokinen, H. (2007). Kognitiivisen toimintakyvyn heikentyminen iäkkäillä aivoverenkiertohäiriöpotilailla. Teoksessa (toim.) M. Lindeman, L. Hokkanen ja R.-L. Punamäki: Hermoverkot, mielenterveys ja psykoterapia. Helsinki, Psykologien Kustannus, ss. 13 – 23.

Kalska, H., & Kähkönen, S. (2007). Kognitiiviset muutokset yksisuuntaisessa masennuksessa. Teoksessa (toim.) M. Lindeman, L. Hokkanen ja R.-L. Punamäki: Hermoverkot, mielenterveys ja psykoterapia. Helsinki, Psykologien Kustannus, ss. 61 – 71.

Kalska, H. (2007). Kun muisti pettää, mikä muisteista pettää? Teoksessa (toim.) M. Lindeman, L. Hokkanen ja R.-L. Punamäki: Hermoverkot, mielenterveys ja psykoterapia. Helsinki, Psykologien Kustannus, ss.107 – 119.

Lindeman, M., Hokkanen, L., & Punamäki, R.-L. (toim.). Hermoverkot, mielenterveys ja psykoterapia. Helsinki, Psykologien Kustannus Oy.

Virsu, V. (2007). Neuropsykologian ja psykiatrian yhteys. Teoksessa (toim.) M. Lindeman, L. Hokkanen ja R.-L. Punamäki: Hermoverkot, mielenterveys ja psykoterapia. Helsinki, Psykologien Kustannus, ss. 31 – 41.

Elovaara, I., & Poutiainen, E. (2006). HIV-1, AIDS ja kognitio. Teoksessa T. Erkinjuntti, J., Alhanen, Rinne, K., H. Soininen (toim.) Muistihäiriöt ja dementia. (2.uusittu painos) Hämeenlinna: Kustannus oy Duodecim, ss. 336-345.

Hokkanen, L., Laine, M., Hietanen, M., Hänninen, T., Jehkonen M. & Vilkki, J. (2006). Kognitiiviset häiriöt ja niiden tutkiminen, Kirjassa S. Soinila, M. Kaste, and H. Somer (eds) Neurologia (2. uusittu painos). Hämeenlinna: Kustannus Oy Duodecim, ss. 117-143.

Kalska, H., & Nupponen, R. (2006). Tarvitaanko tieteenalakohtaisia tutkimuseettisiä periaatteita? Esimerkkinä psykologia. Teoksessa J. Hallamaa, V. Launis, S. Lötjönen, I. Sorvali (toim.) Etiikkaa ihmistieteille. Helsinki: Hakapaino Oy, ss. 379 – 393.

Kalska, H. (2006). Muistin kehittäminen ja kuntoutus.Teoksessa T. Erkinjuntti, K. Alhainen, J. Rinne, H. Soininen (2. uudistettu painos) (toim.). Muistihäiriöt ja dementia. Hämeenlinna: Kustannus Oy Duodecim, ss. 472 – 480.

Launes, J. & Hokkanen, L. (2006). Aivojen ja aivokalvojen tulehdussairaudet. Teoksessa T. Erkinjuntti, K. Alhanen, J. Rinne, and H. Soininen (eds) Muistihäiriöt ja dementia (2. uusittu painos). Hämeenlinna: Kustannus Oy Duodecim, ss. 278-284.

Palomäki, H., Öhman, J., & Koskinen, S. (2006). Aivovammat. Teoksessa: S. Soinila, M. Kaste, & H. Somer, (Toim.): Neurologia, 2. painos. Kustannus Oy Duodecim, ss. 424-446.

Poutiainen, E., Tiainen, M., & Roine, R.O. (2006). Sydämenpysähdyksen jälkitila. Teoksessa T. Erkinjuntti, K. Alhanen, J. Rinne, H. Soininen (toim.) Muistihäiriöt ja dementia. (2.uusittu painos) Hämeenlinna: Kustannus oy Duodecim, 2006, ss. 298-304.

Kalska, H. Miks’ mieleni on niin musta? Neuropsykologisia huomioita masennuksesta (2005). Teoksessa: M. Lindqvist, T. Kuvaja ja A. Rasilainen (ed.) Masennus – mustaa ja valkoista. Helsinki: Therapeia-säätiö, pp. 39 – 53.

Hokkanen, L.(2004). Kognitiivinen kuntoutus dementoivissa sairauksissa. Teoksessa: S. Heimonen, P. Voutilainen (ed.) Dementian ihmisen kuntoutuksen lupaus. Tammi: Helsinki, pp. 20-31.

Hokkanen, L. (2004). Dementiapotilaiden kuntoutus. Teoksessa: T. Raitanen, T. Hänninen, H. Pajunen, T. Suutama (ed.) Geropsykologia. WSOY: Porvoo, pp. 430-444.

