Publications

Main Pubiications (Feb/2022)

 

A) Peer-reviewed scientific articles:

“The Great Famine of the 1860s in Finland. The process, actions and remembering” in Bohman, Markus &Forsberg, Henrik (eds.) Economic and Social History of a European Famine: Comparative perspectives on Northern European harvest failures in the 1860s Submitted

“Nälän ja sotien kriisikertomukset suomalaisten sukupolvien ketjussa” yhdessä Mikko Salasuon kanssa teoksessa Kotilainen, Noora & Hast, Susanna (toim.) Sodan pauloissa. Militarismi suomalaisessa yhteiskunnassa. Gaudeamus 2024, pp. 89-103.

“Kylästä kauppalaksi ja kauppalasta kaupungiksi” [Lahti – from village to a city] with Antti Karisto and Kati Mikkola in Takala, Hannu, Ojala, Sini, Kuhanen, Ilkka & Lahtinen, Anu (eds.) Hyvä paikka: Aikakaaria Päijät-Hämeen historiaan [A decent place: a round-up of the history of Päijät-Häme], Lahden historiallisen museon julkaisuja 15, SKS 2022, pp. 212-238.

“Paikka, muisti ja elämä: muistitiedon käyttö historiantutkimuksessa” [Place, Memory and Life: Oral History and History Writing] in Savolainen, Ulla & Riikka Taavetti (eds.):  Muistitietotutkimuksen paikka: Teoriat, käytännöt ja muutos. [The Oral History: Theories, Practices and Change]. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 2022, pp. 327-354.

“Luokka rajana ja identiteettinä” [Social class as a border and an identity] with  Pertti Haapala and Mervi Kaarninen in Pirjo Markkola, Marjaana Niemi ja Pertti Haapala (eds.) Suomalaisen yhteiskunnan historia 1400-2000 — osa II: Yhteisöt ja identiteetit, Vastapaino 2021, pp. 241-286..

“Cardiovascular disease in people born to unmarried mothers in two historical periods” The Helsinki Birth Cohort Study 1934-1944″ with Maiju H. Mikkonen, Eero Kajantie and Johan G. Eriksson. Scandinavian Journal of Public Health. 2022, 50(5) pp. 613-621.

”Nälkäkriisi-Suomi: kansainvälinen apu ja kotimaiset panostukset” [Finland, international and national aid in the 1860s], with Andrew G. Newby in Juhani Koponen and Sakari Saaritsa (eds.) Nälkämaasta hyvinvointivaltioksi. Suomi kehityksen kiinniottajana. Helsinki: Gaudeamus 2019, pp. 93-110.

“Nälkävuodet, perheyhteisö ja kuoleman kuvat” [Famine, Family life and death], teoksessa Pajari, Ilona, Jussi Jalonen, Riikka Miettinen and Kirsi Kanerva (eds.). Suomalaisen kuoleman historia, Gaudeamus 2019, pp. 155-181.

“The Inheritance of a Good Life: How the Ideals of the Good Life Have Been Negotiated and Transmitted Between Generations in Finland and Canada”. In U. Aatsinki, J. Annola, & M. Kaarninen (Eds.), Families, Values, and the Transfer of Knowledge in Northern Societies, 1500–2000, (Routledge Studies in Cultural History,  New York, NY: Routledge – Taylor & Francis Group, 2019 pp. 56-76.

“The Great Famine of the 1860’s in Finland: An important turning point or setback?” in Halmari, Helena, Scott Kaukonen, Hanna Snellman, and Hilary Virtanen (eds.) The Making of Finland: The Era of the Grand Duchy. Special issue of Journal of Finnish Studies 21,2018 (1/2), pp. 158-179.

“Generations, Social Homogamy, and Stratification in Finland, 1700-1910” lThe History of the Family 24:1, 67-93, with Petri Roikonen, (open access ) 2018. https://doi.org/10.1080/1081602X.2018.1500295

”Elämänkulku esiteollisessa yhteiskunnassa (1700–1900)” [Life course in the pre-industrial society (1700-1900)], in Haapala, Pertti (eds.) Suomen rakennehistoria: Näkökulmia muutokseen ja jatkuvuuteen (1400–2000), Tampere: Vastapaino 2018, pp. 114-141.

