E-urheiluun liittyvä paikkatieto kevään 2022 maantieteen ylioppilaskoekysymyksenä 

Kartat sisältävät monenlaista paikkatietoa, joka koostuu pääosin kohteiden sijaintiedosta ja ominaisuustiedosta. Paperisessa maastokartassa tai teemakartassa ominaisuustieto kuvataan tyypillisesti karttasymboliikan eli värien ja erilaisten symbolien avulla. Karttasymboliikkaa tulkitaan legendan eli merkkienselitteen avulla. Digitaalisissa karttapalveluissa eli interaktiivisissa kartoissa kohteiden ominaisuustieto tai symboliikan selitteet voivat puolestaan tulla näkyviin esimerkiksi hiiren osoittimen kohdistamisella tai hiiren klikkauksella avautuvissa tietoikkunoissa. Sen lisäksi että tällaiset interaktiiviset kartat perustuvat paikkatietoon, joskus niiden avulla myös tuotetaan uutta paikkatietoa. Esimerkiksi kun käyttäjä antaa arvostelun kartalla näkyvälle ravintolalle tai merkitsee turistinähtävyyden sinne, syntyy uutta paikkatietoa. Samalla periaatteella toimivat myös monet virtuaalisissa viihdepeleissäe-urheilussa esiintyvät kartat. Ne tarjoavat pelistä ja pelimaailmasta paikkatietoa käyttäjille, mikä auttaa esimerkiksipelaajia etenemään pelissä tai liikkumaan pelimaailmassa. Toisaalta pelaajat myös synnyttävät uutta paikkatietoa, jos pelimoottori tai peliyritys esimerkiksi kerää tietoa siitä, missä pelihahmoja on kuollut tai missä kartalta on löydetty aarre tai esine.  

Paikkatieto oli vahvasti esillä kevään 2022 maantieteen ylioppilaskokeessa. Tehtävässä 9 (yht. 30 p.) kysyttiin paikkatiedon hyödyntämistä e-urheilussa. Tehtävä koostui neljästä osiosta, joissa käsiteltiin laajasti paikkatietoa sen perusperiaatteista aina sovellusmahdollisuuksiin ja tapoihin analysoida sitä. Tehtävään oli annettu kaksi aineistoa, yksi kuva ja yksi video. Kuva esitti kartalla kahden kilpailevan joukkueen pelihahmojen liikkeitä. Video puolestaan esitti kolmiulotteisessa karttamaisessa näkymässä pisteinä, missä 11 miljoonaa pelaajaa oli kuollut pelin aikana.  

Kartassa näkyy, miten kaksi eri joukkuetta ovat liikkuneet virtuaalisessa pelimaailmassa.
Kartassa näkyy, miten kaksi eri joukkuetta ovat liikkuneet virtuaalisessa pelimaailmassa. Lähde: Harry Godden. http://harrygodden.com/img/csgodemos/preview1.png. Viitattu: 10.1.2020. Muokkaus: YTL.
Kolmiulotteinen näkymä viihdepelin virtuaalisen pelimaailman kartasta, joka kuvaa sitä, missä 11 miljoonaa pelihahmoa on kuollut. Kuvakaappaus videosta.
Kolmiulotteinen näkymä viihdepelin virtuaalisen pelimaailman kartasta, joka kuvaa sitä, missä 11 miljoonaa pelihahmoa on kuollut. Kuvakaappaus videosta. Lähde: Just Cause 2 – Player Death by impact – Point Cloud Visualisation. JC2points. YouTube-videopalvelu. https://youtu.be/hEoxaGkNcrg. Julkaistu: 5.5.2011. Viitattu: 7.1.2020. Muokkaus: YTL.

Paikkatieto-osaamista testaava kysymys 9 alkoi määrittelemällä käsite paikkatieto (3 p.). YTL:n hyvän vastauksen piirteiden mukaan vastauksessa edellytettiin ydinmääritelmänä, että kokelas tiesi, että paikkatieto on kohteen sijaintitietoa ja siihen liittyvää ominaisuustietoa. Ominaisuustieto voi olla mitä tahansa kohteen ominaisuutta kuvaavaa tietoa ja paikkatiedon visuaalinen esitys on usein kartta.  