Poutiainen, E., & Hokkanen, L. (2004). Laaja neuropsykologinen tutkimus. Vanhenemisen ja vanhuuden psykologia. Teoksessa: T. Raitanen, T. Hänninen, H. Pajunen, T. Suutama (ed.) Geropsykologia. WSOY: Porvoo, pp. 272-289.

Koskinen, S., & Turkka, J. (2003). Tapaturmainen aivovaurio. Teoksessa: H. Alaranta, T. Pohjolainen, J. Salminen, & E. Viikari-Juntura (Toim.): Fysiatria, 2. painos. Helsinki. Kustannus Oy Duodecim, ss. 225-235.

Koskinen, S. (2003). Kliininen neuropsykologia. Teoksessa: H. Alaranta, T. Pohjolainen, J. Salminen, & E. Viikari-Juntura (Toim.): Fysiatria, 2. painos. Helsinki. Kustannus Oy Duodecim, ss. 415-420.

Virsu, V. (2003). Aivojen muovautuvuus ja mahdollisuudet. Teoksessa: Sairauksien ehkäisy, K. Koskenvuo (ed.). Kustannus Oy Duodecim: Helsinki, pp. 630-636.

Elovaara, I., & Poutiainen, E. (2001). HIV-1, AIDS, ja kognitio. Teoksessa: , in T. Erkinjuntti, J. Rinne, K. Alhanen, & H. Soininen (Eds.): Muistihäiriöt ja dementia. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, pp. 318-327.

Hokkanen, L., Laine, M., Hietanen, M., Hänninen, T., Jehkonen M., & Vilkki, J. (2001). Kognitiiviset häiriöt ja niiden tutkiminen. Teoksessa: M. Kaste, J. Launes, S. Soinila, & H. Somer (Eds.): Neurologia. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, pp. 102-126.

Kalska, H. (2001). Muistin kehittäminen ja kuntoutus. Teoksessa: T. Erkinjuntti, J. Rinne, K. Alhainen, & H. Soininen (Eds.):Muistihäiriöt ja dementia. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, pp. 442-450.

Koskinen, S., Ahlblad, Y., Alaranta, H., Kivekäs, J., & Alanen, E. (2001). ICIDH-2 –luokitus aivovammapotilaan toimintakyvyn arvioinnissa. Teoksessa: Talo Seija (Toim.): Toimintakyky – viitekehyksestä arviointiin ja mittaamiseen. Turku. KELA Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 49, ss. 177-195.

Launes, J., & Hokkanen, L. (2001). Aivojen ja aivokalvojen tulehdussairaudet. Teoksessa: T. Erkinjuntti, J. Rinne, K. Alhainen, & H. Soininen (Eds.): Muistihäiriöt ja dementia. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, pp. 268-273.

Palomäki, H., & Koskinen, S. (2001). Keskushermoston vammat. Aivovammat. Teoksessa: T. Kallanranta, P. Rissanen, & I. Vilkkumaa, (Toim.): Kuntoutus. Jyväskylä. Kustannus Oy Duodecim, ss. 243-54.

Palomäki, H., Öhman, J., & Koskinen, S. (2001). Aivovammat. Teoksessa: S. Soinila, M. Kaste, J. Launes &  H. Somer (Toim.): Neurologia. Kustannus Oy Duodecim, ss. 386-405.

Poutiainen, E., Tiainen, M., & Roine, R. (2001). Sydämen pysähdyksen jälkitila. Teoksessa: T. Erkinjuntti, J. Rinne, K. Alhainen, & H. Soininen (Eds.): Muistihäiriöt ja dementia. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, pp. 286-290.

Vilkki, J., & Öhman, J. (2001). Aneurysmaattinen subaraknoidaalivuoto. Teoksessa: T. Erkinjuntti, J. Rinne, K. Alhainen, & H. Soininen (Eds.): Muistihäiriöt ja dementia. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, pp. 254-258.

Virsu, V. & Haapasalo, S. Oppiminen ja aivojen muovautuvuus kuntoutumisen lähtökohtina, in Kuntoutus, edited by T. Kallanranta, P. Rissanen, and I. Vilkkumaa (Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2001), pp. 72-85.

Kaipio, M.-L., Sarajuuri, J., & Koskinen, S. (2000). The INSURE Program and Modifications in Finland. In: A-L. Christensen, & B. Uzzell (Eds.): International Handbook of Neuropsychological Rehabilitation. New York. Kluwer Academic/Plenum Publishers, pp. 247-258.

Palomäki, H., Koskinen, S., & Kannisto, M. (1997). Aivovammat ja aivoverenkierron häiriöt. Teoksessa: H. Alaranta, T. Pohjolainen, P. Rissanen, & H. Vanharanta H (Toim.): Fysiatria. Helsinki. Kustannus Oy Duodecim, ss. 260-280.