Kielten kandiohjelma

** Hankkeen päättyessä: Mitä opimme ja miten tästä eteenpäin? **

Tavoitteet

Kielten kandiohjelman opettajien digiloikka -hankkeen tavoitteina on

  1. luoda uusia, toimivia, osittain tai kokonaan verkossa toteutettavia kurssikokonaisuuksia,
  2. kasvattaa digitaalisten aineistojen määrää ja parantaa niiden saatavuutta eri oppiaineissa,
  3. parantaa opettajien valmiuksia myös itsenäisesti tuottaa, arvioida ja käyttää digitaalisia materiaaleja opetuksessaan, sekä
  4. luoda vertaistukiverkostoa ja kehittää mentorointikäytäntöjä opettajien välillä.

Mukana hankkeen toiminnassa on ollut syksyn 2017 aikana yhteensä 19 opettajaa, joista 14 on saanut tai saa vielä keväällä 2018 itselleen vapautusta yhden kurssin opetuksesta. Tarkoitus on ollut, että opetuksesta vapautuvalla työajalla jokainen opettaja onnistuu ”digitalisoimaan” jonkin – edes pienen! – osan omasta opetuksestaan. Jokainen osallistuja edustaa eri oppiainetta ja vain muutama heistä vastaa yhdessä samasta digitalisoinnin kohteena olevasta kurssista, joten tavoitteet ovat olleet käytännössä hyvin yksilöllisiä.

Opettajat ovat yhdessä kokoontuneet syksyn aikana neljä kertaa työpajoihin, joissa on tutustuttu erilaisiin opetuksen digitalisointiin liittyviin menetelmiin ja pohdittu niiden soveltamista kunkin opettajan omaan opetukseen pedagogisesti järkevällä tavalla. Työpajoissa on päästy tutustumaan kokeneempien opettajien konkreettisiin esimerkkeihin mm. Moodlen, luentokalvojen ja videoiden käytöstä kursseilla, harjoiteltu työkalujen käyttöä ja saatu käytännön ideoita. Työpajoissa käsiteltävät aiheet ovat valikoituneet paljolti opettajien omien tarpeiden mukaan. Työpajatoimintaa on tarkoitus jatkaa vielä kevätlukukaudella 2018.

Tässä vaiheessa jokainen opettaja keskittyy tuottamaan omassa opetuksessaan hyödyllistä digitaalista materiaalia: yksi digitalisoi tenttiä, jotkut opettelevat tuottamaan kursseilleen omia videoita, muut parantelevat esimerkiksi Moodle-kurssialueillaan olevia tehtäviä. Pari opettajaa on keräämässä hieman harvinaisempien kielten opiskeluun liittyvää äänimateriaalia, jonka avulla voisi luontevammin toteuttaa esimerkiksi kuullunymmärtämis- tai ääntämisharjoituksia verkossa. Työpajojen lisäksi järjestämme opettajille vertaistukea ja neuvontaa.

Kevään loppuun mennessä julkaisemme kaikkien opettajien käyttöön Moodle-kurssialueen, jonka kautta löytyvät kielten kandiohjelman digiloikassa kerätyt materiaalit ja esimerkit. Toivoaksemme aineistot muovautuvat yhteiskäytössä pikkuhiljaa eräänlaiseksi ”opettajien digikurssiksi”.

Lisätietoja kielten kandiohjelman digiloikan vetäjäporukalta:

Mietta Lennes (ks. Mietan Digiloikka-blogi)
Joe Flanagan
Mathias Creutz
Turo Hiltunen