Julkaisut

Tärkeimmät julkaisut (2/2022)

A) Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit:

“The Great Famine of the 1860s in Finland. The process, actions and remembering” teoksessa Bohman, Markus &Forsberg, Henrik (toim.) Economic and Social History of a European Famine: Comparative perspectives on Northern European harvest failures in the 1860s. Lähetetty.

“Nälän ja sotien kriisikertomukset suomalaisten sukupolvien ketjussa” yhdessä Mikko Salasuon kanssa teoksessa Kotilainen, Noora & Hast, Susanna (toim.) Sodan pauloissa. Militarismi suomalaisessa yhteiskunnassa. Gaudeamus 2024, 89-103.

“Cardiovascular disease in people born to unmarried mothers in two historical periods” The Helsinki Birth Cohort Study 1934-1944″ yhdessä Maiju H. Mikkosen, Eero Kajantien and Johan G. Erikssonin kanssa. Scandinavian Journal of Public Health. 2022, 50(5). 613-621.

“Kylästä kauppalaksi ja kauppalasta kaupungiksi” yhdessä Antti Kariston ja Kati Mikkolan kanssa teoksessa Takala, Hannu, Ojala, Sini, Kuhanen, Ilkka & Lahtinen, Anu (toim.) Hyvä paikka: Aikakaaria Päijät-Hämeen historiaan, Lahden historiallisen museon julkaisuja 15, SKS 2022, 212-238.

“Paikka, muisti ja elämä: muistitiedon käyttö historiantutkimuksessa” teoksessa Savolainen, Ulla & Riikka Taavetti (toim.) Muistitietotutkimuksen paikka: Teoriat, käytännöt ja muutos. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki  2022, 327-354.

“Luokka rajana ja identiteettinä” yhdessä Pertti Haapalan ja Mervi Kaarnisen kanssa teoksessa Pirjo Markkola, Marjaana Niemi ja Pertti Haapala (toim.) Suomalaisen yhteiskunnan historia 1400-2000 — osa II: Yhteisöt ja identiteetit, Vastapaino 2021, s. 241-286.

”Nälkäkriisi-Suomi: kansainvälinen apu ja kotimaiset panostukset” yhdessä Andrew G. Newby’n kanssa, teoksessa Juhani Koponen ja Sakari Saaritsa (toim.) Nälkämaasta hyvinvointivaltioksi. Suomi kehityksen kiinniottajana. Helsinki: Gaudeamus 2019, s. 93-110.

“Nälkävuodet, perheyhteisö ja kuoleman kuvat” teoksessa Pajari, Ilona, Jussi Jalonen, Riikka Miettinen ja Kirsi Kanerva (toim). Suomalaisen kuoleman historia, Gaudeamus 2019, s. 155-181.

“The Inheritance of a Good Life: How the Ideals of the Good Life Have Been Negotiated and Transmitted Between Generations in Finland and Canada”. In U. Aatsinki, J. Annola, & M. Kaarninen (Eds.), Families, Values, and the Transfer of Knowledge in Northern Societies, 1500–2000 (pp. 56-76). (Routledge Studies in Cultural History). New York, NY: Routledge – Taylor & Francis Group 2019.

“The Great Famine of the 1860’s in Finland: An important turning point or setback?” in Halmari, Helena, Scott Kaukonen, Hanna Snellman, and Hilary Virtanen, (eds.) The Making of Finland: The Era of the Grand Duchy. Special issue of Journal of Finnish Studies 21 (1/2), 2018, pp. 158-179.

“Generations, Social Homogamy, and Stratification in Finland, 1700-1910” lThe History of the Family 24:1, 67-93, yhdessä Petri Roikosen kanssa, (open access versio) 2018. https://doi.org/10.1080/1081602X.2018.1500295

”Elämänkulku esiteollisessa yhteiskunnassa (1700–1900)”  teoksessa Haapala, Pertti (toim.) Suomen rakennehistoria: Näkökulmia muutokseen ja jatkuvuuteen (1400–2000), Tampere: Vastapaino 2018, s. 114-141.

