Kettil Bruun on ajankohtainen

(Please scroll down for English version)

Jokavuotinen Kettil Bruun -symposium (#KBSconf) järjestetään tänä vuonna etäyhteyksillä Helsingistä käsin touko-kesäkuun vaihteessa. Symposiumiin osallistuu noin 200 alkoholitutkijaa ympäri maailman. Järjestäjinä toimivat Helsingin yliopiston CEACG-tutkimusyksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Alkoholitutkimussäätiö, EHYT ry, Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto, NAD-tiedejulkaisu sekä Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seura ry.

Kettil Bruun (1924-1985) oli suomalainen sosiologi ja kansainvälisesti tunnustettu alkoholipolitiikan tutkija, joka tunnetaan merkittävästä panoksestaan Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen johtajana sekä Alkoholitutkimussäätiön pitkäaikaisena sihteerinä. Bruun työskenteli myös asiantuntijana Maailman terveysjärjestössä (WHO) ja myöhemmin professorina Tukholman yliopistossa.

Vuonna 1975 Kettil Bruunin johtama kansainvälinen tutkijaryhmä julkaisi ”Purppurakirjaksi” nimetyn teoksen, joka lähestyi alkoholipolitiikkaa kansanterveyden näkökulmasta. Kirjassa esiteltiin kokonaiskulutusmalli, jonka mukaan väestön alkoholin kulutuksen kasvaessa lisääntyvät myös alkoholiin liittyvät haitat ja vastaavasti niiden yhteiskunnalliset kustannukset.

– Tämä saattaa kuulostaa itsestään selvältä, mutta kokonaiskulutusmallista tuli lähestymistapa empiriapohjaiseen alkoholipolitiikkaan aikana, jolloin yksilöihin kohdistuvaa rajoittamispolitiikkaa haluttiin liberalisoida, kertoo yksi konferenssin järjestäjistä, THL:n tutkimusprofessori Pia Mäkelä.

Mallia on tähän mennessä testattu ja sen paikkansapitävyys todistettu lukemattomissa tutkimuksissa, ja se toimiikin edelleen alkoholipolitiikan perustana paitsi Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa, myös Kanadassa ja osassa Yhdysvaltoja. Sekä WHO että OECD suosittelevat tähän malliin nojautuvia alkoholipoliittisia toimia. Tutkimusjohtaja Matilda Hellman CEACGista huomauttaa, että Bruunin ajatukset kulutuksen sääntelystä ovat jälleen ajankohtaisia:

– Kuluneen vuoden aikana ihmiset ympäri maailman ovat todistaneet koronaviruksen leviämistä, ja on vaadittu yhteisiä ponnistuksia kasvomaskien käytön, sosiaalisen etäisyyden ja käsihygienian noudattamisessa yhteiskunnallisten vaikutusten saavuttamiseksi. Tämä muistuttaa suuresti Bruunin esiintuomia periaatteita haittojen vähentämiseksi. Hän kannatti avointa sosiaalipolitiikkaa ja yhteisten etujen priorisointia, Hellman selittää.

Kansainvälinen Kettil Bruun Society for Social and Epidemiological Research on Alcohol  -yhdistys perustettiin vuonna 1986, ja sen tavoitteena on edistää alkoholiin liittyvää sosiaalista ja epidemiologista tutkimusta. Yhdistyksellä on tällä hetkellä 120 maksavaa jäsentä ja noin kolme kertaa enemmän aktiivisia tilaajia postituslistallaan. Yhdistyksen toiminta on laajaa: se toimii alustana kansainvälisille vertaileville tutkimushankkeille, järjestää säännöllisiä kokouksia sekä vuosittaisen symposiumin, myöntää kahta tieteellistä palkintoa ja sillä on oma tiedejulkaisu the International Journal of Alcohol and Drug Research (IJADR).

Blogipostaus perustuu väljästi Matilda Hellmanin 27.5.2021 Nytid-lehdessä julkaistuun artikkeliin ”Kettil Bruun är mer aktuell än någonsin” (Kettil Bruun on ajankohtaisempi kuin koskaan). Alkuperäinen artikkeli on luettavissa täällä (vain ruotsiksi).

Lue lisää Kettil Bruunista ja symposiumista:

********************

Kettil Bruun – a legacy still going strong

This year, the annual Kettil Bruun Symposium (#KBSconf) is held online with organizers in Helsinki. The virtual event will kick off on 31st May with about 200 alcohol researchers participating from all over the world. The symposium is hosted by the University of Helsinki Centre for Research on Addiction, Control and Governance (CEACG), the Finnish Institute for Health and Welfare (THL), the Finnish Foundation for Alcohol Studies, the Association for Substance Abuse Preventionthe Network for Preventive Substance Abuse Work, the Nordic Studies on Alcohol and Drugs Journal and the Finnish Association for Alcohol, Grug and Gambling Research.

Kettil Bruun (1924-1985) was a Finnish sociologist considered a pioneer in many areas of social research on alcohol. His greatest efforts were made in his capacity as head of the Institute for Social Research Institute of Alcohol Studies and as long-term secretary of the Finnish Foundation for Alcohol Studies. Bruun also worked as an expert for the World Health Organization (WHO) and later also as a professor at Stockholm University.

Kettil Bruun headed an international team of authors which in 1975 published the study Alcohol Control Policies in a Public Health Perspective – the so-called “Purple Book”. The book introduced the total consumption model, which states that the more alcohol consumed in a society, the more extensive the total alcohol-related harm and the greater the societal costs.

– This may sound obvious, but this theory became the approach to an empirically based alcohol policy at a time when there was a need to liberalize the strong individualized control measures and invent more humane alternative policies, explains Research Professor Pia Mäkelä from the Finnish Institute for Health and Welfare, one of the organizers for the conference.

The model has so far been tested and proven in countless analyzes and is still the basis for alcohol policy in Finland, Sweden, Norway and Iceland, but also in Canada and parts of the United States. Both the WHO and the OECD recommend policies based on this model. Research Director Matilda Hellman from CEACG points out that Bruun’s thoughts on how to regulate consumption have recently gained new relevance:

– During the past year, people all over the world have followed the spread of the coronavirus. We have seen a collective solidarity in the use of masks and the practice of social distancing and hand hygiene to achieve societal effects. This is very much in line with the principles of control policy that Bruun introduced. He stood for a transparent social policy and a prioritization of common interests, Hellman explains.

The international Kettil Bruun Society for Social and Epidemiological Research on Alcohol was founded in 1986 to gather together scientists engaged in research on the social aspects of alcohol use and alcohol problems. It currently has 120 paying members plus about three times as many active subscribers to its mailing list. The association has a wide range of activities: it acts as a platform for comparative international research projects, organizes various meetings as well as the annual symposium, awards two scientific prizes and has its own scientific journal the International Journal of Alcohol and Drug Research (IJADR).

This blog post is loosely based on Matilda Hellman’s essay “Kettil Bruun är mer aktuell än någonsin” (Kettil Bruun is more topical than ever) published in Nytid magazine on 27th May, 2021. The original article is available here (in Swedish only).

Read more about Kettil Bruun and KBS2021 here: