Julkaisut

Suomen eksegeettinen seura julkaisee tieteellistä sarjaa Suomen Eksegeettisen Seuran Julkaisuja (SESJ) / Publications of the Finnish Exegetical Society (PFES). Julkaistavat teokset ovat suomen-, ruotsin- tai vieraskielisiä (yleisimmin englanti). Sarjassa julkaistaan tavallisesti 1–3 teosta vuosittain: tieteellisiä monografioita ja artikkelikokoelmia sekä oppikirjoiksi tarkoitettuja tai muutoin yleistajuisia teoksia. Sarjan päätoimittajana toimii seuran hallituksen puheenjohtaja, jonka lisäksi toimituskuntaan kuuluvat varapuheenjohtaja ja toimitussihteeri.

Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja 124

Susanna Asikainen ja Marika Pulkkinen (toim.)

Raamattu ja Populaarikulttuuri.

Helsinki 2023, 430 s.

Hinta: 33 euroa.

Miten raamattua on käytetty ja miten sen vaikutusta voidaan havainnoida elokuvissa, kirjallisuudessa, televisio-ohjelmissa tai muissa nykykulttuurin muodoissa? Miten Raamattua itsesään voidaan tarkastella osana populaarikulttuuria?

Populaarikulttuuria on tosiaan pidetty sisällöltään yksinkertaisena ja kaupallisena massoille suunnattuna viihteenä, mutta tosiasiassa sen vastaanottajat ja kuluttajat luovat aktiivisesti merkityksiä ja haastavat eliitin kulttuurimieltymyksiä ja -arvoituksia. Tässä artikkelikokoelmassa populaarikulttuuri nähdään monitahoisena ilmiönä, jonka vaikutuspiiri ulottuu myös raamatunteksteihin sekä uskontoihin laajemminkin.

Raamattu ja populaarikulttuuri esittelee eri näkökulmista, miten raamatuntekstien hahmot, kertomukset ja aiheet näkyvät populaarikulttuurissa. Kokoelman kirjoittajat ovat raamatuntutkijoita, uskontotieteilijöitä ja kirjallisuustieteilijöitä. Moniääninen teos tarkastelee laajaa kirjoa eri populaarikulttuurin tuotteita ja ilmiöitä elokuvista ja televisiosarjoista rooli- ja videopelimaailmaan. Artikkeleissa analysoidaan niin raamatuntekstien suoraa vaikutusta populaarikulttuurin tuotteisiin kuin raamatuntekstien teemojen ja hahmojen epäsuorempaa rinnasteisuutta näihin ilmiöihin.

Saatavilla Tiedekirjasta ja sen verkkokaupasta.

 

Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja 123

Anssi Voitila, Niilo Lahti, Mikael Sundqvist, Lotta Valve (toim.)

From Text to Persuasion. A Festschrift in Honour of Professor Lauri Thurén on the Occasion of His 60th Birthday.

Helsinki 2021, 314 pp.

28 €

Altogether fourteen essays in honour of Professor Lauri Thurén contribute to developing and applying methods for the study of the Bible and its world. In particular, many contributions focus on the biblical text as narrative, on rhetorical research and text’s means of persuasion, which are special interests of the celebrant. The authors also explore various aspects of how the biblical texts were read in subsequent centuries, first in the Early Church and then in nascent Protestantism.

The Festschrift encourages methodological innovation and precision. The Introductory article offers a retrospective on Prof. Thurén’s own work. The authors make new suggestions and applications of the concepts of prototype and exemplar, retrodiction, relecture and redaction, among others. Epistolography is put into dialogue with ancient rhetorics, and intersectional analysis is offered of ancient book production. 0ther examples of the essays include reading the archaeological remains of ancient synagogues as texts, and analysing the rhetorics of blame from Jesus to President Trump.

Saatavilla Tiedekirjasta ja sen verkkokaupasta.

 

Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja 122

Jutta Jokiranta, Nina Nikki (toim.)

Kirjakääröistä digiraamattuun. Pyhän tekstin idea, muoto ja käyttö

Helsinki 2021, 537 s.

Hinta: 28 euroa

Pyhiä tekstejä pidetään erityisinä ja arvokkaampina kuin muita tekstejä. Niillä katsotaan olevan voimaa muuttaa ihmisen elämää. Pyhiin teksteihin uskotaan kätkeytyvän tietoa, jota on vaikea tavoittaa muulla tavoin. Tekstin pyhyys riippuu ennen kaikkea yhteisöstä, joka antaa sille erityisen aseman ja välittää uskon tekstin pyhyyteen sukupolvelta toiselle.

Tämä monitieteellinen artikkelikokoelma tarjoaa sekä teoreettista pohdintaa tekstien pyhyydestä että tapausesimerkkejä eri uskontoperinteistä. Teoksessa tarkastellaan, miten erilaiset tekstit ovat historiallisesti päätyneet pyhinä pidettyihin kokoelmiin ja miksi toiset jääneet niiden ulkopuolelle. Pyhät tekstit eivät erityisyydestään huolimatta ole muuttumattomia, mikä näkyy kokoelmien rajojen liukuvuudessa ja käsikirjoitusten eroissa. Uusia näkökulmia avautuu myös, kun tutkitaan pyhien tekstien aineellisia ja aineettomia ulottuvuuksia sekä tekstien konkreettista käyttöä nykyajan uskonnollisissa yhteisöissä ja uskontodialogissa.

Asiantuntijoina on teologeja ja uskonnontutkijoita eri aloilta. Teos haastaa lukijansa eri uskontoperinteiden vertailevaan tarkasteluun arvostavassa hengessä.

Saatavilla Tiedekirjasta ja sen verkkokaupasta.

 

Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja 121 / Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 295

Niko Huttunen ja Ulla Tervahauta (toim.)

Johdatus Apostolisten isien kirjoituksiin

Helsinki 2021, 330 s.

Hinta 28 euroa, saatavilla Tiedekirjasta ja seuran varastosta

Apostolisten isien kirjoitukset ovat Uuden testamentin ohella varhaisimpia kristillisiä kirjoituksia. Ensimmäisillä vuosisadoilla joidenkin ajateltiin kuuluvan jopa Raamattuun.

Johdatus Apostolisten isien kirjoituksiin on ensimmäinen suomenkielinen johdanto näihin merkittäviin mutta unohdettuihin teoksiin. Jokainen Apostolisten isien kirjoitus saa kirjassa asiantuntevan taustoituksen sen syntyhistoriasta, tekijästä ja keskeisistä teemoista. Kirjassa on perusteelliset katsaukset säilyneisiin käsikirjoituksiin ja Apostolisten isien kokoelman muotoutumiseen sekä artikkeleita muun muassa marttyyriudesta ja kirjoitusten vaikutushistoriasta.

Kirjoittajat ovat Uuden testamentin ja varhaisen kristinuskon tutkijoita, joista monet olivat suomentamassa vuonna 2020 ilmestynyttä Apostolisten isien kirjoitusten kokoelmaa.