“From Bush to Bay Street: The Finnish Community of Thunder Bay as Memories, Narratives and Experiences” in Michel Beaulieu, David K. Ratz and Ron Harpelle (eds.) Hard Work Conquers all: Buildning the Finnish Community in Canada. Vancouver: UBC Press, 2017, pp. 206-225.

“Afterword” in Journal of Finnish Studies special number:  Poverty of a Beggar and a Nobleman: Experiencing and Encountering Impoverishment in the Nineteenth-Century Finland, 1/2017, pp. 275-279.

“Aika näyttää. Nuoret, hyvän elämän määrittelyt ja sukupolvien katkeilevat ketjut”, yhdessä Mikko Salasuon kanssa teoksessa Myllyniemi, Sami (toim.) Katse tulevaisuudessa. Nuorisobarometri 2016. Valtion nuorisoneuvosto ja Nuorisotutkimusseura, Helsinki 2017, s. 177-191.

“Methodological challenges of life course analysis in historical demography”, in Matthijs, K., Hin, S., Kok., J., and Matsuo, H. (eds.) The future of historical demography. Upside down and inside out. Leuven: Acco 2016, pp. 110-113.

“Sukupolvet ja hyvä elämä” yhdessä Mikko Salasuon kanssa teoksessa Myllyniemi, Sami (toim.) Arjen jäljillä. Nuorisobarometri 2015. Valtion nuorisoneuvosto ja Nuorisotutkimusseura 2016, s. 183-192.

“Finland’s ’famine years’ of the 1860s: a nineteenth century percpective” with Henrik Forsberg in Declan Curran, Ludomyr Luciuk and Andrew G. Newby (eds.) Famines in European Economic History. The last great European famines reconsidered. New York: Routledge 2015, pp. 99–123.

”Kaupungin reunoilla: helsinkiläistä alamaailmaa etsimässä” yhdessä Mikko Salasuon kanssa teoksessa Häkkinen, Antti & Salasuo, Mikko (toim.) Salattu, hävetty, vaiettu – miten tutkia piilossa olevia ilmiöitä. Tampere: Vastapaino 2015, s. 21–50.

”Yhteiskuntahistoriallisten aineistojen keruusta, tallentamisesta ja jatkokäytöstä” teoksessa Ketola, Antti & Lahti, Raimo (toim.) Ihmistieteellisten tutkimusaineistojen jatkokäyttö ja tietosuoja. Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Forum Iuris 2014, s. 129–133.

”Vuosisadat, sukupolvet, elämänkulut: merkitysten analysoimisesta toiminnan tutkimiseen” teoksessa Hannikainen, Matti (toim.) Väki Voimakas 27 2014. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, s. 13–35.

”’Kun yhteiskunta tuli kylään’: nuorisosukupolvien erilaiset yhteiskuntakohtaamiset ja –kokemukset” teoksessa Vehkalahti, Kaisa & Suurpää, Leena (toim.) Nuoruuden sukupolvet: monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään. Helsinki: Nuorisotutkimusseura Nuorisotutkimusverkosto, Helsinki 2014, s. 32–56 .

”Suomalaiset sukupolvet, elämänkulku ja historia – sukupolvesta sukupolveen” teoksessa  Häkkinen, Antti., Salasuo, Mikko, Puuronen, Anne. & Ojajärvi, Anni (toim.) Sosiaalinen albumi: elämäntavat sukupolvien murroksessa. Helsinki 2013. Nuorisotutkimusseura Nuorisotutkimusverkosto, s. 21–55.

“Johan Adolf Kock: elämänkulkuanalyysi ja historia”. Historiallinen aikakauskirja, 4/2012, s. 378–389.

”Suomen 1860-luvun nälkäkatastrofi – syitä ja seurauksia”. Duodecim 12/2012, s. 2425–2430.

“The Finish civil war of 1918: a national catastrophe that might have been avoided.” Journal of Finnish studies. Toronto, University of Toronto, Finnish Studies Program, 12 (2008):2, pp. 5-25.

