Rahoitus: Digivaali 2015 -hanke tutkii vaalijulkisuutta isoilla datamassoilla

Viestinnän tutkimuskeskus CRC:n (HY) ja Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT:in (Aalto/HY) yhteishanke on saanut rahoituksen Helsingin Sanomain Säätiöltä.Tammikuussa 2015 käynnistyvä tutkimushanke analysoi digitaalisen median käyttöä ja julkisuuden agendan muodostumista eduskuntavaaleissa 2015. Hanke rakentuu politiikan ja viestinnän tutkimusperinteiden varaan yhdistäen normalisaatioteorian agendan hallinnan kysymyksiin. Menetelmällisesti hankkeessa yhdistetään laajojen data-aineistojen käsittelyä verkostoanalyysiin ja laadullisempaan verkko-etnografian menetelmään. Samalla hankkeessa luodaan tärkeitä yhteistyösuhteita ja -taitoja laajojen data-aineistojen käsittelyyn laskennallisin ja laadullisin menetelmin.

Tutkimuksen teoreettinen lähtökohta rakentaa politiikan ja viestinnän tutkimussuuntauksille. Politiikan tutkimuskentällä verkkoon ja sen merkityksen kasvuun on yleisesti liitetty kysymys verkkomedian normalisoitumisesta. Niin kutsutun normalisaatiohypoteesin mukaan perinteiset valtarakenteet vaikuttavat myös tietokonevälitteiseen viestintään. Tällaisia läpitunkevia valtarakenteita voivat olla esimerkiksi ehdokkaiden rahoitus, aiemmat poliittiset ydintehtävät tai saavutettu julkisuus. Hankkeessa avataan normalisaatioon tulokulma, jota aiempi tutkimus ei ole käsitellyt: miten poliittisessa keskustelussa olevat aiheet määräytyvät ja kuka niitä hallitsee? Julkisuuteen käsitetään tässä kontekstissa paitsi media, myös sosiaalinen media ja vaalikoneet.

Tutkimuksen toteuttavat Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT (Aalto-yliopisto) ja Viestinnän tutkimuskeskus CRC (Helsingin yliopisto) Helsingin Sanomain Säätiön tuella. Hanke on käynnissä 1.1.2015 – 31.3.2016. Hankkeen johtajina toimivat professori Marko Turpeinen (HIIT) ja tutkimusjohtaja, TaT Mikko Villi (CRC).