Kirsti Salmi-Niklander

Kirsti Salmi-Niklander
yliopistonlehtori | University Lecturer
FT | PhD
folkloristiikan dosentti | Title of Docent, Folklore Studies
kirsti.salmi-niklander[a]helsinki.fi

Kirsti Salmi-Niklander on folkloristiikan dosentti ja yliopistonlehtori. Hänen tutkimusaiheisiinsa kuuluvat kirjallistuminen, muistitietotutkimus, kerronnan tutkimus, työväenkulttuuri, siirtolaiskulttuuri ja nuoruuden historia. Hänen pitkäaikainen tutkimuskohteensa ovat käsinkirjoitetut lehdet vaihtoehtoisena julkaisumuotona 1800-luvun ja 1900-luvun Suomessa. Hän toimi vastuullisena tutkijana hankkeissa ”Pirstaloituneet visiot. Performanssi, auktoriteetti ja vuorovaikutus 1900-luvun alun Suomen suullis-kirjallisissa traditioissa” (Suomen Akatemia 2014–2017, www.fragvis.net) ja ERA-NET RUS.Plus-hankkeessa ”LIVINGMEMORIES – Vaikeat muistot ja moninaiset identiteetit yhteiskunnan arjessa” (2015–2017, www.livingmemories-era.net).

avainsanat: muistitietotutkimus, kirjallistuminen, kerronnan tutkimus, työväenkulttuuri, siirtolaiskulttuuri

Helsingin yliopiston tutkijatietokanta, profiili
Orcid ID

Folkloristiikka / Kulttuurien osasto
Topelia / C123
PL 59
00014 Helsingin yliopisto

**

Kirsti Salmi-Niklander is a University Lecturer and Docent in Folklore Studies at the Department of Cultures, University of Helsinki. Her research themes include vernacular literacy, oral history research, narrative research, working-class culture, immigrant culture and history of youth. Her long-term research has focused on hand-written newspapers as an alternative medium in 19th– and early 20th century Finland. She was the PI for the research projects “Fragmented visions. Performance, authority and interaction in early 20th century Finnish oral-literary traditions” (Academy of Finland 2014-2017; www.fragvis.net) and ERA-NET RUS.Plus-project “LIVINGMEMORIES – Living together with difficult memories and diverse identities” (2015–2017). (www.livingmemories-era.net)

Among her recent publications are the theme issue International Influences in Finnish Working-class Literature and its Research. Journal of Finnish Studies 18 (2) 2015, co-edited with Kati Launis; Oral Tradition and Book Culture. Studia Fennica Folkloristica 24 (2018), co-edited with Pertti Anttonen and Cecilia af Forselles; Handwritten Newspapers. An Alternative Medium during the Early Modern and Modern Periods. Studia Fennica Historica 26 (2019), co-edited with Heiko Droste.

keywords: oral history research,  literacy studies, narratives research, working class culture, immigrant culture

Research Portal Profile, University of Helsinki
Orcid ID