Kirjoittajille

Suomen eksegeettinen seura julkaisee tieteellistä sarjaa Suomen Eksegeettisen Seuran Julkaisuja (SESJ) / Publications of the Finnish Exegetical Society (PFES). Julkaistavat teokset ovat suomen-, ruotsin- tai vieraskielisiä (yleisimmin englanti). Sarjassa julkaistaan tavallisesti 1–3 teosta vuosittain: tieteellisiä monografioita ja artikkelikokoelmia sekä oppikirjoiksi tarkoitettuja tai muutoin yleistajuisia teoksia. Sarjan päätoimittajana toimii seuran hallituksen puheenjohtaja, ja toimitukseen kuuluu lisäksi varapuheenjohtaja ja julkaisusihteeri.

Kun suunnittelet käsikirjoituksen tarjoamista seuran julkaistavaksi ota hyvissä ajoin yhteyttä seuran puheenjohtaja Jutta Jokirantaan.

Vertaisarviointitunnus on Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) rekisteröimä tavaramerkki, jolla tiedekustantajat voivat merkitä julkaisemansa tieteellisen ennakkoarvioinnin läpikäyneet artikkelit ja kirjat. Tunnus kertoo, että kyseisen julkaisun vertaisarviointi on toteutettu kansainvälisen tiedeyhteisön noudattamien laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti.

Vertaisarviointiprosessia koskevat vaatimukset

  • Tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta vastaava toimitus on pyytänyt ja saanut käsikirjoitusta koskevat lausunnot vähintään kahdelta arviointitehtävään kutsutulta henkilöltä (poikkeuksena väitöskirjoihin pohjautuvat teokset).
  • Arvioijat ovat toimituksen ulkopuolisia ja arvioitavana olevan käsikirjoituksen suhteen riippumattomia väitelleitä tutkijoita tai muita asiantuntijoita. Arviointi voidaan suorittaa joko anonyymisti tai avoimesti.
  • Vertaisarviointiprosessissa tarkastellaan aineiston kattavuutta ja teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen tieteenalalle ominaisella tavalla.
  • Julkaisijan tulee lähettää asiantuntijalausunnot käsikirjoituksen kirjoittajille.
  • Tunnusta käyttäessään kustantaja sitoutuu edistämään omassa toiminnassaan Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita.

Tarkemmat ohjeet julkaisu- ja arviointiprosessista löytyy tästä

SES_arviointiprosessin_kuvaus_ja_ohjeistus_06-2020

Tekniset kirjoittajaohjeet: SES-kirjoittajaohjeet 2021