“From Bush to Bay Street: The Finnish Community of Thunder Bay as Memories, Narratives and Experiences” in Michel S. Beaulieu, David K. Ratz and Ronald N. Harpelle (eds.) Hard Work Conquers all: Buildning the Finnish Community in Canada. Vancouver: UBC Press 2017, pp. 206-225.

“Afterword” in Journal of Finnish Studies special number:  Poverty of a Beggar and a Nobleman: Experiencing and Encountering Impoverishment in the Nineteenth-Century Finland, 1/2017, pp. 275-279.

“Aika näyttää. Nuoret, hyvän elämän määrittelyt ja sukupolvien katkeilevat ketjut”, [Let’s see. The Young, good life and breaking chains of generations] with Mikko Salasuo in Myllyniemi, Sami (eds.) Katse tulevaisuudessa. Nuorisobarometri 2016. Valtion nuorisoneuvosto ja Nuorisotutkimusseura, Helsinki 2017, pp. 177-191.

”Methodological challenges of life course analysis in historical demography”, in Matthijs, K., Hin, S., Kok., J., and Matsuo, H. (eds.) The future of historical demography.Upside and down and inside out. Leuven: Acco, 2016, pp. 110-113.

“Sukupolvet ja hyvä elämä” [Generations and good life] with Mikko Salasuo in Myllyniemi, Sami (ed.) Arjen jäljillä. Nuorisobarometri 2015. Valtion nuorisoneuvosto and Nuorisotutkimusseura, Helsinki 2016, pp. 183-192.

“Finland’s ’famine years’ of the 1860s: a nineteenth century percpective” with Henrik Forsberg in Declan Curran, Ludomyr Luciuk and Andrew G. Newby (eds.) Famines in European Economic History. The last great European famines reconsidered. New York: Routledge 2015, pp. 99–123.

”Kaupungin reunoilla: helsinkiläistä alamaailmaa etsimässä” [On the wrong side of the track: Looking for the social underclass in Helsinki], in Antti Häkkinen & Mikko Salasuo (eds.) Salattu, hävetty, vaiettu – miten tutkia piilossa olevia ilmiöitä. Tampere: Vastapaino 2015, pp. 21–50.

”Yhteiskuntahistoriallisten aineistojen keruusta, tallentamisesta ja jatkokäytöstä” [On the collecting, saving and utilizing of social science history data], in Ketola, Antti & Raimo Lahti (eds.) Ihmistieteellisten tutkimusaineistojen jatkokäyttö ja tietosuoja. Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Forum Iuris 2014, pp. 129–133.

”Vuosisadat, sukupolvet, elämänkulut: merkitysten analysoimisesta toiminnan tutkimiseen” [Centuries, generations, and life histories: from understanding meanings to study actions], in Hannikainen, Matti (ed.) Väki Voimakas 27 2014. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, pp. 13–35.

”’Kun yhteiskunta tuli kylään’: nuorisosukupolvien erilaiset yhteiskuntakohtaamiset ja –kokemukset” [Meeting the society: young generations and society], in Nuoruuden sukupolvet: monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään. Vehkalahti, K. & Suurpää, L. (eds.). Helsinki: Nuorisotutkimusseura Nuorisotutkimusverkosto, Helsinki 2014, pp. 32–56 .

”Suomalaiset sukupolvet, elämänkulku ja historia – sukupolvesta sukupolveen” [The Finnish Generations, life course and history – from generation to generation], in Sosiaalinen albumi: elämäntavat sukupolvien murroksessa. Häkkinen, A., Salasuo, M. A., Puuronen, A. & Ojajärvi, A. (eds.) Helsinki 2013. Nuorisotutkimusseura Nuorisotutkimusverkosto, pp. 21–55.

“Johan Adolf Kock: elämänkulkuanalyysi ja historia” [Johan Adolf Kock: The life course analysis and history] in Historiallinen aikakauskirja, 4/2012, pp. 378–389.

”Suomen 1860-luvun nälkäkatastrofi – syitä ja seurauksia”. [The Great Finnish Famine in the 1860s: causes and aftermaths] Duodecim 12/2012, pp. 2425–2430.

“The Finish civil war of 1918: a national catastrophe that might have been avoided.” Journal of Finnish studies. Toronto, University of Toronto, Finnish Studies Program, 12 (2008):2, pp. 5-25.