Tehtävän toisessa osassa (12 p.) testattiin kokelaiden kykyä pohtia sitä, millaista paikkatietoaineistoa voidaan kerätä virtuaalisesta pelimaailmasta. Tätä pyydettiin pohtimaan annettujen aineistojen perusteella. Lisäksi pyydettiin vertailemaan pelimaailman ja todellisen maailman paikkatietoaineistoja keskenään. YTL odotti kokelailta pelien paikkatietoaineistojen monipuolista, konkreettista ja perusteltua pohdintaa. Oleellista oli, että vertailunäkökulma näkyi vastauksessa. Kokelaan odotettiin esittelevän virtuaalimaailman tarjoamista paikkatietoaineistoista esimerkiksi pisteaineiston merkittävien tapahtumien sijainneista, viivamaisen aineiston pelihahmojen liikkeistä, pisteaineiston pelihahmojen löytämistä tavaroista tai tiheyskartan (engl. heat map) jonkin tapahtuman yleisyydestä tietyllä alueella.  

Tehtävän kolmannessa osassa (6 p.) teemana olivat puolestaan paikkatietoanalyysit. Siinä testattiin sekä kokelaiden paikkatietoanalyysien tuntemusta että kykyä soveltaa niiden periaatteita pelimaailmaan. Kokelaita pyydettiin nimeämään ja kuvaamaan kaksi paikkatietoanalyysia, joilla voitaisiin tutkia viihdepelihahmojen toimintaa virtuaalisessa pelimaailmassa.  Mahdollisia käsiteltäviä analyysimenetelmiä YTL:n mukaan olivat esimerkiksi päällekkäisanalyysi, yhdistävyysanalyysi (verkostoanalyysi), naapuruusanalyysi tai vaikkapa tiheyskartan laskeminen (esim. heat map). 

Tehtävän viimeisessä osassa (9 p.) pyydettiin lopuksi pohtimaan, mitä hyötyjä yksittäinen pelaaja, pelin kehittänyt yritys ja toisaalta e-urheilua lähettävä televisiokanava saavat viihdepelin paikkatiedosta. YTL:n mukaan hyvässä vastauksessa pohdittiin esimerkiksi, että yksittäinen pelaaja voi hyödyntää pelistä saatavaa paikkatietoa vaikkapa suunnitellessaan pelistrategiaansa tai tehdessään reitinvalintoja. Peliyritys voi puolestaan hyödyntää pelin paikkatietoa pelin jatkokehittämiseen monin tavoin. Esimerkiksi samassa paikassa tapahtuvat toistuvat kuolemat voivat olla merkki pelin virheestä, mikä pitää korjata. Toisaalta peliyritys voi saadun tiedon perusteella kohdentaa pelin sisäisten ostojen tarjontaa sellaisiin paikkoihin, joissa pelaajat niitä tarvitsevat. Peliä lähettävä televisiokanava sen sijaan voi hyödyntää pelin paikkatietoa lähetyksensä visualisoinnissa ja katsojien informoinnissa. Esimerkiksi näyttämällä pelimaailman karttoja ja pelihahmojen liikkeitä kuvaavia visualisointeja voidaan tukea pelin selostusta. Myös erilaisen paikkatietoon perustuvien tilastojen esittäminen tuo lisäarvoa tv-lähetykseen, sillä informatiivisten tilastojen avulla voidaan herättää katsojien kiinnostus ja saada näin pelille enemmän katsojia ja pelaajia. 

Pelimaailman paikkatiedon käsittely maantieteen yo-kokeen kysymyksessä yhdisti monen lukiolaisen arkikokemuksia maantieteen asiasisältöihin. Koetehtävän vaatima arkielämän paikkatiedon tunnistaminen ja sen sovellettavuuden pohtiminen voi auttaa kokelaita oivaltamaan paikkatiedon monipuolisia mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Se voi auttaa myös hahmottamaan yhdessä tai joukkoistamalla tuotettua paikkatietoa ja sitä, että yksilön omastakin toiminnasta jää digitaalisia jalanjälkiä – josta merkittävä osa on myös paikkatietoa. 

 

Kirjoittajat: Laura Hynynen (HY), Markus Jylhä (HY), Petteri Muukkonen (HY), Tua Nylén (HY & TY),  

Kirjoittajat toimivat tutkijoina Helsingin yliopistossa ja he ovat mukana oppilaiden kriittistä lukutaitoa ja medialukutaitoa tutkivassa CRITICAL-hankkeessa, jota rahoittaa Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN). Muukkosen työtä on tukenut myös Opettajien akatemia, Helsingin yliopisto.

 

Millaisia ovat hyvät ja huonot kartat?