Saatavilla Tiedekirjasta ja sen verkkokaupasta.

 

Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja 120

Antti Marjanen, Ulla Tervahauta ja Ville Vuolanto 

Varhaiskristilliset lapsuusevankeliumit

Helsinki 2020, 214 s.

ISBN 978-951-9217-75-8

Hinta 28 €

Kirja sisältää johdannot ja suomennokset neljästä keskeisestä kaanonin ulkopuolisesta varhaiskristillisestä kirjoituksesta, jotka kuvaavat Jeesuksen perhetaustaa ja lapsuutta eri näkökulmista. Vaikka erilaisia Marian ja Jeesuksen lapsuudesta kertovia tekstejä on kirjoitettu runsaasti, tähän kokoelmaan valikoidut tekstit ovat näistä varhaisimpia ja vaikutushistorialtaan keskeisimpiä. Samalla ne edustavat vähintään kolmella eri maantieteellisellä alueella syntyneitä kertomuksia sekä kolmea erikielistä (kreikka, latina, kopti) perinnettä. Valittu tekstikokonaisuus on tarinoittensa suhteen monipuolinen niin, että lukija ei pääsääntöisesti kohtaa samoja kertomuksia useita kertoja.

Lapsuusevankeliumit ovat monella tapaa kiinnostavia tekstejä: niiden kautta voi tarkastella esimerkiksi sitä, miten varhaiset kristityt laajensivat varhaisimpien, sittemmin kanonisoitujen evankeliumien aiheita ja muovasivat eri tavoin evankeliumia kirjallisuudenlajina. Lapsuusevankeliumit valottavat myös sitä, minkälaisia käsityksiä niiden syntyaikoina oli lapsista, lapsettomuudesta ja perheistä sekä laajemmin elämänkaaren eri vaiheista: syntymästä, lapsuudesta, aikuistumisesta, avioliitosta, lasten kasvattamisesta ja kuolemasta. Kertomuksilla on myös omat teologiset painotuksensa ja teemansa – niiden kautta pohdittiin ja rakennettiin hyvää kristittynä elämisen tapaa sekä oikeaoppista suhtautumista erilaisiin uskonnollisiin ilmiöihin.

Saatavilla Tiedekirjasta ja sen verkkokaupasta.

 

Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja 119

Joanna Töyräänvuori ja Kirsi Valkama (toim.)

Tekstejä babylonialais- ja persialaisajan Lähi-idästä

Helsinki 2020, 424 s.

ISBN: 978-951-9217-74-1

LOPPUUNMYYTY, Yksi kappale luettavissa Helsingin yliopiston kirjastossa.

Tekstejä babylonialais- ja persialaisajan Lähi-idästä on kokoelma suomennoksia historiallisesti kiinnostavista teksteistä Babylonin hovista 500-luvulta eaa. aina Aleksanteri Suuren valloituksiin asti. Kirjaan on käännetty tekstejä Egyptistä Kreikkaan, Anatoliasta Mesopotamiaan ja Levantin alueelta aina Italian Etruriaan saakka. Niiden kautta ymmärrämme paremmin sitä maailmaa, jossa Juudan kuningaskunnan asukkaat elivät Jerusalemin tuhon jälkeen. Teksteissä esiintyvät uskonnolliset traditiot edustavat samanlaisia tapoja, joita tunnetaan Vanhasta testamentista.Teksteistä löytyy vastaus moniin kiinnostaviin kysymyksiin: Mitä ruokatarvikkeita Juudan viimeiselle kuninkaalle annettiin Babylonian hovissa? Miten juudalaiset sotilaat viettivät aikaansa egyptiläisessä sotilassiirtokunnassa? Minkälaisen lopun joukko Samarian yläluokan jäseniä koki erämaan luolassa? Mihin haluttiin rakentaa Jahvelle uusi temppeli? Mitä Aleksanteri Suuren pojalle kävi tämän kuoleman jälkeen?

Tekstien kääntäjät ovat joukko etulinjan suomalaisia muinaisen Lähi-idän ja Raamatun tutkijoita: PhD Tero Alstola, TM Lauri Laine, prof. Martti Nissinen, dos. TT Juha Pakkala, TT Esko Siljanen, apul. prof. FT Saana Svärd, TT Timo Tekoniemi, TM Miika Tucker, TT Joanna Töyräänvuori, TT Kirsi Valkama ja dos. TT Anssi Voitila.

SESJ119-sisallysluettelo

 

Publications of the Finnish Exegetical Society 118

Anne Katrine de Hemmer Gudme & Kirsi Valkama (eds.)

Approaching the Dead: Studies on Mortuary Ritual in the Ancient World .

Helsinki 2020, 179 p.

ISBN: 978-951-9217-73-4

Hinta: 28,00 €

The volume Approaching the Dead: Studies on Mortuary Ritual in the Ancient World is about the social interaction of the living with the dead, as reflected in the textual and archaeological records of ancient societies. The authors examine different aspects of mortuary ritual practices, their praxis, pragmatism, palpability, and politics. The examples cover a variety of places and historical periods, from the Late Bronze Age city of Ugarit in modern-day Syria to Late Iron Age Scandinavia. The majority of the studies, however, are focused on mortuary culture in the Levant in the long first millennium BCE.

Even beyond death, the dead play an import part in the lives of the living. The memories of the deceased leave traces in the minds of their fellow humans, in their behavior, the built environment, and material culture. Ironically, these efforts are directed at absent beings – the objects of this intense attention are ultimately dead and gone. Indeed, their departure from this life and the lived reality is the condition that triggers a flurry of activity and responses, a chain of mourning, practices of remembrance, and monumentalizing. Much of this activity can be categorized as mortuary ritual, a diverse set of strategic practices that aim at addressing the death of an individual and negotiating the personal, philosophical, and social challenges that this death creates.

Contributors: professor emerita Diana Edelman (University of Oslo), senior lecturer Dr. Fredrik Ekengren (University of Lund), professor Anne Katrine de Hemmer Gudme (University of Oslo), Dr., docent Raz Kletter (University of Helsinki), Dr. Joanna Töyräänvuori (University of Helsinki), Dr. Kirsi Valkama (University of Helsinki).

“This is a small but interesting and well-designed interdisciplinary collection of six studies on mortuary practices based on archaeological and textual sources. The evidence is mainly drawn from the ancient Near East, from the Late Bronze through the Roman period, but the volume also includes a contribution discussing a 5th century CE grave in Sweden that fits perfectly with the methodological scope of the collection. The studies consist of illustrative case studies of ancient mortuary practices, which are approached from a variety of theoretical and methodological perspectives and thus serve to update the study of mortuary rituals and practices, especially with regard to theory and source criticism.” –Professor Martti Nissinen, University of Helsinki

PFES118-contents

Available at the webstore of Tiedekirja.

Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja 117

Susanna Asikainen ja Elisa Uusimäki (toim.)

