Henkilökunta ja tutkijat | Personnel

Vakituinen henkilökunta | Personnel

Lotte Tarkka
professori | Professor (MAE)
avainsanat: suullinen runous, genreteoria, tekstualisaatio, suomalainen mytologia, Kalevala
keywords: oral poetry, genre theory, textualization, Finnish mythology, the Kalevala

Kirsti Salmi-Niklander (FT | PhD)
yliopistonlehtori | University Lectorer
dosentti | title of docent in Folklore Studies
avainsanat: muistitietotutkimus, kirjallistuminen, kerronnan tutkimus, työväenkulttuuri, siirtolaiskulttuuri
keywords: oral history research,  literacy studies, narratives research, working class culture, immigrant culture

Dosentit

Anna Anttila (FT | PhD)
avainsanat: lasten- ja nuorisokulttuurit, sukupuolentutkimus, monimenetelmätutkimus
keywords: contemporary tradition, child and youth cultures, gender studies, mixed methods


Frog (FT | PhD)

Kati Kallio (FT | PhD)
avainsanat: suullinen runous, laji, esitys, intertekstuaalisuus
keywords: oral poetry, genre, performance, intertextuality

Kaarina Koski (FT | PhD)
avainsanat: kansanusko, kuolema, genre, uskomustarinat, kerronta
keywords: folk belief, death, genre, folk legends, narrative

Pauliina Latvala-Harvilahti (FT | PhD)
avainsanat: kulttuurisesti kestävä kehitys, aineeton kulttuuriperintö, kaupunkitutkimus
keywords: culturally sustainable development, intangible cultural heritage, urban studies

Karina Lukin (FT |PhD)
avainsanat: nenetsit, Siperia, alkuperäiskansat, tutkimushistoria
keywords: Nenets, Siberia, indigenous peoples, research history

Kati Mikkola (FT | PhD)
avainsanat: nationalismi, modernisaatio, sekularisaatio, arkistot
keywords: nationalism, modernization, secularization, archives

Ulla-Maija Peltonen (FT | PhD) 
avainsanat: kertomusperinne, muistitietotutkimus, arkistotutkimus
keywords: narratives, oral history, archive research

Helena Saarikoski (FT | PhD)
avainsanat: nuorisotutkimus, tyttökulttuurit, populaarikulttuuri, etnokoreologia, etnografia
keywords: youth and girls’ studies, popular culture, ethnochoreology, ethnography


Ulla Savolainen (FT | PhD)
avainsanat: kulttuurinen muisti; muistitieto; kertomus; ylirajaisuus; materiaalisuus
keywords: cultural memory; oral history; narrative; transnationality; materiality

Eija Stark (FT | PhD)

Laura Stark (prof., FT | Prof., PhD)
avainsanat: sukupuoli, köyhyys, epätasa-arvo
keywords: gender, poverty, inequality

Venla Sykäri (FT | PhD)

Tutkijat | Researchers

Heidi Haapoja-Mäkelä (FT, MuM | PhD, MMus)
avainsanat: kulttuuriperintö, kalevalaisuus, nationalismi, kulttuurinen appropriaatio
keywords: cultural heritage, Kalevalaicity, nationalism, cultural appropriation

Tuukka Karlsson (FT | PhD)
avainsanat: kalevalamittainen runous, loitsu, rekisteri, indeksikaalisuus, kieli-ideologia
keywords: Kalevala-metric poetry, incantation, register, indexicality, language ideology


Antti Lindfors (FT, tutkijatohtori | PhD, Postdoctoral Researcher)
avainsanat: itsen teknologiat, terapeuttinen kulttuuri, semiotiikka, ruumiillisuus, huumori ja komiikka
keywords: technologies of the self, therapeutic regime, semiotics, embodiment, humor and comedy

Viliina Silvonen (FT | PhD)
avainsanat: tunne ja affekti, performanssi, itkuvirret, musiikki, arkistoaineisto
keywords: emotion and affects, performance, laments, music, archival material

Eila Stepanova (FT | PhD)

Väitöskirjatutkijat | Doctoral Students

Juha-Matti Aronen (FM | MA)

Jesse Barber (FM | MA)
avainsanaa: mytologia, legenda, kosmologiset aikataulut
keywords: mythology, legends, cosmological timelines

Mia Hovi (FM | MA)

Eeva-Liisa Kinnunen (FL | Lic.Phil.)
avainsanat: huumori, sukupuoli, nykykulttuuri
keywords: humour, gender, contemporary folklore

Siria Kohonen (TM | ThM)
avainsanat: kansanlääkintä, rituaalit, kognitiivinen uskontotiede, magia, arkistoaineistot
keywords: folk medicine, rituals, cognitive science of religion, magic, archive materials

Lyubov Liski (FM | MA)

Aleksi Moine (FM | MA)
avainsanat: loitsu, performanssi, ruumiinfenomenologia, eletty kristinusko, digitaaliset ihmistieteet
keywords: charm, performance, phenomenology of the body, lived Christianity, digital humanities

Heli Paakkonen (FM | MA)
avainsanat: marginaali, asunnottomuus, Helsinki
keywords: margins, homelessness, Helsinki

Toni Saarinen (FM | MA)
avainsanat: myyttitutkimus, moderniteetti, narratiivisuus
keywords: myth studies, modernity, narrativity


Annukka Saaristo (FM, sosionomi (AMK) | MA, BA social services)
avainsanat: suomirap, kotiseutu, performanssi, lähiöt, paikallisuus
keywords: Finnish rap,  heimat, performance, suburb, locality

Oona Simolin (FM | MA)
avainsanat: kulttuuriperintö, kerronta, tunteet, kulttuuriperintömatkailu
keywords: heritage, heritage interpretation, narration, emotions, heritage tourism

Asta Sutinen (FM | MA)
avainsanat:
keywords:

Emeritukset ja emeritat

Satu Apo
avainsanat: sadut, tutkimushistoria, kalevalamittainen runous

Folkloristiikan professorit 1898–