Välkommen!

Välkommen till att följa projektet på vår bloggsida! Här kan du läsa mer om projektet, samarbetspartner och forskare i projektet. 

De Små (delaktig i språklig mångfald) är ett forskningsprojekt med syftet att öka förståelse kring svenska som andraspråk inom småbarnspedagogik ur olika aktörers perspektiv. Projektet strävar också efter att stödja det framväxande flerspråkiga språkidentiteten hos alla barn och att bidra till forskning kring svenska som andraspråk. Projektet startade i april 2023 och finansieras av Svenska kulturfonden.