Sukupuoli Raamatun maailmassa

Helsinki 2019, 297 s.

ISBN: 978-951-9217-72-7

Hinta: 28,00 €

Mitä Raamatussa sanotaan sukupuolista ja sukupuolielämästä, miehistä ja naisista? Miten erilaiset käsitykset sukupuolesta ilmenevät paitsi Raamatussa myös muissa aikalaislähteissä? Entä mitä näistä muinaisista lähteistä voidaan sanoa sukupuolentutkimuksen valossa? Sukupuoli Raamatun maailmassa esittelee raamatuntutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen leikkauspintoja suomalaiselle yleisölle. Kirja on ensimmäinen suomenkielinen Raamattua ja sukupuolentutkimusta käsittelevä yleisteos. Se soveltuu sekä aihepiiriin perehdyttäväksi oppikirjaksi että muille aiheesta kiinnostuneille.

Moniääninen teos havainnollistaa sukupuolentutkimuksen rakentumista Raamatun ajan maailmassa erilaisia metodologisia tulokulmia hyödyntäen. Lähestymistavat ulottuvat arkeologiasta tekstintutkimukseen ja eletyn uskonnon viitekehyksestä queer-teoriaan. Raamatun tekstien ohella kirjassa tarkastellaan Qumranin tekstejä, hellenistijuutalaista ja varhaiskristillistä kirjallisuutta ja myöhäisantiikin maailmaa.

SESJ117_Sukupuoli_sisällysluettelo

Saatavissa Tiedekirjan verkkokaupasta.

***

Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja 116

Anneli Aejmelaeus, Katja Kujanpää ja Miika Tucker (toim.)

Sisälle Septuagintaan

Helsinki 2018, 320 s.

ISBN: 978-951-9217-71-0

Hinta: 28,00 €

Septuaginta eli Heprealaisen raamatun kreikankielinen versio on kaikkien raamatunkäännösten äiti ja varhaisten kristittyjen “Raamattu”. Sisälle Septuagintaan on monipuolinen ja innostava johdanto Septuagintan maailmaan. Kirjan artikkelit avaavat vivahteikkaasti Septuagintan syntyä, historiaa, kieltä, käännöstapaa, vaikutusta ja tutkimusta. Samalla paljastuu, että Septuagintaan tutustuminen on tärkeää jokaiselle, joka haluaa ymmärtää Raamatun tekstien historiaa ja kehityskulkuja.

Suomalainen Septuaginta-tutkimus on maailmankuulua, ja kirjan artikkelit heijastavat sen moniulotteisuutta. Osa artikkeleista keskittyy yhteen teemaan, esimerkiksi Septuagintan käsikirjoituksiin tai tekstin ”toimittamiseen” antiikissa. Toiset puolestaan pureutuvat yksittäisiin Raamatun kirjoihin: näkyykö esimerkiksi Jesajan kirjan kreikannoksessa kääntäjän teologia? Mukana on niin emeritaprofessorien kiteytynyttä viisautta omalta tutkimuspolultaan kuin nuorten tutkijoiden erityisosaamista.

SESJ116-sisallysluettelo

Saatavissa Tiedekirjan verkkokaupasta.

***

Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja 115

Pekka Särkiö

Salomon salaisuus: Pohdintoja peitetystä Salomon kritiikistä Vanhassa testamentissa

Helsinki 2018, 331 s.

ISBN: 978-951-9217-70-3

Hinta: 28,00 € –  nyt Tiedekirjassa 19 €

Kuningas Salomo tunnetaan viisaana ja rikkaana temppelin rakentajana. Toisaalta hänestä välittyy Raamatun perusteella myös negatiivinen kuva kansansa orjuuttajana, joka eksyi vieraiden jumalien palvelemiseen. Kuninkaan monet vierasmaalaiset vaimot nähtiin syyksi Salomon lankeamiseen ja lopulta valtakunnan jakautumiseen.

Pekka Särkiön kirjan aiheena on epäsuora kritiikki, joka kohdistetaan Salomoon hallitsijana. Tämä teema on ollut myös kansainvälisen Salomo-tutkimuksen kohteena. Epäsuoran ja peitellyn historiankirjoituksen tutkimiseen liittyy luonnollisesti metodisia vaikeuksia. Tekstin ymmärtäminen vaatii lukijalta mielikuvitusta, mutta samalla tekijä on vakuuttunut, että tekstissä on johtolankoja, jotka ohjaavat tulkintaa.

Särkiö luo ensin katsauksen Salomon historiaan Ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa. Sitten hän jäljittää kriittisen Salomo-kuvan vaikutushistoriaa Vanhan testamentin eri teksteissä. Tarkastelun kohteina ovat Salomon nimellä kulkevat viisauskirjat (Sananlaskut, Saarnaaja, Laulujen Laulu), Jobin kirjan puheet (Job 38–41), Hesekielin kirjan Tyrosta koskevat ennustukset (Hes. 26–28; 31) ja Tuomarien kirjan Simson-kertomus. Nämä tekstit sisältävät tekijän mukaan kritiikkiä Juudan suvun kuninkaita ja erityisesti Salomoa kohtaan. Kritiikin perusteella Salomo näyttäytyy alas syöstynä aamutähtenä, langenneena enkelinä ja lohikäärmeenä.

Kirjoittaja Pekka Särkiö on kenttäpiispa ja Helsingin yliopiston Vanhan testamentin eksegetiikan dosentti. Hän väitteli vuonna 1994 kuningas Salomon mahdista ja viisaudesta.

Saatavissa Tiedekirjan verkkokaupasta.

                                                              ***

Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja 114

Lars Aejmelaeus

Paavali: Elämä ja kirjeet

Helsinki 2018, 486 s.

ISBN: 978-951-9217-69-7

LOPPUUNMYYTY, pdf ladattavissa Heldasta.

Emeritusprofessori Lars Aejmelaeus esittää kirjassaan yleistajuisen ja helposti lähestyttävän kokonaiskuvan Paavalista. Teos johdattaa lukijansa askel askeleelta Paavalin elämään, lähetysmatkoihin, kunkin kirjeen kirjoittamistilanteeseen sekä kirjeiden sisältöön ja sanomaan. Teoksen taustalla on elämänmittainen tutkimustyö Uuden testamentin varhaisimman tekstikorpuksen, Paavalin aitojen kirjeiden parissa. Aejmelaeus ei rasita lukijaa Paavali-tutkimuksen syvillä kiemuroilla tai raskailla debateilla, vaikka onkin hyvin tietoinen nykytutkimuksen moniäänisyydestä.