”Kiertävät kulkijat, nimittelykäytännöt ja sosiaalinen pääoma” teoksessa Keskinen, Jakko & Teräs, Kari (toim.) Luottamus, sosiaalinen pääoma, historia, Turun historiallinen yhdistys 2008, Historia mirabilis 5, s. 174–204.

”Elämää kahdessa Suomessa: noustiinko nälkärajan yläpuolelle?” teoksessa Pesonen, Miia & Westermarck, Harri (toim.) Demokratian haasteet: eduskunta 100 vuotta. Helsinki, Helsingin yliopiston vapaan sivistystyön toimikunta, Studia Generalia 2006, s. 41–51.

”Suomi, johon suuret ikäluokat syntyivät” yhdessä Pirkko Leino-Kaukiaisen ja Eila Linnanmäen kanssa teoksessa Karisto, Antti (toim.) Suuret ikäluokat. Tampere, Vastapaino 2005, s. 61–91.

”Kiertäminen, kulkeminen ja toiseuden kohtaaminen 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun maalaisyhteisöissä” teoksessa Häkkinen, Antti, Pulma, Panu & Tervonen, Miika (toim.), Vieraat kulkijat – tutut talot: Näkökulmia etnisyyden ja köyhyyden historiaan Suomessa. Historiallinen arkisto 120, Helsinki, SKS 2005, s. 225–262.

”Johdanto: Köyhyys, etnisyys ja etniset suhteet Suomessa 1900-luvulla” yhdessä Miika Tervosen kanssa teoksessa Häkkinen, Antti, Pulma, Panu & Tervonen, Miika (toim.), Vieraat kulkijat – tutut talot: Näkökulmia etnisyyden ja köyhyyden historiaan Suomessa. Historiallinen arkisto 120, Helsinki, SKS 2005, s. 7-36.

”Köyhyys ja työttömyys Suomessa 1860–2000” yhdessä Jarmo Peltolan kanssa teoksessa Häkkinen, Antti, Pulma, Panu & Tervonen, Miika (toim.), Vieraat kulkijat – tutut talot: Näkökulmia etnisyyden ja köyhyyden historiaan Suomessa. Historiallinen arkisto 120, Helsinki, SKS 2005, s. 39-94.

“Poverty and the social underclass during Finnish industrialization” in Between Sociology and History: Essays on Microhistory, Collective Action, and Nation-Building, Castrén, Anna-Maija, Markku Lonkila and Matti Peltonen (eds.), SKS, Helsinki 2004, pp. 148-161.

“Ethnicity, Marginalization and Poverty in 20th-Century Finland with Miika Tervonen in Puuronen, Vesa, Antti Häkkinen, Anu Pylkkänen, Tom Sandlund and Reetta Toivanen (eds), Welfare Society at Risk: Inequality, Social Exclusion and Ethnic Relations in Finland in the 1990s, Publications of Karelian Institute 142, University of Joensuu 2004, pp. 22–39.

”Pula ja köyhyys Iisalmen maalaiskunnassa ja Alavudella 1930-luvulla” teoksessa Blomberg, Helena, Hannikainen, Matti & Kettunen, Pauli (toim.) Lamakirja: näkökulmia 1990-luvun talouskriisiin ja sen historiallisiin konteksteihin , Kirja-Aurora, Turku 2003, s. 129–168.

”Kieltolakirikollisuuden sosiaaliset verkostot Helsingissä 1929–30” teoksessa Saaritsa. Sakari & Teräs, Kari (toim.) Työväen verkostot. Väki voimakas 16, Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2003, s. 190–214.

”Naisten työnteon ja toimeentulon tutkimuksesta” teoksessa Rahikainen, Marjatta & Oittinen, Riitta (toim.) “Työllä ei oo kukkaan rikastunna” Naisten töitä ja toimeentulokeinoja 1800- ja 1900-luvulla, Rahikainen, Marjatta ja Riitta Oittinen (toim.), SKS, Tietolipas 176, Helsinki 2001, s. 7-16.

