Tietoa hankkeesta

Hankkeessa tehdään Folkhälsanille ja Helsingin yliopisto Koulutus ja kehittämiskeskus Palmenian Lahden yksikölle vuorovaikutteiset ikästrategiat. Samalla luodaan vuorovaikutteisen ikästrategian laatimisen malli, joka on hankkeen jälkeen myös muiden organisaatioiden käytettävissä. Ikästrategiassa otetaan huomioon eri-ikäiset ja työuran eri vaiheissa olevat työntekijät sekä pyritään löytämään jokaisen työssäjaksamista ja hyvinvointia tukevia ratkaisuja. Työskentelyä tuetaan erilaisin toimenpitein, joista osa on tarkoitettu esimiestehtävissä toimiville ja osa koko henkilöstölle. Kehittämistoimenpiteet keskittyvät ikäjohtamisen, työuran ja ja työssä jatkamisen suunnitteluun sekä työn hallinnan varmistamiseen.

Hankkeessa hyödynnetään jo tehtyä ikästrategian kehittämistyötä (mm. Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria – opas ikäohjelman laatimiseen). Ikästrategiamallia kehitetään entistä vuorovaikutteisemmaksi Svenska Social- och kommunalhögskolanissa työstetyn ”Senior Power”-ajatteluun pohjautuvan mallin avulla. Hankkeen tulokset (ikästrategiamalli ja koulutusmoduulit) ovat käytettävissä vuoden 2015 alussa.

Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto. Hankkeen loppuraportissa on kuvattu hankkeen toteutusta ja ikästrategiamallia tarkemmin.

 

tsr 300