”Kiertävät kulkijat, nimittelykäytännöt ja sosiaalinen pääoma” [Mobile workers, naming practises and social capital] in Jarkko Keskinen and Kari Teräs (eds.) Luottamus, sosiaalinen pääoma, historia, Turun historiallinen yhdistys 2008, Historia mirabilis 5, pp. 174–204.

”Elämää kahdessa Suomessa: noustiinko nälkärajan yläpuolelle?” [Life in the divided country: When hunger was beated?], in Miia Pesonen and Harri Westermarck (eds.) Demokratian haasteet: eduskunta 100 vuotta. Helsinki, Helsingin yliopiston vapaan sivistystyön toimikunta, Studia Generalia 2006, pp. 41–51.

”Suomi, johon suuret ikäluokat syntyivät” [Baby-boom and the Finnish Society in the 1940s] with Pirkko Leino-Kaukiainen and Eila Linnanmäki in Antti Karisto (ed.) Suuret ikäluokat. Tampere, Vastapaino 2005, pp. 61–91.

”Kiertäminen, kulkeminen ja toiseuden kohtaaminen 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun maalaisyhteisöissä” [Mobile occupations and encounting in the 19th and 20th century Finland], in Antti Häkkinen, Panu Pulma and Miika Tervonen (eds.), Vieraat kulkijat – tutut talot: Näkökulmia etnisyyden ja köyhyyden historiaan Suomessa. Historiallinen arkisto 120, Helsinki, SKS 2005, pp. 225–262.

”Johdanto: Köyhyys, etnisyys ja etniset suhteet Suomessa 1900-luvulla” [Introduction: Ethnicity and marginalisation in twentieth century Finland] with Miika Tervonen, in Antti Häkkinen, Panu Pulma and Miika Tervonen (eds.), Vieraat kulkijat – tutut talot: Näkökulmia etnisyyden ja köyhyyden historiaan Suomessa. Historiallinen arkisto 120, Helsinki, SKS 2005, pp. 7-36.

”Köyhyys ja työttömyys Suomessa 1860–2000” [Poverty and unemployment in Finland 1860–2000] with Jarmo Peltola, in Antti Häkkinen, Panu Pulma and Miika Tervonen (eds.), Vieraat kulkijat – tutut talot: Näkökulmia etnisyyden ja köyhyyden historiaan Suomessa. Historiallinen arkisto 120, Helsinki, SKS 2005, pp. 39-94.

“Poverty and the social underclass during Finnish industrialization” in Between Sociology and History: Essays on Microhistory, Collective Action, and Nation-Building, Castrén, Anna-Maija, Markku Lonkila and Matti Peltonen (eds.), SKS, Helsinki 2004, pp. 148-161.

“Ethnicity, Marginalization and Poverty in 20th-Century Finland with Miika Tervonen in Puuronen, Vesa, Antti Häkkinen, Anu Pylkkänen, Tom Sandlund and Reetta Toivanen (eds), Welfare Society at Risk: Inequality, Social Exclusion and Ethnic Relations in Finland in the 1990s, Publications of Karelian Institute 142, University of Joensuu 2004, pp. 22–39.

”Pula ja köyhyys Iisalmen maalaiskunnassa ja Alavudella 1930-luvulla” [The Great Depression and poverty in Iisalmi and Alavus] in Lama: näkökulmia 1990-luvun talouskriisiin ja sen historiallisiin konteksteihin, Blomberg, Helena, Matti Hannikainen and Pauli Kettunen (eds.), Kirja-Aurora, Turku 2003, pp. 129–168.

”Kieltolakirikollisuuden sosiaaliset verkostot Helsingissä 1929–30” [Networks of the organized crime of the prohibition in Helsinki 1929–30], Sakari Saaritsa and Kari Teräs (eds.) Työväen verkostot. Väki voimakas 16, Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2003, pp. 190–214.

”Naisten työnteon ja toimeentulon tutkimuksesta” [On the study of womens work], in ”Työllä ei oo kukkaan rikastunna” Naisten töitä ja toimeentulokeinoja 1800- ja 1900-luvulla, Rahikainen, Marjatta ja Riitta Oittinen (toim.), SKS, Tietolipas 176, Helsinki 2001, pp. 7-16.