“On the Social History of Employment and Poverty in Finland” with Jarmo Peltola in “Down from the heavens, up from the ashes. The Finnish economic crisis of the 1990s in the light of economic and social research”, Jorma Kalela, Jaakko Kiander, Ullamaija Kivikuru, Heikki A. Loikkanen and Jussi Simpura, Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 2001, VATT-julkaisuja 27:6, pp. 309-345.

“Conflict, Social Action and Social History”, Ethnologia Fennica, Finnish Studies in Ethnology”, March 2000, pp. 6-21.

”’Oletteko te se sama Kokki?’ Johan Adolf Kockin elämänkulku” teoksessa Oittinen, Riitta & Rahikainen, Marjatta (toim.) Keulakuvia ja peränpitäjiä: Vanhan ja uuden yhteiskunnan rajalla, Suomen Historiallinen Seura, Helsinki, 2000, s. 289–309 .

”Helsinkiläinen alaluokka ja alamaailma” teoksessa Mattsson, Otto & Sunell, Milka (toim.) “Pääkaupungin kuva: Luentoja Helsingin historiasta”, Helsingin kaupunginmuseo, Memoria 14, Helsinki 2000, s. 107–127.

”Clients of Prostitutes: A Historical Perspective of Finland” in “Who’s buying? The Clients of Prostitution”, Laura Keeler and Marjut Jyrkinen (eds.), Publications on Equality 1999:4, pp. 13–24.

”Samhällets bottenskikt: Om den helsingforsiska subkulturens historia” , Historisk Tidskrift för Finland, vol. 83, 1998:2, s. 308-335.

”Rikkaiden pojat ja köyhien tyttäret, Helsingin vanha prostituutiokulttuuri”  teoksessa Rahikainen, Marjatta (toim.) Matkoja moderniin: Lähikuvia ihmisistä ja yhteisöistä, SHS, 1997, s. 73–92.

”Maksettua rakkautta, prostituutiokulttuuria Helsingissä 1860-luvulta nykypäivään” teoksessa Heikkilä, Matti & Kari Vähätalo (toim.), Huono-osaisuus ja hyvinvointivaltion muutos. Gaudeamus, Tampere 1994, s. 90–127.

”Vaikuttivatko väärät hätäaputoimet vuosien 1867–1868 suureen kuolleisuuteen” teoksessa Karonen, Petri (toim.) Pane leipään puolet petäjäistä – Nälkä- ja pulavuodet Suomen historiassa, Suomen historian julkaisuja 19, Jyväskylä 1994, s. 62–82.

“Introduction” in Häkkinen, Antti (ed.) Just a Sack of Potatoes? Crisis Experiences in European Societies, Past and Present. SHS, Hanko 1992, pp. 9-16.

“On attitudes and living strategies in the Finnish Countryside in the years of famine 1867-68″ in Häkkinen, Antti (ed.) Just a Sack of Potatoes? Crisis Experiences in European Societies, Past and Present. SHS, Hanko 1992, pp. 149–166.

”Nälkä, valta ja kylä 1867–1868” teoksessa Haapala, Pertti (toim.) Talous, valta ja valtio, Tutkimuksia 1800-luvun Suomesta. SHS, Helsinki 1990, s. 111–130.

”Nälkä punikkina? Huonot ajat ja poliittinen aktiivisuus” teoksessa Peltonen, Matti (toim.) Arki ja murros, Tutkielmia keisarinajan Suomesta. SHS, Jyväskylä 1990, s. 423–444.

”Johdanto” teoksessa Häkkinen, Antti (toim.) Vähäväkisten Helsinkiä, Artikkeleita köyhien elämästä ja olosuhteista vuosisadanvaihteen Helsingissä., Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian laitoksen tiedonantoja Numero 22/1989, Helsinki 1989, s. 5-10.

