FSO Bibliotek

Svenska

Finland Swedish Online Bibliotek on ilmainen ruotsin kielen verkkokurssi kirjastonhoitajille, jotka tarvitsevat ruotsia työssään, erityisesti asiakaspalvelussa. Verkkokurssilla opiskellaan kirjaston arkisia tilanteita, sellaisia sanoja ja ilmauksia, joita tarvitaan asiakaspalvelussa, sekä kuullunymmärtämistä.

Tyypillinen oppitunti FSOB:ssa alkaa videolla tai tekstillä, joka liittyy jotenkin kirjastoon tai oppitunnin aiheeseen. Sen jälkeen harjoitellaan sisältöä, kuten tärkeitä sanoja ja ilmauksia, yksinkertaisia kieliopillisia rakenteita, prepositioita, luetunymmärtämistä tai kuullunymmärtämistä.

Kurssi jakautuu viiteen osaan, joissa käsitellään eri aihepiirejä. Aihepiirit ovat suullinen asiakaspalvelu (osa 1), kirjallinen asiakaspalvelu (osa 2), kirjoista puhuminen (osa 3), kirjaston tapahtumat (osa 4) ja kirjakielinen ruotsi (osa 5).

Suullisen asiakaspalvelun kokonaisuudessa (osa 1) keskitytään erityisesti arjen asiakaspalveluun. Kappaleissa käsitellään mm. lainaamista, lainojen uusimista ja lainausautomaatin käyttöä. Tässä osassa on myös paljon kuullunymmärtämistehtäviä, jotta oppija voi harjoitella poimimaan tärkeää sisältöä puheesta. Kokonaisuudessa keskitytään käytännöllisiin kielenkäyttötilanteisiin ja sanastoon, jota tarvitaan asiakaspalvelussa, mutta siinä käsitellään myös hieman kielioppia, esimerkiksi kysymysten ja vastausten sanajärjestystä.

Osassa 2 käsitellään kirjoitettua ruotsia yksinkertaisissa tilanteissa. Pääpaino on asiakaspalvelun kirjallisessa viestinnässä, kuten sähköpostin tai esimerkiksi sosiaalisen median viestien kirjoittamisessa.

Kolmannessa osassa puhutaan kirjoista! Tässä osassa keskitytään erityisesti sanoihin ja ilmaisuihin, joita tarvitaan, kun keskustellaan kirjoista, esim. tyylilajit, kohderyhmät, aihepiirit ja kielet. Kielenoppija oppii ymmärtämään, mitä asiakas etsii, sekä antamaan (ja ymmärtämään) kirjavinkkejä.

Koska kirjastossa järjestetään usein erilaisia aktiviteetteja, 4. osa käsittelee juuri tapahtumia, kuten satutunteja, lukupiirejä ja kirjailijavierailuja. Kielenoppija oppii vastaamaan tavallisiin kysymyksiin ja ilmoittamaan esim. tapahtuman ajan ja paikan.

Osa 5 on tarkoitettu oppijalle, joka haluaa syventää ruotsin kielen taitojaan lisää, erityisesti kirjakielen osalta. Kokonaisuudessa on hieman enemmän kielioppia, kuin aiemmissa osissa, sekä puhekielen ja kirjoitetun kielen eroa. Myös ruotsin kielen moninaisuus huomioidaan: ruotsia voidaan puhua monella tavalla, ja tässä osassa tutustutaan myös suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroavaisuuksiin. 

Finland Swedish Onlinessa haluamme esittää puhekielen sellaisena, miltä se Suomessa todella kuulostaa. Puhekieli eroaa monella tavalla kirjoitetusta kielestä, ja siitä kielestä, jota opitaan koulussa. Osassa dialogeista ja kuullunymmärtämistehtävistä esiintyykiin sanoja ja ilmauksia, joita ei tavallisesti opetettaisi, koska niitä ei pidä käyttää kirjoitetussa kielessä, tai koska esim. Ruotsin ruotsinkielisten voi olla vaikea ymmärtää niitä. Henkilö, joka keskustelee ruotsinkielisten kanssa Suomessa, törmää niihin kuitenkin ennemmin tai myöhemmin. Tästä syytä ne on otettu mukaan. Olemme mallidialogeissa yleensä pyrkineet tekemään eroa asiakkaan, ja kirjastonhoitajan kielenkäytössä: asiakkaat käyttävät useammin puhekielisiä ilmauksia, kun taas kirjastonhoitajan kieli on norminmukaisempaa.

Verkkokurssin suorittaminen edellyttää perusteita ruotsin kielessä, eli eurooppalaisen viitekehyksen A1-tasoa. Tämä tarkoittaa suunnilleen sitä, että oppija ymmärtää yksinkertaista viestintää tutusta aiheesta. 

FSO Bibliotek sisältää aineistoa A2C1 -tasoisille kielenoppijoille. Olemme rakentaneet jokaisen osan niin, että vaikeustaso nousee kappale kappaleelta. Kaikkien osien alussa tavoitteena on A2B1 -taso, ja lopussa B2C1. Tällä tavoin oppija voi valita keskittyvänsä esim. suulliseen asiakaspalveluun, ja työskennellä sen osa-alueen kehittämiseksi, mutta kuitenkin samanaikaisesti kehittää kielitaitoaan yleisemmällä tasolla.