Aejmelaeus korostaa tekstilähtöisyyttä, jolloin tutkimuksen kohteena olevaan tekstiin ei tuoda tulkintoja sen ulkopuolelta. Luovalla ajattelulla on kuitenkin vahva rooli Aejmelaeuksen kokonaisesityksessä, johon ovat matkan varrella vaikuttaneet lukuisat muut tutkijat. Syntyy kertomus ajanlaskun alun juutalaisesta miehestä sekä hänen ajatuksistaan ja niiden kehittymisestä ajan kuluessa. Aejmalaeus korostaa, että Paavali ei ole systemaattinen teologi, mutta kylläkin rikas ajattelija ja taitava viestijä, jonka jälkiperintö on jättänyt leimansa niin kirkkohistoriaan kuin yleiseen kulttuurihistoriaankin.

LOPPUUNMYYTY

 —

Publications of the Finnish Exegetical Society 113

Kaisa-Maria Pihlava

Forgotten Women Leaders: The Authority of Women Hosts of Early Christian Gatherings in the First and Second Centuries C.E.

Helsinki 2017, 239 pp.
ISBN 978-951-9217-68-0, ISSN 0356-2786

EUR 28 € – now 15 €

While once essential agents in early Christian communities, in centuries to come women hosts were forgotten. Kaisa-Maria Pihlava, Th.D., sets out to trace literary representations of women hosts in early Christian sources. She also discusses what we know of early Christian communities, women property owners, and heads of households in antiquity. She argues that women hosts had authority in their early Christian communities because of the domestic setting of these communities and the authority that hosts had irrespective of their gender. The authority that women hosts gained was not countercultural. Instead, socioeconomic hierarchy resulted in the authority positions of women hosts of early Christian gatherings. In Pihlava’s study, women hosts are written into the narratives of early Christian beginnings.

Available at the webstore of Tiedekirja.

Saatavissa Tiedekirjan verkkokaupasta.

 —

Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja 112

Niko Huttunen ja Nina Nikki (toim.)

Sota, rauha ja Raamattu

Helsinki, 2016, 260 s.
ISBN 978-951-9217-67-3, ISSN 0356-2786

Hinta: 28 € – nyt Tiedekirjassa 15 €

Uskonto näyttelee keskeistä roolia maailman konflikteissa. Onko
Raamattu sodan vai rauhan kirja? Mitä on pyhä sota?

Sota, rauha ja Raamattu muodostuu asiantuntijoiden kirjoittamista artikkeleista, joissa valotetaan muun muassa muinaisen Lähi-idän sotakäytäntöjä ja -retoriikkaa, Qumranin sotatekstejä ja varhaiskristittyjä sotilaita. Raamatunkäyttöä kuvataan Suomen sodissa ja Lähi-idän konfliktin yhteydessä.

Tutkimuksellisen ja analyyttisen tarkastelun seurauksena vanhat kärjistykset purkautuvat: uskontoa ei voi pitää puhtaasti rauhanomaisena, mutta sen roolia sotien syynä ei myöskään tule liioitella. Sota, rauha ja Raamattu haastaa pohtimaan Raamatun näkemysten vaikutusta tähän päivään ja ottamaan vastuuta ajankohtaistavista tulkinnoista.

Teokseen ovat kirjoittaneet prof. Ismo Dunderberg, dos. Niko Huttunen, TT Nina Nikki, prof. Martti Nissinen, TT Timo Nisula, PhD Jason Silverman, VTT Timo R. Stewart, dos. Pekka Särkiö, TT Kirsi Valkama ja TM Hanna Vanonen. (Kirjan sisällysluettelo)

Saatavissa Tiedekirjasta ja sen verkkokaupasta: Sota, rauha ja Raamattu.

 —

Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja 111

Minna Heimola

Raamattu ja rasismi

Helsinki, 2016, 135 s.
ISBN 978-951-9217-66-6, ISSN 0356-2786

Hinta: 25 € – nyt Tiedekirjassa 10 €

Raamatun tulkinnoilla on historian saatossa perusteltu yhtäältä rasismia, kansanryhmien orjuuttamista ja väkivaltaa ja toisaalta sorron vastustamista ja kaikkien ihmisten yhtäläisiä oikeuksia. Jo alkukirkon aikana kirkon katsottiin murtavan etnisten ryhmien väliset raja-aidat, mutta samalla mustan afrikkalaisen sielun tuli muuttua valkoiseksi kasteella tai viimeistään matkallaan taivaaseen. Raamatulla on perusteltu afrikkalaisten orjuuttamista ja apartheidia, mutta toisaalta Raamattuun tukeutuivat myös orjuuden vastustajat ja mustien kansalaisoikeusliikkeen keulahahmo Martin Luther King. Raamatulla on puolustettu niin juutalaisvihaa kuin juutalaisen kansan erityisasemaakin. Suomessa erityisesti venäläisvihaa ja saamelaisiin kohdistuneita ennakkoluuloja on perusteltu Raamattuun ja kristinuskoon vedoten.

Tässä kirjassa TT Minna Heimola kuvaa, miten Raamattu on taipunut yhtä lailla kolonialismin ja sorron kuin ihmisoikeuksien puolustamisen työkaluksi. Kirja herättää pohtimaan Raamatun tulkintojen moninaisuutta ja tulkitsijan etiikkaa.

Saatavissa Tiedekirjasta ja sen verkkokaupasta: Raamattu ja rasismi.

Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja 110 

Kirsi Valkama, Hanne von Weissenberg ja Nina Nikki (toim.)

Raamattu ja magia

Helsinki, 2016, 354 s.
ISBN 978-951-9217-65-9, ISSN 0356-2786

LOPPUUNMYYTY PDF ladattavissa Heldasta.

Mitä on magia? Onko Raamatussa magiaa? Entä harjoittivatko muinaiset israelilaiset tai ensimmäiset kristityt magiaa? Näihin kysymyksiin ei ole yksiselitteisiä vastauksia, sillä magialle ei ole olemassa yhtä, kaikkien hyväksymää määritelmää. Kirjassa kyseenalaistetaan
magian ja uskonnon välinen kahtiajako ja ymmärretään magia yhtenä uskonnollisen toiminnan muotona. Magia on ennen kaikkea tutkijoiden käyttämä ja määrittelemä käsite, joka auttaa ymmärtämään tietynlaisia uskonnollisia ilmiöitä ja ajattelutapoja. Se on käyttökelpoinen
käsitteenä, sillä maagisten uskomusten katsotaan kuuluvan ihmismielen luonnollisiin rakenteisiin.

Tässä teoksessa magian käsitettä lähestytään esimerkiksi raamatuntutkimuksen,
kognitiivisen uskontotieteen, rituaalitutkimuksen ja arkeologian näkökulmista. Teoksessa käsiteltyjä teemoja ovat magian ilmeneminen Raamatussa, siunaukset ja kiroukset, ihmeet ja parantaminen, henkiolennot ja niitä vastaan suojautuminen sekä suojaavat amuletit ja
fi- guriinit.

Kirjaan ovat kirjoittaneet PhD Rick Bonnie, dos.István Czachesz, PhD Izaak de Hulster; dos. Jutta Jokiranta, MA Vojtěch Kaše, MA Nils Hallvard Korsvoll, prof. Martti Nissinen, dos. Mika S. Pajunen, TM Katri Saarelainen, TM Sanna Saari, TT Hanna Tervanotko, TM Anna-Liisa Tolonen, dos. Risto Uro, TT Elisa Uusimäki, TT, FM Kirsi Valkama ja dos. Hanne von Weissenberg. (Kirjan sisällysluettelo).