“On the Social History of Employment and Poverty in Finland” with Jarmo Peltola in Jorma Kalela, Jaakko Kiander, Ullamaija Kivikuru, Heikki A. Loikkanen and Jussi Simpura (eds.), Down from the heavens, up from the ashes. The Finnish economic crisis of the 1990s in the light of economic and social research,  2001, pp. 309-345.

“Conflict, Social Action and Social History”, Ethnologia Fennica, Finnish Studies in Ethnology”, March 2000, pp. 6-21.

”’Oletteko te se sama Kokki?’ Johan Adolf Kockin elämänkulku” [’Are you the same Kokki. The life-course of Johan Adolf Kock], in Riitta Oittinen ja Marjatta Rahikainen (eds.) Keulakuvia ja peränpitäjiä: Vanhan ja uuden yhteiskunnan rajalla, Suomen Historiallinen Seura, Helsinki, 2000, pp. 289–309 .

”Helsinkiläinen alaluokka ja alamaailma” [Underclass and underworld in Helsinki], in Otto Mattsson ja Milka Sunell (eds.) Pääkaupungin kuva: Luentoja Helsingin historiasta, toim. Helsingin kaupunginmuseo, Memoria 14, Helsinki 2000, pp. 107–127.

”Clients of Prostitutes: A Historical Perspective of Finland” in Laura Keeler and Marjut Jyrkinen (eds.) Who’s buying? The Clients of Prostitution, Publications on Equality 1999:4, pp. 13–24.

”Samhällets bottenskikt: Om den helsingforsiska subkulturens historia” [The history of the underclass in Helsinki], Historisk Tidskrift för Finland, vol. 83, 1998:2, pp. 308-335.

”Rikkaiden pojat ja köyhien tyttäret, Helsingin vanha prostituutiokulttuuri” [Sons of the rich, daughter of the poor: The old prostitution culture in Helsinki], in Rahikainen, Marjatta (ed.), Matkoja moderniin: Lähikuvia ihmisistä ja yhteisöistä, SHS, 1997, pp. 73–92.

”Maksettua rakkautta, prostituutiokulttuuria Helsingissä 1860-luvulta nykypäivään” [Love for money: the history of the prostitution in Helsinki], in Heikkilä, Matti and Kari Vähätalo (eds.) Huono-osaisuus ja hyvinvointivaltion muutos, , Gaudeamus, Tampere 1994, pp. 90–127.

”Vaikuttivatko väärät hätäaputoimet vuosien 1867–1868 suureen kuolleisuuteen” [Was the wrong poor relief policy a causal factor behind the high mortality rate in the 1860s], in “Pane leipään puolet petäjäistä” – Nälkä- ja pulavuodet Suomen historiassa, Suomen historian julkaisuja 19, Jyväskylä 1994, pp. 62–82.

“Introduction” in Häkkinen, Antti (ed.) Just a Sack of Potatoes? Crisis Experiences in European Societies, Past and Present. SHS, Hanko 1992, pp. 9-16.

“On attitudes and living strategies in the Finnish Countryside in the years of famine 1867-68″ in Häkkinen, Antti (ed.) Just a Sack of Potatoes? Crisis Experiences in European Societies, Past and Present. SHS, Hanko 1992, pp. 149–166.

”Nälkä, valta ja kylä 1867–1868” [Hunger, power and village], in Haapala, Pertti (ed.) Talous, valta ja valtio, Tutkimuksia 1800-luvun Suomesta. SHS, Helsinki 1990, pp. 111–130.

”Nälkä punikkina? Huonot ajat ja poliittinen aktiivisuus” [Hunger and political radicalism] in Peltonen, Matti (ed.) Arki ja murros, Tutkielmia keisarinajan Suomesta. SHS, Jyväskylä 1990, pp. 423–444.

”Johdanto” [Introduction] in Häkkinen, Antti (ed.) Vähäväkisten Helsinkiä, Artikkeleita köyhien elämästä ja olosuhteista vuosisadanvaihteen Helsingissä., Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian laitoksen tiedonantoja Numero 22/1989, Helsinki 1989, pp. 5-10.

