Hankkeet

Asuinalue lapsiperheiden kokemana – hyvinvointi haasteellisessa ympäristössä (ASLAKO)

Tutkimus- ja kehittämishankkeessa haetaan vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin
1. Mitä asioita lapset, nuoret ja vanhemmat itse pitävät tärkeinä omalle hyvinvoinnilleen? Millaista on lapsiperheiden toimijuus ja osallisuus asuinalueillaan?
2. Millaisen merkityksen toimijat antavat asuinalueelleen fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kasvu- ja oppimisympäristönä? Millainen merkitys asuinalueella on hyvinvointikokemuksiin?
3. Millaisia palveluita lapsiperheet ja nuoret käyttävät, millaista on niiden saatavuus ja millaisia lisätarpeita heillä on?

Ikihyvä Päijät-Häme

Ikihyvä Päijät-Häme -hankkeen tavoitteena on ikääntyvän väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän kunnissa. Hanke koostuu seurantatutkimuksesta ja sen ympärille rakentuvista kehittämistoimista.

Tikutus

Tikutus-hankkeen tavoitteena on kehittää palvelusisältöjä, jotka tukevat omaehtoista terveyden edistämistä ja hyvinvoinnista huolehtimista. Projektissa kehitetään terveystikkua ja muistelutikkua.

Päättyneet hankkeet

Lasten ikihyvä

Lasten Ikihyvä-hanke on tutkimus- ja kehittämishanke, jossa tutkitaan 8-12– vuotiaiden lasten hyvinvointia. Lasten hyvinvointia lähestytään hankkeessa lasten oman toimijuuden ja kokemusten kautta. Lapset nähdään ensisijaisesti lapsina, yksilöinä ja toimijoina omassa arjessaan ilman aikuisen asettamaa huolen ja arvioinnin kehystä.

Rajapinta

Innovaatioita toiminnan rajapinnoilta – tiedon sekä osaamisen tuottamisen ja välittämisen foorumit Päijät-Hämeessä -hankkeen tavoitteena on kehittää työkaluja, jotka edistävät tutkimuksen ja käytännön rajapinnoilla tapahtuvien innovaatioiden syntymistä. Hanke edistää yliopistollisen tutkimustiedon ja -osaamisen hyötykäyttöä Päijät-Hämeessä. Lahden Tutkijapraktikum on osa Rajapinta-hanketta.

Rytmi

Projektissa kehitetään uudenlaisia yhteistoimintamalleja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden työllistymisen edistämiseksi. Malleissa huomioidaan erityisesti työnhakijan terveydentila ja terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Sosiaaligerontologian professuuri

Sosiaaligerontologian professuurihanke on jatkoa professori Antti Kariston vuosina 2002 – 2006 hoitamalle sosiaaligerontologian viisivuotiselle professuurille. Projektin tarkoituksena on aiemman professuurin jatkaminen ja muuttaminen Päijät-Häme -painotteiseksi.  Projektin tavoitteeksi on asetettu alueella tapahtuvan huippututkimuksen kehittäminen sekä edellytysten luominen monipuoliselle koulutukselle ja tutkimukselle.

Takaisin Liipolaan

Takaisin Liipolaan! -lähiötutkimushanke pohjautuu vuonna 1999 toteutettuun Marjaana Seppäsen väitöskirjatutkimukseen, jossa tutkittiin Liipolan asukkaiden hyvinvointia ja kiinnittymistä asuinalueeseensa. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten liipolalaisten suhde asuinalueeseensa on runsaassa kymmenessä vuodessa muuttunut.

Tutkijapraktikum

Lahden Tutkijapraktikum yhdistää uudella tavalla tutkimustoimintaa ja alueen kehittämistarpeita. Tutkijapraktikum-toimintamalli edistää monitieteistä ja käytäntöä palvelevaa soveltavaa yliopistotutkimusta. Tutkijapraktikumiin rekrytoidaan yhteistyössä ainelaitosten kanssa projektitutkijoita suunnittelemaan ja toteuttamaan korkeatasoisia tutkimus- ja kehittämishankkeita.