LOPPUUNMYYTY

Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja 109

 Ismo Dunderberg

Jeesus, seksi ja harhaoppiset sekä muita kirjoituksia varhaisesta kristinuskosta

Helsinki 2015, 370 s.
ISBN 978-951-9217-64-2, ISSN 0356-2786

Hinta: 15 €

Jos Jeesuksen uskotaan olleen tosi ihminen, miksi ajatus hänestä seksuaalisena olentona kuohuttaa niin monia? Entä halusiko Jeesus todella edistää miesten ja naisten välistä tasa-arvoa vai oliko asia hänelle yhdentekevä? Miksi olemme valmiita uskomaan niin
helposti, että harhaoppisiksi tuomitut varhaiset kristityt olivat myös moraalittomia? Kyseenalaistivatko he kirkolliset vallanpitäjät? Oliko “gnostilaisuutta” edes olemassa varhaisen kirkon aikana vai onko se tutkijoiden keksintöä?

Muun muassa näitä kysymyksiä käsitellään tähän kirjaan kootuissa artikkeleissa. Muita aiheita ovat varhaisten kristittyjen lopunodotus ja vainot, Johanneksen evankeliumin suhde muihin evankeliumeihin, Uuden testamentin ulkopuoliset evankeliumit sekä toisella vuosisadalla elänyt kristitty filosofi Valentinos ja hänen ympärilleen syntynyt koulukunta.

Saatavilla Tiedekirjasta ja sen verkkokaupasta: Jeesus, seksi ja harhaoppiset.

Publications of the Finnish Exegetical Society 108 

Mika S. Pajunen and Hanna Tervanotko (eds.)

Crossing Imaginary Boundaries: The Dead Sea Scrolls in the Context of Second Temple Judaism

Helsinki 2015, 278 pp.
ISBN 978-951-9217-63-5, ISSN 0356-2786

EUR 30 – now 10 €

Finnish scholars have been involved in the study of the Dead Sea Scrolls in ever growing numbers since the 1950s. This volume pays tribute to this Helsinki school of Qumran studies, which is presently one of the largest in the world, by presenting the work of the Finnish scholars currently active in this field of study. The contributions of Crossing Imaginary Boundaries explore the Dead Sea Scrolls within the broader context of Second Temple Judaism. The volume challenges the reader to rethink critically the categories and interdisciplinary borders currently used in the study of ancient Jewish texts. In particular, Qumran research has frequently been seen as a limited esoteric area closed off from other areas of Biblical studies. This collection is an attempt to question and bridge some of these imaginary boundaries between scholarly disciplines and to demonstrate the importance of crossing them in order to get a fuller understanding of all these ancient texts and their underlying social phenomena.

Saatavilla Tiedekirjasta ja sen verkkokaupasta: Crossing Imaginary Boundaries.

/ Available at the webstore of Tiedekirja: Crossing Imaginary Boundaries.

Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja 107

 Juha Pakkala (toim.)

Tekstejä rautakauden Levantista

ISBN 978-951-9217-62-8, ISSN 0356-2786

Helsinki 2014, 251 s.

EUR 30 – nyt  Tiedekirjassa 10 €

Tekstejä rautakauden Levantista tarjoaa ainutlaatuisen ikkunan muinaiseen Israeliin ja sen lähialueiden maailmaan rautakaudella (n. 1200-550 eaa.). Käännöskokoelman myötä lukijalla on ensi kertaa mahdollisuus tutustua suomeksi kaikkiin merkittäviin luoteisseemiläisiin piirtokirjoituksiin Israelin kuningasajalta. Mukana on myös muutamia papyrustekstejä. Tekstit täydentävät Heprealaisen Raamatun antamaa kuvaa ajan kulttuurista, uskonnosta ja historiasta ja tekevät sen toisenlaisesta näkökulmasta. Historiallisina lähteinä tekstilöydöt ovatkin usein lähempänä tapahtumia kuin vuosisatoja myöhemmin kirjoitetut Raamatun tekstit.

Saatavilla Tiedekirjasta ja sen verkkokaupasta: Tekstejä rautakauden Levantista.

Publications of the Finnish Exegetical Society 106 

 Raimo Hakola, Nina Nikki and Ulla Tervahauta (eds.)

Others and the Construction of Early Christian Identities

Helsinki 2013, 344 s.

ISBN 978-951-9217-61-1, ISSN 0356-2786
EUR 30 – now 10 €
Others and the Construction of Early Christian Identities is a collection of essays that examine how those perceived as others were differentiated, excluded and devalued in various early Christian sources, both inside and outside the New Testament canon. Early Christian polemic is set in its larger historical and cultural contexts in essays that deal with ancient literary images of religious prejudice, ancient polemical labeling, and portraits of Christians as others in non-Christian sources. Many essays adopt an inter-disciplinary approach and apply social psychological or sociological concepts to analyze how images of otherness constructed and solidified early Christian identities. In this way it is possible to explain the othering processes in foundational Christian documents which have had a lasting influence on Christian attitudes to outsiders and which still shape contemporary Christian identities.

Saatavilla Tiedekirjasta ja sen verkkokaupasta: Others and the Construction of Early Christian Identities.

/ Available at the webstore of Tiedekirja: Others and the Construction of Early Christian Identities

Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja 105

 Petri Luomanen, Jutta Jokiranta ja Outi Lehtipuu (toim.)

Johdatus sosiaalitieteelliseen raamatuntutkimukseen

Helsinki 2013, 466 s.
ISBN 978-951-9217-60-4, ISSN 0356-2786
EUR 30 – nyt Tiedekirjassa 15 €

Millaista oli perheiden tai köyhien, lasten ja naisten elämä Raamatun ajan maailmassa? Millaista oli elämä Jeesuksen ajan Galileassa? Miten arkeologia voi hyödyntää Raamatun ajan sosiaali- ja kulttuurihistorian tutkimusta? Miten lahkotutkimus tai sosiaalipsykologian teoriat pienryhmien välisistä suhteista auttavat ymmärtämään Jeesus-liikkeen syntyä ja varhaiskristillisten ryhmien keskinäisiä kiistoja? Teos etsii vastauksia edellä kuvattuihin ja moniin muihin kysymyksiin. Kirja tarjoaa yleiskatsauksen sosiaalitieteellisen raamatuntutkimuksen syntyyn sekä sen keskeisiin metodologisiin suuntauksiin. Kirjoittajat valottavat artikkeleissaan Raamatun ajan sosiaalihistoriaa ja havainnollistavat sosiaalitieteiden sekä kognitiotieteen soveltamista uskonnon ja erityisesti Raamatun tutkimukseen.

