Muut hankkeet

Cybercriminal Careers: Comparative and Longitudinal Perspectives on Youth Cybercrime Offending

Cybercriminal Careers -hanke toteutetaan Kansainvälisen nuorisorikollisuuskyselyn (ISRD4) yhteydessä ja siinä käytetään kahta tietoaineistoa: 13–17-vuotiailta vastaajilta kerättyä aineistoa (ISRD4) ja pitkäaikaisseuranta-aineistoa, joka kattaa 1500 15–23-vuotiasta suomalaista nuorta tai nuorta aikuista.

Nuorten tekemä ja kokema verkkorikollisuus on kasvanut viime vuosina, samalla kun reaalimaailmassa tehtyjen rikosten määrä on nuorten keskuudessa vähentynyt. Cybercriminal Careers -tutkimuksen tavoitteena on lisätä tutkimustietoa verkkorikostyyppien yleisyydestä ja nuorten tekemästä verkkorikollisuudesta.

Tutkimus on kyberrikosuratutkimus, joka selvittää nuorten tekemän verkkorikollisuuden esiintyvyyttä, verkkorikosyhteisöjen roolia kyberrikosurissa, nuorten erikoistumista tiettyihin verkkorikostyyppeihin, sekä tekijöitä, jotka johtavat kyberrikosurasta irtautumiseen (desistanssi). Tutkimuksessa tarkastellaan myös, minkälaiset tekijät lisäävät ja vähentävät nuorten riskiä päätyä tekemään verkkorikoksia. Tutkimuksessa tarkastellaan neljää verkkorikostyyppiä: hakkerointia, verkkopetoksia, verkkovihapuhetta ja kuvavälitteistä seksuaalista väkivaltaa (eng. image-based sexual abuse).

Street Gang Involvement Among Nordic Youth: A Comparative Study On Prevalence and Risk Factors in Nordic Countries

Kansainvälisen nuorisorikollisuuskyselyn (ISRD4) yhteydessä toteutetaan pohjoismaisena yhteistyönä (Suomi, Tanska, Islanti, Norja ja Ruotsi) nuorten jengirikollisuutta kartoittava tutkimushanke. Tutkimushanke pohjautuu ISRD4:ssä kerättyyn aineistoon sekä Eurogang-verkoston käyttämiin mittareihin.

Hankkeessa selvitetään pohjoismaisten 13-17-vuotiaiden nuorten rikosmyönteisiä asenteita ja osallisuutta katujengeihin. Lisäksi hankkeessa selvitetään alueellisen eriytymisen sekä sosiaalisen syrjäytymisen yhteyksiä jengiosallisuuteen.

Viime vuosina pohjoismaisten nuorten jengirikollisuus on noussut ajankohtaiseksi aiheeksi ennen kaikkea Ruotsissa mutta on kasvava ongelma myös muissa Pohjoismaissa. Ilmiö liittyy etenkin suurten kaupunkien huono-osaisilla asuinalueilla asuviin syrjäytyneisiin nuoriin.

Hankkeella tuotetaan vertailukelpoista tutkimustietoa Pohjoismaiden päätöksenteon tueksi. Lisäksi tutkimus valottaa nuorten jengiosallisuuteen liittyviä riskitekijöitä.