”Siirtolaisuus Ylistarossa vuosina 1900-1930” [American emigration from Ylistaro 1900-1930] in Ilmanen, Kalervo (ed.) Kansanliikkeitten Pohjanmaa, Tutkielmia joukkoluonteisista liikkeistä Etelä-Pohjanmaalla Ylistaroa koskevan aineiston pohjalta. Oikeushistoriallisia julkaisuja 2/1981, Helsinki 1981, pp. 21–52.

B) Non-refereed scientific articles

”Elämänkulun siirtymät ja elämänkulkuanalyysi nuoruuden tutkimisen menetelmänä” [Life transitions and the life course analysis as a method in youth studies], with Mikko Piispa and Mikko Salasuo. Nuorisotutkimuslehti [Youth Research], Elämänkulullinen nuorisotutkimus -teemanumero [Life course analysis and youth studies, special edition]. 3/2022, pp. 77-82.

“Työväki, prostituutio ja Helsinki” [Labour, prostitution, and Helsinki] in Kaihovirta, Matias & Lintunen, Tiina (eds.) Työväki ja seksi, Työväentutkimuksen vuosikirja 2021, pp. 227-256.

“Hannu Soikkanen 1930–2020” (obituary) with Kimmo Rentolan, Historiallinen aikakauskirja 119, 1/2021, p. 138.

“Kansallinen ja kansainvälinen suomalaisten sukupolvien ideaaleissa” [International and national in the ideal of Finnish generations] with Mikko Salasuo in ”Kaikenlaista rohkeutta [All kind of proud], Ilari Hetemäki, Hannu Koskinen, Tuija Pulkkinen and Esa Väliverronen  (eds.) Gaudeamus 2019, pp. 231-245.

“Suomeen on aina tultu ja täältä on aina lähdetty” [Finland has always had in and out migration], in Esseitä itsenäisen Suomen tarinasta [Essays on the story of independent Finland], Nationalmuseum 2017, pp. 11-15.

“Nälkävuosien uudet tulkinnat ja selitykset” [New interpretations of famines], Historiallinen aikakauskirja 115, 1/2017, pp. 114-116.

Kirje kentältä” [A letter from airport], Historiallinen aikakauskirja 114, 2/2016, p. 247.

“Suomen 1930-luvun lama, köyhyys ja kansalaisten terveys” [The Great Depression, Poverty and the National Health], in Hakosalo, Heini & Jalagin, Seija & Kinnunen, Tiina (eds.) Lisää tällaista! Marianne Junilan juhlakirja. Scripta historica 37. Oulun Historiaseura, Oulu 2015, pp. 55-67.

“Tiivis esitys suomalaisen itsemurhatutkimuksen pitkästä historiasta”  Book review. Historiallinen Aikakauskirja 1 / 2015. tiivises.pdf (helsinki.fi)

“Vuosisadat, sukupolvet, elämänkulut: merkitysten analysoimisesta toiminnan tutkimiseen.” [Centuries, generations, life-courses: from meaning analyses to study the social action] In Työväestö ja hyvinvointi. Hannikainen, M. (ed.). Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Vuosikerta 27/2014, pp. 13-23.

”Sukupolvien väliset suhteet nuoren terveystottumusten suuntaajana” [Generational relations as guiding the health behaviour of the youth], with Anni Ojajärvi, Anne Puuronen and Mikko Salasuo, in Sami Myllyniemi (ed.) Monipolvinen hyvinvointi. Nuorisobarometri 2012, Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 127 ja Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 46, Helsinki 2012, pp. 186–200.

“Vankka tutkimus 1800-luvun lopun maaseutuyhteisön seksuaalisuudesta ja sen kontrollista”. Book review. Historiallinen aikakauskirja 109, 2011.

”Elämä täynnä kärsimystä” [Life as misery], in Suomalaisen arjen historia: Säätyjen Suomi, Weilin & Göös, Helsinki 2007, pp. 179–196.

“Laitakaupungin laulu” [The song of the underground] in Kaupungin laita, Helsingin kaupungin sosiaalihistoriaa, Narinkka, Helsinki 1993. Weiling & Göös 2007, pp. 14–20.

“Bordellista etäseksiin – prostituution historiaa Helsingissä” [From bordell to a distant sex] , in Kaupungin laita, Helsingin kaupungin sosiaalihistoriaa, Narinkka, Helsinki 1993. Weiling & Göös 2007, pp. 35–52.