Saatavilla Tiedekirjasta ja sen verkkokaupasta: Johdatus sosiaalitieteelliseen raamatuntutkimukseen.

Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja 104

Varhaiskristillisyyden toiset kasvot. Esseitä gnostilaisuudesta, Antti Marjanen (siirtynyt)

Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja 103

 Jarmo Kiilunen ja Nina Nikki

Alfasta oomegaan. Uuden testamentin kreikan tukipaketti

Helsinki 2013, 382 s.
ISBN 978-951-9217-58-1, ISSN 0356-2786
Loppuunmyyty. Kirja on ladattavissa PDF-muodossa Heldassa osoitteessa: http://hdl.handle.net/10138/311767.

Alfasta oomegaan on Uuden testamentin kreikan opiskelun tueksi tarkoitettu työväline. Kirjan tavoitteena on auttaa kertaamaan, soveltamaan ja syventämään aiemmin hankittuja tietoja ja taitoja. Kirjan ensimmäinen luku koostuu koko Filippiläiskirjeen lauseopillisesta analyysistä. Toiseen lukuun on koottu Uuden testamentin tavallisin sanasto. Kolmas luku on kieliopillisten termien aakkosellinen asiahakemisto. Kirjan päätösosan muodostaa Uuden testamentin verbien tempusvartalot -taulukko.

Publications of the Finnish Exegetical Society 102

Minna Heimola

Christian Identity in the Gospel of Philip

Helsinki 2011, 342 s.

ISSN 0356-2786 ISBN 978-951-9217-57-4

30€, now 10 €

The Gospel of Philip, one of the most well-known texts in the Nag Hammadi library, has been notoriously difficult with its elusive, symbolical language. In this book, which is based on her doctoral dissertation, Minna Heimola reads the Gospel of Philip employing both traditional exegetical methods and new social scientific insights. The author reads the Gospel of Philip as a theologically coherent Valentinian Christian text, rooting the Valentinian Christianity among the early Christianities: the Gospel of Philip has close affinities both with other Valentinian texts and with Pauline theology and the Syrian Thomasine literature. The correct interpretations on the virginal conception and the resurrection are particularly important to the composer of the text. The Gospel of Philip also includes some interesting implications about the Christian school setting, comparable to the philosophical schools in antiquity.

Minna Heimola received her PhD from the University of Helsinki in 2010. She is currently an independent scholar.

Saatavilla Tiedekirjasta ja sen verkkokaupasta: Christian Identity in the Gospel of Philip

Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja 101

Niko Huttunen

Uusi testamentti ja antiikin filosofia

Helsinki 2011, 133 s.

ISBN 978-951-9217-56-7, ISSN 0356-2786

Hinta: 24€, nyt 10 €

Oliko Jeesus kyynikkofilosofi ? Miksi Paavali sekä vastustaa että hyödyntää filosofiaa? Näkyykö stoalainen runous Uudessa testamentissa? Mitä antiikin filosofit ajattelivat varhaisista kristityistä? Voiko antiikin filosofia avata Uuden testamentin merkityksen nykylukijaa puhuttelevalla tavalla?

Uusi testamentti ja antiikin filosofia havainnollistaa metodisia periaatekysymyksiä tapaustutkimusten avulla. Kirja johdattaa tutkimusnäkökulmiin, joita lukija voi hyödyntää pohtiessaan itse fi losofian ja Uuden testamentin välisiä suhteita. Samalla kirja valaisee kristillisen teologian ja filosofi an välisistä suhteista käydyn keskustelun alkulähteitä.

Uuden testamentin eksegetiikan dosentti Niko Huttunen on Helsingin
yliopiston tutkija ja Espoon piispan teologinen avustaja.

Saatavilla Tiedekirjasta ja sen verkkokaupasta: Uusi testamentti ja antiikin filosofia

Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja 100

 Kirsi Valkama (toim.)

Israelin uskonto ennen juutalaisuutta: Näkökulmia Palestiinan pronssi- ja rautakauden uskontoihin

Helsinki 2010, 362 s.
ISBN 978-951-9217-55-0, ISSN 0356-2786

(Hinta: 29 €, nyt 25 €) Loppuunmyyty. Kahdeksan kappaletta luettavissa Helsingin yliopiston kirjastossa.

Muinaisen Israelin uskonto oli juutalaisuuden edeltäjä, mutta poikkesi siitä monella tapaa. Ennen kuin monoteistinen uskonto saavutti valta-aseman, rautakauden Israelin uskontoon kuului useita jumalia ja jumalattaria. Uskontoa harjoitettiin niin kodeissa kuin erityyppisissä temppeleissä ja kulttipaikoilla.

Tässä kirjassa Helsingin yliopiston Vanhan testamentin eksegetiikan professori Martti Nissinen, dosentti Juha Pakkala ja joukko tutkijoita sekä opiskelijoita lähestyvät muinaisen Israelin uskontoa tekstien, arkeologian ja ikonografian tutkimuksen avulla. Muinaisen Israelin uskontoa valotetaan monista eri näkökulmista. Artikkeleissa käsitellään mm. jumalattaria, pienoispatsaiden tulkintaa ja elämä puu -aihetta. Palestiinan alueen uskonnon yhteydet muun Lähi-idän uskonnollisuuteen on kirjan läpi kulkeva teema. Israelin uskonto ennen juutalaisuutta tuo esille juutalais-kristillisen uskonnon juuret ja sen, kuinka useiden ajankohtaisten kysymysten taustoilta voidaan löytää muinaisisraelilaisen uskonnon tabuja.

Kirjoittajat: Marjo Alasaarela, Heini Halme, Tuulia Kokkonen, Lauri Laine, Antti László, Mimosa Leinonen, Martti Nissinen,  Juha Pakkala,  Jari Paukkunen, Katri Saarelainen, Joanna Töyräänvuori ja Kirsi Valkama.

 

Publications of the Finnish Exegetical Society 99

Kenneth Liljeström (ed.)

The Early Reception of Paul

Helsinki 2011

ISBN 978-951-9217-53-6, ISSN 0356-2786

25 € now 20 € [Eksegeettisen Seuran varastosta hintaan 10€]

From his own lifetime to this day, Paul the apostle has engendered rivaling interpretations of his true intentions and theology. As in the earliest times after his death, so also today Paul is as passionately loved as he is hated. Paul’s journey from being a disputed apostle to one receiving an equal footing with the other “acknowledged pillars” belongs to the crucial trajectories of early Christianity. This process takes place through the early reception of Paul and his letters and is therefore one of the most challenging and rewarding objects of the study of early Christianity.

The literary reception of Paul’s letters in various early Christian writings makes up the focal point of this volume. Some of the essays take up familiar topics from the history of research but offer solutions that swim against the current, challenging the prevailing scholarly views. Others, while discussing a familiar theme, approach it from a fresh angle. Together the articles offer the reader a thought-provoking perspective into the question of the literary reception in early Christian texts.