”Siirtolaisuus Ylistarossa vuosina 1900-1930” teoksessa Ilmanen, Kalervo (toim.) Kansanliikkeitten Pohjanmaa, Tutkielmia joukkoluonteisista liikkeistä Etelä-Pohjanmaalla Ylistaroa koskevan aineiston pohjalta. Oikeushistoriallisia julkaisuja 2/1981, Helsinki 1981, s. 21–52.

 

B) Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset:

“Elämänkulun siirtymät ja elämänkulkuanalyysi nuoruuden tutkimisen menetelmänä”, yhdessä Mikko Piispan ja Mikko Salasuon kanssa. Nuorisotutkimuslehti, Elämänkulullinen nuorisotutkimus -teemanumero. 3/2022, 77-82.

“Työväki, prostituutio ja Helsinki” teoksessa Kaihovirta, Matias & Lintunen, Tiina (toim.) Työväki ja seksi, Työväentutkimuksen vuosikirja 2021, s. 227-256.

“Hannu Soikkanen 1930–2020” (muistokirjoitus) yhdessä Kimmo Rentolan kanssa, Historiallinen aikakauskirja 119, 1/2021, s. 138.

“Kansallinen ja kansainvälinen suomalaisten sukupolvien ideaaleissa” yhdessä Mikko Salasuon kanssa teoksessa ”Kaikenlaista rohkeutta”. Ilari Hetemäki, Hannu Koskinen, Tuija Pulkkinen ja Esa Väliverronen (toim.) Gaudeamus 2019, s. 231-245.

“Suomeen on aina tultu ja täältä on aina lähdetty” teoksessa Esseitä itsenäisen Suomen tarinasta, Kansallismuseo 2017, s. 11-15.

“Nälkävuosien uudet tulkinnat ja selitykset”, Historiallinen aikakauskirja 115, 1/2017, s. 114-116.

Kirje kentältä“, Historiallinen aikakauskirja 114, 2/2016, s. 247.

“Suomen 1930-luvun lama, köyhyys ja kansalaisten terveys”. Heini Hakosalo, Seija Jalagin & Tiina Kinnunen: Lisää tällaista! Marianne Junilan juhlakirja. Scripta historica 37. Oulun Historiaseura, Oulu 2015, s. 55-67.

“Tiivis esitys suomalaisen itsemurhatutkimuksen pitkästä historiasta”  Kirja-arvostelu. Historiallinen Aikakauskirja 1 / 2015. tiivises.pdf (helsinki.fi)

“Vuosisadat, sukupolvet, elämänkulut: merkitysten analysoimisesta toiminnan tutkimiseen.” Teoksessa Työväestö ja hyvinvointi. Hannikainen, M. (toim.). Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Vuosikerta 27/2014, s. 13-23.

”Sukupolvien väliset suhteet nuoren terveystottumusten suuntaajana” yhdessä Anni Ojajärven, Anne Puurosen & Mikko Salasuon kanssa teoksessa Myllyniemi, Sami (toim.) Monipolvinen hyvinvointi. Nuorisobarometri 2012, Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 127 ja Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 46, Helsinki 2012, s. 186–200.

“Vankka tutkimus 1800-luvun lopun maaseutuyhteisön seksuaalisuudesta ja sen kontrollista”. Kirja-arvostelu. Historiallinen aikakauskirja 109, 2011.

”Elämä täynnä kärsimystä”  teoksessa Suomalaisen arjen historia: Säätyjen Suomi, Weilin & Göös, Helsinki 2007, s. 179–196.

“Bordellista etäseksiin – prostituution historiaa Helsingissä” teoksessa Kaupungin laita, Helsingin kaupungin sosiaalihistoriaa, Narinkka, Helsinki 1993. Weiling & Göös 2007, s. 35–52.

“Laitakaupungin laulu” teoksessa Kaupungin laita, Helsingin kaupungin sosiaalihistoriaa, Narinkka, Helsinki 1993. Weiling & Göös 2007, s. 14–20.

“Vankka kuva agraariyhteisön teollistumisesta”. Kirja-arvostelu. Historiallinen aikakauskirja 103, 2005.

