Lotte Tarkka

Lotte Tarkka
professori | professor
Euroopan Akatemian jäsen | Member of The Academy of Europe (MAE)
lotte.tarkka[a]helsinki.fi

Lotte Tarkan erikoisala on suomalais-karjalainen kalevalamittainen kansanrunous, kansanusko ja mytologia. Tarkka tutkii runokieltä sen sosiaalisessa ja historiallisessa yhteydessä, ihmisten jokapäiväisessä ja rituaalisessa käytössä sekä kiinnittää erityistä huomiota runoaineistojen monitahoiseen kontekstualisaatioon: vieraan ja historiallisesti etäisen runouden tulkinta edellyttää tietoa sitä harjoittaneen yhteisön elinoloista, historiasta ja maailmankuvasta, mutta myös yksittäisten runolaulajien elämistä. Alueellisesti Tarkan tutkimukset keskittyvät Vienan Karjalaan. Runoperinteen ymmärtäminen edellyttää myös suullisen poetiikan ominaislaadun huomioonottamista. Tarkka onkin analysoinut kalevalamittaisen runouden parallelismia, genrejä, intertekstuaalisuutta sekä myyttisten mielikuvien työstämistä runokielessä. Kalevalamittaisen kansanrunouden lisäksi Tarkka on kirjoittanut folkloren ja tradition käsitteistä, ympäristömytologiasta, vernakulaarista mielikuvituksesta, sananlaskuista, perinteen transformaatiosta, folkloren ideologisista käytöistä ja Kalevalasta.

Tarkan johtamat Suomen Akatemian tutkimushankkeet ovat Suullinen runous, myyttinen tieto ja kansanomainen mielikuvitus: Yksilöllinen ilmaisu ja kollektiiviset perinteet esimodernissa Koillis-Euroopassa (2012–2016) ja Suullisen kulttuurin mykistetyt muusat. Ideologia, transnationalismi ja vaiennetut lähteet kansallisten kulttuuriperintöjen ja kirjallisuuksien luomisessa (2019–2023).

Lotte Tarkka on Suomalaisen Tiedeakatemian (Academia Scientiarum Fennica), Euroopan Akatemian (Academia Europaea), Eestin kirjallisuusmuseon kansainvälisen neuvottelukunnan ja Folklore Fellows-johtoryhmän jäsen sekä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran esimies.

avainsanat: suullinen runous, genreteoria, tekstualisaatio, suomalainen mytologia, Kalevala

Helsingin yliopiston tutkijatietokanta, profiili
375 humanistia

Folkloristiikka / Kulttuurien osasto
Topelia / C210
PL 59
00014 Helsingin yliopisto

**

Lotte Tarkka specializes in Finnish-Karelian folk poetry, folk belief, and mythology. She analyses poetic language in its social and historical context, in its everyday and ritual uses. She stresses multifaceted contextualization: interpretation of a culturally and historically distant poetic tradition presupposes knowledge on not only the social organization, history and world view of the community, but also on the life histories of individual performers. Regionally, Tarkka focuses on Viena Karelia. Understanding the tradition also requires consideration of the particularity of oral poetics. Tarkka has analyzed parallelism in Kalevala-meter poetry, the system of genres, intertextuality, and the processes of mythic images and metaphors in poetic language. In addition to Kalevala-meter oral poetry, Tarkka has written on the notions of folklore and tradition, environmental mythology, vernacular imagination, proverbs, the transformation of tradition, the ideological uses of folklore, and the Finnish national epic, the Kalev Lotte Tarkka specializes in Finnish-Karelian folk poetry, folk belief, and mythology. She analyses poetic language in its social and historical context, in its everyday and ritual uses. She stresses multifaceted contextualization: interpretation of a culturally and historically distant poetic tradition presupposes knowledge on not only the social organization, history and world view of the community, but also on the life histories of individual performers. Regionally, Tarkka focuses on Viena Karelia. Understanding the tradition also requires consideration of the particularity of oral poetics. Tarkka has analyzed parallelism in Kalevala-meter poetry, the system of genres, intertextuality, and the processes of mythic images and metaphors in poetic language. In addition to Kalevala-meter oral poetry, Tarkka has written on the notions of folklore and tradition, environmental mythology, vernacular imagination, proverbs, the transformation of tradition, the ideological uses of folklore, and the Finnish national epic, the Kalevala.

The two Academy of Finland research projects led by Tarkka are Oral Poetry, Mythic Knowledge, and Vernacular Imagination. Interfaces of Individual Expression and Collective Traditions in Pre-modern Northeast Europe (2012–2016) and The Muted Muses of Oral Culture. Ideology, Transnationalism and Silenced Sources in the Making of National Heritages and Literatures (2019–2023).

Lotte Tarkka is a member of the Finnish Academy of Science and Letters (Academia Scientiarum Fennica), The Academy of Europe (Academia Europaea), the International Advisory Committee of the Estonian Literary Museum, and the executive committee of the Folklore Fellows. She also acts as the Superior of the Finnish Literary Society.

keywords: oral poetry, genre theory, textualization, Finnish mythology, the Kalevala

Research Portal Profile, University of Helsinki