Saatavilla Tiedekirjasta ja sen verkkokaupasta: The Early Reception of Paul

Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja 98

Minna Salmi, Marko Marttila, Tuomo Mannermaa ja Pauli Niemelä (toim.)

Raamattu spiritualiteetin lähteenä. Kokoelma Timo Veijolan artikkeleita.

Helsinki 2009. 456 s.

Hinta: EUR 33 nyt 10 €

Timo Veijolan tutkimukset Deuteronomiumin ja deuteronomistisen historiateoksen parissa ovat olleet kansainvälisesti uraauurtavia. Tämän lisäksi Veijola pyrki lukuisissa suomenkielisissä julkaisuissaan tuomaan Vanhan testamentin rikkaan sanoman nykypäivän kysymysten keskelle. Tähän teokseen on koottu yli 20 Veijolan artikkelia, joissa pohditaan mm. raamatullista saarnaa, ihmisen ja Jumalan kohtaamista, ihmisen suhdetta luontoon Vanhan testamentin valossa, masennusta nykyajan kansantautina sekä Sirakin kirjan opetuksia viisaudesta.

Saatavilla Tiedekirjan verkkokaupasta: Raamattu spiritualiteetin lähteenä.

 

Publications of the Finnish Exegetical Society 97

Petri Kasari

Nathan’s Promise in 2 Samuel 7 and Related Texts

Helsinki 2009, 324 pp.

ISBN 978-951-9217-52-9, ISSN 0356-2786

EUR 30 now 5 €

In scholarly literature, Nathan’s promise (2 Sam 7) is regarded as one of the most important texts for the theology of the Deuteronomistic redactions. Petri Kasari analyses Nathan’s promise with the aid of literary- and redaction-critical methods and puts forward a new hypothesis of the transmission history of this text. His useful survey to the related texts helps the reader to better understand how Nathan’s promise was reworked and reinterpreted over a long period.

Saatavilla Tiedekirjan verkkokaupasta.

Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja 96

Antti Mustakallio ja Lars Aejmelaeus (toim.)

Paavali valokeilassa

Helsinki 2008, 359 s.
ISBN 978-951-9217-51-2, ISSN 0356-2786

Ovh:EUR 32 nyt 10 € [Löytyy Eksegeettisen Seuran varastosta]

Kirjaan on koottu tammikuussa 2007 pidetyn Paavali-seminaarin aikana pidettyjä esitelmiä ja opponointeja. Teoksen pohjalta lukijalle avautuu hyvä näkökulma siitä, mistä Paavali-tutkimuksessa tänä päivänä keskustellaan ja kiistellään. Teos ei kerro ainoastaan siitä, mitä suomalaiset Paavali-tutkijat tutkivat, vaan kirja antaa sellaisenaan myös monipuolisen kuvan itse aiheestaan, alkukirkon suurimmasta teologista apostoli Paavalista. Kristillisen uskon kaikki keskeiset opinkohdat sivuavat tavalla tai toisella, useimmiten hyvvinkin voimakkaasti, juuri Paavalin opetusta.

Saatavilla Tiedekirjan verkkokaupasta: Paavali valokeilassa

Publications of the Finnish Exegetical Society 95

Edited by Juha Pakkala and Martti Nissinen
Houses Full of All Good Things: Essays in Memory of Timo Veijola

Helsinki 2008, 752 pp.
ISBN 978-951-9217-50-5 (SES), ISBN 978-3-525-53607-0 (Vandenh. & Rupr.) (Soft)
ISSN 0356-2786

EUR 45 now 5 €

Timo Veijola was a productive scholar, whose work was deeply respected among Biblical scholars. Although his academic interests extended to the entire Hebrew Bible and beyond, he was particularly devoted to the Deuteronomy, Deuteronomism, and scribalism. In these fields his publications were at the very center of scholarly discussion.

Timo Veijola fruitfully combined critical exegesis with Biblical theology, his motivation stemming from his religious devotion. For him, exegesis was not only scholarly discussion in an academic setting, but also a matter of personal theology. The idea of an encounter between God and man he found to be the center of the Hebrew Bible.

Timo Veijola formed deep personal ties with many Biblical scholars. His untimely death on August 1, 2005 was a terrible loss for Biblical scholarship. In appreciation of Timo Veijola’s scholarship, his friends, colleagues, and students wish to honor his memory with articles dealing with themes close to his heart, such as Deuteronomy, Deuteronomistic History, Deuteronomism, scribalism, wisdom literature, Judaism, and Biblical Theology.

The volume includes contributions by Anneli Aejmelaeus, Lars Aejmelaeus, Mika Aspinen, Erik Aurelius, Hans Barstad, Oswald Bayer, Bob Becking, Pancratius Beentjes, Georg Braulik, Walter Dietrich, Tapani Harviainen, Else Holt, Otto Kaiser, Antti Laato, Kari Latvus, Christoph Levin, Bernard Levinson, Oswald Loretz, Marko Marttila, Sarianna Metso, Tryggve Mettinger, Martti Nissinen, Juha Pakkala, Heikki Räisänen, Alexander Rofé, Thomas Römer, Juhana Saukkonen, Seppo Sipilä, Rudolf Smend, Raija Sollamo, Pekka Särkiö, Terje Stordalen, Kari Syreeni, Winfried Thiel, Eugene Ulrich, Anssi Voitila, Karl William Weyde and Hanne von Weissenberg.

Saatavilla Tiedekirjan verkkokaupasta: Houses Full of All Good Things

Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja 94

Jussi Koivisto ja Anni Pesonen (toim.)
Kirkko Raamatun tulkkina

2007, 140 s.
ISBN 978-951-9217-49-9 (Nid.)
ISSN 0356-2786

Ovh: EUR 26 nyt Tiedekirjassa 5 €

Edustaako Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nykyinen Katekismus Raamatun keskeistä sisältöä, kuten se sanoo tekevänsä? Onko Raamatussa yhtenäistä oppia? Tarjoaako kanoninen lukutapa tien Raamatun keskeisen merkityksen ymmärtämiseen? Onko tiedeyhteisön harjoittamalle raamatuntutkimukselle ja -selitykselle vaihtoehtoja, jotka vastaavat paremmin postmodernissa maailmassa elävän kirkon tarpeisiin? Kirkko Raamatun tulkkina tarjoaa aivovoimistelua kaikille Raamatun tieteellisestä tutkimisesta ja kirkollisesta tulkinnasta kiinnostuneille.

Näistä teemoista keskustelevat Helsingin yliopiston dosentit ja nuoret tutkijat, Raimo Hakola , Jussi Koivisto , Jyri Komulainen , Outi Lehtipuu, Petri Luomanen ja Anni Pesonen. Helsingin hiippakunnan piispa Eero Huovinen ja Kuopion hiippakunnan piispa Wille Riekkinen ottavat keskusteluun kantaa omissa painavissa puheenvuoroissaan.

