Molekyylibiotieteiden kandiohjelma

Digitiimin uutisia

Digiloikkahankkeessa keskitytään kahteen keskeiseen molekyylibiotieteiden kandidaatin opintojen opetusmuotoon, laboratorio-opetukseen ja opintojen alkupäähän sijoittuviin massaluentokursseihin.

Laboratorio-opetus

Käytännön laboratoriokursseille tuodaan ’käänteinen luokkahuone’ ajattelu, eli opiskelijan on perehdyttävä menetelmiin, laitteisiin sekä niiden teorioihin ennen työn aloittamista kurssisalissa. Laboratoriossa käytettävistä menetelmistä tuotetaan opetusvideoita, joihin tutustutaan ennakkoon. Näin opiskelija pystyy toimimaan laboratoriossa itsenäisemmin. Laboratoriotöiden teorioita luennoidaan ennen varsinaisten töiden alkua, luennot videoidaan ja verkkoon tuotetaan erilaisia ennakkotehtäviä. Etukäteen tutustumalla opiskelijoilla on mahdollisuus omaksua opetettavat asiat pidemmän ajan kuluessa, jolloin ymmärrys siitä, mitä laboratoriotöissä tehdään, kasvaa.

Digiloikan myötä on siis tarkoitus siirtää teoriaopetus soveltuvin osin verkkoon, demonstroida menetelmiä videoiden avulla ja vain täydentää ja kerrata asioita laboratoriossa kontaktiopetuksena.

Massaluennot

Suuria yleisluentokursseja varten tullaan kehittämään menetelmiä, joissa opiskelijoiden asiasisällön ymmärtämistä seurataan esim. Presemoon laadittavilla sarjoilla ymmärrystä testaavia kysymyksiä. Vastausten perusteella pyydetään opiskelijoita kirjoittamaan lyhyitä esseitä vaikeimmiksi koetuista aiheista. Luennoitsijoita rohkaistaan striimaamaan ja nauhoittamaan luentoja.  Kun kaikki materiaali löytyy verkosta, voidaan perinteistä tenttimiskäytäntöä kehittää soveltavampaan suuntaan, mikä puolestaan tukisi syväoppimista. Opiskelijoita voidaan rohkaista perustamaan keskusteluryhmiä tai tekemään yhteisiä luentomuistiinpanoja esim. wiki alustalla. Moodleen tehdään ennakko- ja välitenttejä, joiden avulla opiskelija voi monitoroida oppimistaan.