“Maantie kotina – kulkuri-ilmiö Suomessa” teoksessa Masonen, Jaakko, Antila, Kimmo, Kallio, Veikko ja Mauranen, Tapani (toim:) Tuhat vuotta tietä, kaksisataa vuotta tie laitosta: Suomen tie laitoksen 200- vuotishistoria; osa 2/ Soraa, työtä ja hevosia. Tiet, liikenne ja yhteiskunta 1860-1945,. Helsinki: Tielaitos – Edita 1999, s. 150-151.

“Herrskapspojkar och arbetardöttrar. Prostitutionen i Helsingfors på 1880-talet”. Laboratorium för folk och kultur. Bulletin 2/1997, s. 7-12.

“Nälkävuosien sosiaalinen protesti”, teoksessa Pitkänen, Kari (toim.) Nälkä, talous, kontrolli. Näkökulmia kriisien ja konfliktien syntyyn, merkitykseen ja kontrolliin. Helsinki 1987, Talous ja sosiaalihistoria, s. 69-77.

 

C) Tieteelliset kirjat (monografiat):

 

”Salattu, hävetty, vaiettu – miten tutkia piilossa olevia ilmiöitä” toimitettu yhdessä Mikko Salasuon kanssa. Tampere: Vastapaino 2015.

”Sosiaalinen albumi: elämäntavat sukupolvien murroksessa” toimitettu yhdessä Mikko Salasuon, Anne Puurosen & Anni Ojajärven kanssa. Helsinki 2013. Nuorisotutkimusseura Nuorisotutkimusverkosto.

”Vieraat kulkijat – tutut talot: Näkökulmia etnisyyden ja köyhyyden historiaan Suomessa.” toimitettu yhdessä Panu Pulman & Miika Tervosen kanssa. Historiallinen arkisto 120, Helsinki, SKS 2005.

“Welfare Society at Risk: Inequality, Social Exclusion and Ethnic Relations in Finland in the 1990s”, yhdessä Vesa Puurosen, Anu Pylkkäsen, Tom Sandlundin & Reetta Toivasen kanssa. Publications of Karelian Institute 142, University of Joensuu 2004.

“Rahasta – vaan ei rakkaudesta, Prostituutio Helsingissä 1867–1939”, Otava, Keuruu 1995.

“Just a Sack of Potatoes? Crisis Experiences in European Societies, Past and Present”. SHS, Hanko 1992. (toimittaja).

”Kun halla nälän tuskan toi: Miten suomalaiset kokivat 1860-luvun suuret nälkävuodet” yhdessä Vappu Ikosen, Kari Pitkäsen & Hannu Soikkasen kanssa. WSOY, Darmstadt 1991.

”Vähäväkisten Helsinkiä, Artikkeleita köyhien elämästä ja olosuhteista vuosisadanvaihteen Helsingissä”, Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian laitoksen tiedonantoja Numero 22/1989, Helsinki 1989. (toimitettu)

”1860-luvun suuret nälkävuodet, tutkimus eri väestöryhmien mielialoista ja toimintamalleista”, Loppuraportti, yhdessä Vappu Ikosen, Kari Pitkäsen & Hannu Soikkasen kanssa. Helsingin yliopiston talous ja sosiaalihistorian laitoksen tiedonantoja, N:o 21/1989, Helsinki 1989.

 

G) Opinnäytteet:

 

Pro Gradu: “Tervaa – viljaa – amerikanpasseja. Tutkielma eteläpohjalaisen tervatalouden, maatalouden ja siirtolaisuuden yhteyksistä 1800-luvulla”. Helsingin yliopisto, Sosiologia 1986.

Lisensiaatintyö:  “Rikos, rikollinen ja oikeus 1800-luvun Suomessa” Helsingin yliopisto, Sosiologia 1989.

Tohtorinväitöskirja “Rahasta – vaan ei rakkaudesta. Prostituutio Helsingissä 1867–1939”. Helsingin Yliopisto, Sosiologia (Otava) 1995.