Saatavilla Tiedekirjan verkkokaupasta: Kirkko Raamatun tulkkina

Publications of the Finnish Exegetical Society 93

TT Magnus Riska
The House of the Lord. A Study of the Temple Scroll. Columns 29:3b–47:18

2007, ii + 197 pp.
ISBN 978-951-9217-48-2 (SES), ISBN 978-3-525-53989-7 (Vandenh. & Rupr.) (Soft), ISSN 0356-2786
EUR 30 now 10 €

In his doctoral dissertation, The Temple Scroll and the Biblical Text Traditions, Magnus Riska analysed the text of Columns 2–13:9. Through this second study of 11QT, which covers Columns 29:3b–47:18, the so-called “Temple Source” is now analysed in its entirety. One of the main results of this analysis is the quantity of the different categories: in comparison with the dissertation, which showed that the analysed material represented a higher amount of Biblical Paraphrase and Rewritten Bible than Individual Composition, the present study reveals that the second section on the contrary contains a significantly higher amount of Individual Composition than any of the other categories.

Available at the webstore of Tiedekirja: The House of the Lord

 

Publications of the Finnish Exegetical Society 92

hEdited by Ehud Ben Zvi
Utopia and Dystopia in Prophetic Literature
Finnish Exegetical Society. Vandenhoeck & Ruprecht
2006, 298 pp.
ISBN 951-9217-47-9 (SES), ISBN 3-525-53985-1 (Vandenh. & Rupr.) (Soft), ISSN 0356-2786
EUR 36 now 5 €

The conversation of scholars focuses on ancient contexts of prophetic literature, but deals at times also with habits of thinking about prophetic literature among critical scholars. It leads, among others, to numerous insights on literary and ideological features of these books, and on the social circumstances in which these texts were produced and read, as well as on their roles within society and the discursive worlds of which they were an integral part.

Saatavilla Tiedekirjan verkkokaupasta: Utopia and Dystopia in Prophetic Literature

 

Suomen Eksegeettisen Seuran Julkaisuja 91

gMunkki Serafim
Tuomaan teot. Johdanto ja käännös

2006, 295 s.
ISBN 951-9217-46-0 (Nid.)

ISSN 0356-2786
Ovh: EUR 36 nyt Tiedekirjassa 10 €

Tuomaan teot on 200-luvun alkupuolella syyriaksi kirjoitettu teos, joka kertoo apostoli Tuomaan matkoista ja ihmeteoista Intiassa. Kehyskertomuksen sisällä on rukouksia ja runollisia jaksoja. Tuomaan teot on usein määritelty gnostilaiseksi tai muuten “hereettiseksi” teokseksi. Toisaalta sitä on luettu ja kopioitu ortodoksisissa luostareissa ja kirkoissa halki vuosisatojen. Nyt julkaistavan suomennoksen laajassa johdanto-osassa arvioidaan uudelleen teoksen asemaa 200-luvun ortodoksisuuden ja gnostilaisuuden monivivahteisessa kentässä.

Saatavilla Tiedekirjan verkkokaupasta: Tuomaan teot

 

Suomen Eksegeettisen Seuran Julkaisuja 90

cSärkiö, Pekka
Kuningasajalta. Kirjoituksia Salomosta ja rautakauden piirtokirjoituksista

2006, 253 + 3 s.
ISBN 951-9217-45-2 (Nid.),
ISSN 0356-2786
Ovh: EUR 32 nyt 5 €

Kirjan ensimmäinen osa valottaa israelilaisen historiankirjoituksen kuvaa Salomosta. Osa Raamatun kirjoittajista tarkastelee Salomoa kansansa sortajana ja arvostelee kuningasta rivien välissä. Tämä selittää eräitä tekstin piirteitä, kuten Salomon rikkauden ja viisauden kuvausta. Kirjan toinen osa tarkastelee valikoimaa muinaisen Israelin ja sen naapurimaiden piirtokirjoituksia, jotka antavat kuvan kuningasajan historiallisten lähteiden luonteesta. Niillä on selviä yhteyksiä myös Vanhaan testementtiin.

Saatavilla Tiedekirjan verkkokaupasta: Kuningasajalta

 

Publications of the Finnis Exegetical Society 89

dEdited by Antti Mustakallio in collaboration with Heikki Leppä & Heikki Räisänen
Lux Humana, Lux Aeterna. Essays on Biblical and Related Themes in Honour of Lars Aejmelaeus

Finnish Exegetical Society. Vandenhoeck & Ruprecht
2005, 555 pp.
ISBN 951-9217-44-4 (Soft)
ISSN 0356-2786
EUR 45 now 5 €

The essays in this Festschrift for Lars Aejmelaeus are written by his colleagues, friends, and students. They represent a variety of fields such as Septuagint research, Jewish, Gnostic, and New Testament studies. This volume is also a sample of the labours of the research unit on ”The Formation of Early Jewish and Christian Ideology” of the University of Helsinki and Åbo Akademi University.

Saatavilla tiedekirjan verkkokaupasta: Tiedekirja

 

Publications of the Finnish Exegetical Socity 88

eTodd Penner & Caroline Vander Stichele (eds.)
Moving Beyond New Testament Theology? Essays in Conversation with Heikki Räisänen

2005, xiii + 490 pp.
ISBN 951-9217-43-6 (SES), ISBN 3-525-53605-4 (Vandenhoeck & Ruprecht) (Soft), ISSN 0356-2786
EUR 40 nyt 10 €

This collection of essays, inspired by Heikki Räisänen’s Beyond New Testament Theology, originated in tthe ”Whence and Whither? Methodology and the Future of Biblical Studies” session at the Society of Biblical Literature International Meeting in Rome (July, 2001). The present volume includes not only contributions from 16 well-known scholars from North America and Europe, but also a response article by Heikki Räisänen. As a whole, the collection attests to the importance of issues raised by Räisänen and, above all, further promotes his dedication to conversation, dialogue, and encounter between diverse views and perspectives.

Saatavilla Tiedekirjan verkkokaupasta: Moving beyond New Testament Theology?

See review of the volume by Jan van der Watt at the website of Review of Biblical Literature

 

Publications of the Finnish Exegetical Society 87

eAntti Marjanen (ed.)

Was There a Gnostic Religion?
Finnish Exegetical Society. Vandenhoeck & Ruprecht

Vammala 2005, 151 pp.
ISBN 951-9217-42-8 (SES), ISBN 3-525-53604-6 (Vandenh.)
ISSN 0356-2786

The last ten years have witnessed great changes in research on Gnosticism. Due to the discovery of new sources and an increasing demand for more analytical and precise definitions of the phenomenon, scholars have developed new and more nuanced understandings of Gnosticism. For others, this has not been enough. They have asserted that if the term Gnosticism is still used, each use will require careful reflection on how and for what purpose it is employed since the term no longer has a generally approved content that is independent of its use in a given situation.

Corrigenda (p. 129-130)

LOPPUUNMYYTY. Yksi kappale luettavissa Helsingin yliopiston kirjastossa.