Ulla Savolainen

Ulla Savolainen
FT | PhD
folkloristiikan dosentti | Title of Docent in Folklore Studies
ulla.savolainen[a]helsinki.fi

Ulla Savolainen (FT) on folkloristiikan dosentti ja yliopistotutkija humanistisessa tiedekunnassa, kulttuurien osastossa. Hän on muistitiedon, kulttuurisen muistin, kerronnan, materiaalisuuden sekä ylirajaisuuteen ja muuttoliikkeisiin liittyvien kokemusten tutkija. Tällä hetkellä hän johtaa inkerinsuomalaisten ylirajaisia muistikulttuureja tarkastelevaa tutkimushanketta. Savolaisen väitöskirja (2015) analysoi Karjalankannaksen entisten lapsievakkojen muistelukirjoituksia toisen maailmansodan aikaisista evakkomatkoista omaehtoisen ilmaisun muotona. Hän on tutkinut myös Suomessa jatkosodan jälkeen Saksan ja Unkarin kansalaisuuden nojalla internoitujen henkilöiden muistoja ja kokemuksia internoinnista, niiden kulttuurisesta muistamisesta sekä hyvittämisestä. Hän on Suomen muistitietotutkijoiden verkosto FOHN:in puheenjohtaja ja Memory Studies Association Nordic -johtoryhmän jäsen.

avainsanat: kulttuurinen muisti; muistitieto; kertomus; ylirajaisuus; materiaalisuus

Helsingin yliopiston tutkijatietokanta, profiili (julkaisut)
Academia Edu

Folkloristiikka / Kulttuurien osasto
Topelia / C214
PL 59
00014 Helsingin yliopisto

**

Ulla Savolainen (PhD, title of docent) is a university researcher at the University of Helsinki, department of cultures, folklore studies. Her research interests include memory studies, oral history, narrative, materiality, and experiences of migration and transnationality. Currently, she leads a research project titled ”Transnational Memory Cultures of Ingrian Finns” (2020–2022). Savolainen’s doctoral dissertation (2015) focused on the life writings of former Karelian child evacuees in Finland and the poetics of life writings and reminiscing. She has also researched oral histories of internments of German and Hungarian citizens in Finland in 1944–1946 and analyzed compensation of past injustice.  Savolainen is the chair of the Finnish Oral History Network FOHN and the co-chair of Memory Studies Association Nordic.

keywords: cultural memory; oral history; narrative; transnationality; materiality

Research Portal Profile, University of Helsinki (publications)