Kati Mikkola

Kati Mikkola
FT | PhD
folkloristiikan dosentti | Title of Docent, Folklore Studies
kati.m.mikkola[a]helsinki.fi

Kati Mikkola on Helsingin yliopiston folkloristiikan dosentti. Hän on tarkastellut tutkimuksissaan modernisaatiota ja suomalaisen kansakunnan rakentamista sekä kansan että eliitin näkökulmista. Hän on tutkinut muun muassa etnisten ja kielellisten vähemmistöjen rooleja arkistopolitiikassa ja suomalaisen kansanperinteen kategoriassa, 1800–1900-lukujen itseoppineita kansanperinteen kerääjiä, Zacharias Topeliuksen tuotantoa sekä sekularisaatiota ja uskonnollisuuden muutosprosesseja modernisoituvassa Suomessa. Mikkolan uskontotieteen väitöskirja Tulevaisuutta vastaan (2009) käsitteli uutuuksien vastustusta 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Suomessa.

Vuosina 2005–2008 Mikkola oli tohtorikoulutettavana Opetusministeriön rahoittamassa Kulttuuristen tulkintojen tutkijakoulussa. Lisäksi hän on työskennellyt tutkijana kolmessa Suomen Akatemian rahoittamassa, Helsingin yliopistoon sijoitetussa monitieteisessä hankkeessa Modernisaatio ja kansan kokemus Suomessa 1860–1960 (2002–2004), Itseoppineet kirjoittajat ja kirjallistumisen prosessit 1800-luvun Suomessa (2009–2011) ja Matala katse luokkiin, ideologioihin ja kirjoittamisen käytäntöihin: sosiaalisista rajoista ja niiden ylityksistä 1800-luvun Suomessa (2012–2015) sekä Koneen Säätiön rahoittamassa hankkeessa Rajanvetojen kulttuuriperintö – Perinnearkistot suomalaisuuden rakentajina (2015–2016). Kolme viimeksi mainittua hanketta toteutettiin yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa. Vuosina 2017–2019 Mikkola tutki Suomen Kulttuurirahaston rahoituksella kansan näkökulmia sekularisaatioon ja uskonnollisuuden muutoksiin Suomessa 1860–1910-luvuilla.

Mikkola on toiminut uskonnon, elämänkatsomustiedon, filosofian ja psykologian opettajana lukiossa (2001–2006) ja erityisasiantuntijana Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistopedagogisessa pilottihankkeessa Minusta jää jälki (2016). Hän on ollut tekemässä monia oppikirjoja ja opetusmateriaaleja ja osallistuu edelleen eri rooleissa perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen kehittämiseen. Mikkola on Ylioppilastutkintolautakunnan 1. varapuheenjohtaja (2019–) ja työskentelee opetusneuvoksena Opetushallituksessa.

avainsanat: nationalismi, modernisaatio, sekularisaatio, kansanperinteen kerääjät, arkistojen kokoelmapolitiikka, arkistopedagogiikka

Helsingin yliopiston tutkijatietokanta, profiili

Kati Mikkola has a title of Docent in Folklore Studies at the University of Helsinki. In her academic publications, Mikkola has examined Finnish nation-building project from the perspective of both commoners and the elite. She has studied, among other things, roles of ethnic and linguistic minorities in Finnish folklore and archive collection policy, self-taught collectors of folklore and their challenge to archival authority, textbooks by Finnish author and historian Zacharias Topelius, and vernacular perspectives on secularization and religious change. Mikkola’s doctoral thesis on comparative religion (2009) concerned with the resistance to innovations in Finland in the late 19th and early 20th century.

From 2005 to 2008, Mikkola attended the Research School of Cultural Interpretations, funded by the Ministry of Education. In addition, she worked as a researcher on three multidisciplinary projects at the University of Helsinki, funded by the Academy of Finland:  Modernization and popular experience in Finland 1860–1960 (2002–2004), The Common People, Writing and Processes of Literary Attainment in Nineteenth-Century Finland (2009–2011), and Exploring Social Boundaries from Below: Class, Ideology and Writing Practices in Nineteenth-Century Finland (2012–2015), and on the Kone Foundation-funded project Cultural Heritage of Differences: Archives Making Cultural Inclusions and Exclusions (2015–2016). The latter three were a collaboration with the Finnish Literature Society. In 2017–2019 Mikkola carried out research on popular perspectives on secularization and religious change in Finland 1960–1910, funded by the Finnish Cultural Foundation.

Mikkola worked as a teacher of Religion, Ethics, Philosophy, and Psychology in upper secondary schools (2001–2006) and as a senior specialist in archival pedagogy project I Will Leave a Trace at the Finnish Literature Society (2016). She has created a number of textbooks and teaching materials and continues to work in many roles linked with basic and secondary education. She is the 1. vice-chairman of the Matriculation Examination Board (2019–) and works as a Counsellor of Education at the Finnish National Agency for Education.

keywords: nationalism, modernization, secularization, folklore collectors, archive collection policy, archival pedagogy

Research Portal Profile, University of Helsinki