“Maantie kotina – kulkuri-ilmiö Suomessa” [Road as a Home: Vagrancy in Finland] in Masonen, Jaakko, Antila, Kimmo, Kallio, Veikko and Mauranen, Tapani (eds.) Tuhat vuotta tietä, kaksisataa vuotta tie laitosta: Suomen tie laitoksen 200- vuotishistoria; osa 2/ Soraa, työtä ja hevosia. Tiet, liikenne ja yhteiskunta 1860-1945,. Helsinki 1999: Tielaitos – Edita, pp. 150-151.

“Herrskapspojkar och arbetardöttrar. Prostitutionen i Helsingfors på 1880-talet”. Laboratorium för folk och kultur. Bulletin 2/1997, pp. 7-12.

“Nälkävuosien sosiaalinen protesti”, [Social protests in the Hunger Years] in Pitkänen, Kari (ed.) Nälkä, talous, kontrolli. Näkökulmia kriisien ja konfliktien syntyyn, merkitykseen ja kontrolliin. Helsinki 1987, Talous ja sosiaalihistoria, pp. 69-77.

C) Scientific books (monographs)

 

”Salattu, hävetty, vaiettu – miten tutkia piilossa olevia ilmiöitä” [Kept seacred, ashamed and hided: how to study] edited with Salasuo, Mikko. Tampere: Vastapaino 2015.

”Sosiaalinen albumi: elämäntavat sukupolvien murroksessa” [Social album: life styles between generations]. edited with Salasuo, M. A., Puuronen, A. and Ojajärvi, A. Helsinki 2013. Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto.

”Vieraat kulkijat – tutut talot: Näkökulmia etnisyyden ja köyhyyden historiaan Suomessa.” [Strange vagabonds – friendly houses: perspectives on the history history and marginalization in Finland] edited with P. Pulma and Miika Tervonen. Historiallinen arkisto 120, Helsinki, SKS 2005.

“Welfare Society at Risk: Inequality, Social Exclusion and Ethnic Relations in Finland in the 1990s” edited Puuronen, Vesa, Anu Pylkkänen, Tom Sandlund and Reetta Toivanen. Publications of Karelian Institute 142, University of Joensuu 2004.

“Rahasta – vaan ei rakkaudesta, Prostituutio Helsingissä 1867–1939” (For money – not for love, Prostitution in Helsinki 1867–1939), Otava, Keuruu 1995.

“Just a Sack of Potatoes? Crisis Experiences in European Societies, Past and Present”. SHS, Hanko 1992. (editor).

”Kun halla nälän tuskan toi: Miten suomalaiset kokivat 1860-luvun suuret nälkävuodet” [When the great hunger hit: How the Finns experienced the famine years of the 1860s], with Ikonen, Vappu, Pitkänen, Kari and Soikkanen, Hannu, WSOY, Darmstadt 1991.

”Vähäväkisten Helsinkiä, Artikkeleita köyhien elämästä ja olosuhteista vuosisadanvaihteen Helsingissä” [Poverty in Helsinki in the beginning of the 20th century], Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian laitoksen tiedonantoja Numero 22/1989, Helsinki 1989. (editor)

”1860-luvun suuret nälkävuodet, tutkimus eri väestöryhmien mielialoista ja toimintamalleista”, Loppuraportti, [The Great Famine Years in Finland in the 1860s. Research report] with Ikonen, Vappu, Pitkänen, Kari and Soikkanen, Hannu. Helsingin yliopiston talous ja sosiaalihistorian laitoksen tiedonantoja, N:o 21/1989, Helsinki 1989.

G) Theses

 

Master thesis: “Tervaa – viljaa – amerikanpasseja. Tutkielma eteläpohjalaisen tervatalouden, maatalouden ja siirtolaisuuden yhteyksistä 1800-luvulla”. [Tar, Corn and Passports. The Causes of Finnish American Emigration], 1986.

Licentiate thesis: “Rikos, rikollinen ja oikeus 1800-luvun Suomessa” [The Crime, the Criminal and the Court in Finland in the 19th Century], 1989.

Doctoral thesis: “Rahasta – vaan ei rakkaudesta. Prostituutio Helsingissä 1867–1939” [For money, not for love. Prostitution in Helsinki 1867–1939], 1995.