Kohtaamme karttoja mediassa lähes päivittäin. Nämä on usein tuotettu paikkatietoaineistoista, jotka tarjoavatkin monipuolisia mahdollisuuksia erilaisten karttojen tuottamiseen. Karttojen laadinnassa tulee ottaa huomioon kartan käyttötarkoitus ja kohderyhmä, ja saman alueen kartat voivat näyttää erilaisilta riippuen niiden laatijan tekemistä valinnoista. Karttojen laatimista koskevat yleiset käytännöt, ja niiden lisäksi kartan laatua voidaan arvioida sen käyttötarkoituksen perusteella. Joskus kartat ovat epäonnistuneita, suoranaisesti virheellisiä tai harhaanjohtavia – joko vahingossa tai tarkoituksellisesti. Karttojen hyvien ja huonojen ominaisuuksien tunnistaminen ja karttojen taustalla olevien pyrkimysten tunnistaminen onkin tärkeä osa medialukutaitoa. Ne ovat edellytys sille, että lukija pystyy erottamaan toisistaan karttojen välittämän luotettavan ja virheellisen tiedon. 

Geomedia ja kartat olivat vahvasti esillä kevään 2022 maantieteen ylioppilaskokeessa. Tehtävässä 5 esiteltiin hyviä ja huonoja karttoja, ja pyydettiin tarkastelemaan niiden ominaisuuksia. Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) oli laatinut samasta paikkatietoaineistosta karttaparit, jossa parin toinen kartta oli hyvä ja toinen puolestaan huono kartta. Kokelasta pyydettiin pohtimaan hyvän kartan käyttötarkoitusta ja kohderyhmää sekä kuvaamaan huonon kartan laadinnassa tehtyjä virheitä ja huonoja kartografisia ratkaisuja. Tehtävän huonot kartat olivat räikeitä esimerkkejä, mutta niiden virheiden tarkastelu voi antaa hyvän pohjan jokapäiväisessä mediassa vastaan tulevien karttojen kriittiseen arviointiin. 

Tehtävän ensimmäisessä osassa oli aineistona hyvä ja huono kartta Pohjois-Euroopasta. YTL kuvaa hyvän vastauksen piirteissä, että hyvä Pohjois-Euroopan kartta on suunniteltu yleiskartaksi suurelle yleisölle tai esimerkiksi oppikirjan sivulle. Käyttötarkoituksen takia kartalla on tietyt ominaisuudet, kuten pieni mittakaava ja suuri yleistyksen aste. Kartassa ei myöskään korosteta mitään tiettyjä kohteita tai ominaisuuksia ja käytetty symboliikka on vakiintunutta. Lisäksi YTL mainitsee, että kartta ei kuitenkaan sovellu navigointiin, suunnistamiseen tai aluesuunnitteluun. Tällaiset käyttötarkoitukset vaatisivat yksityiskohtaisempaa karttaa. 

Huonosta Pohjois-Euroopan kartasta YTL odottaa kokelaan löytävän kartan laadinnassa tehtyjä huonoja ratkaisuja, kuten kartan poikkeava orientaatio (pohjoinen ei ole kartan yläreunassa), poikkeukselliset värivalinnat ja toisistaan huonosti erottuvat värit, monien tärkeiden karttaelementtien puuttuminen kokonaan ja mittakaavajanan viimeistelemättömyys. Tällaiset ominaisuudet tekevät kartoista vaikealukuisia ja pahimmillaan täysin käyttökelvottomia.  

Hyvä ja huono Pohjois-Euroopan kartta.
Lähde: YTL. Aineisto: Aineistopalvelu Natural Earth. https://www.naturalearthdata.com/downloads. Viitattu: 11.12.2020.

Tehtävän toisessa osassa käsiteltiin hyvää ja huonoa teemakarttaa Turun alueen maanpeitteestä. Ne on suunnattu rajatummalle kohdeyleisölle. YTL:n hyvän vastauksen piirteiden mukaan hyvän kartan kohderyhmä on aluesuunnittelijat ja tutkijat, koska kartta keskittyy vain tähän tiettyyn aiheeseen. Kartta ei sovellu alueella suunnistamiseen tai opaskartaksi nimistön puuttumisen takia.  

Huonon teemakartan ongelmallisia ratkaisuja ovat YTL:n mukaan etenkin totutusta poikkeavat värivalinnat, huonosti toisistaan erottuvat värit sekä esitettyjen maanpeiteluokkien suuri määrä. Nämä vaikeuttavat luokkien erottamista toisistaan, eikä liukuva väriasteikko muutenkaan sovi esittämään erityyppisiä maanpeitteitä eli luokka-asteikollista muuttujaa. Kartan elementit on myös aseteltu tai laadittu huonosti, ja esimerkiksi pohjoisnuoli ja mittakaavajana puuttuuvat kokonaan.   

Hyvä ja huono kartta Turun alueen maanpeitteestä
Lähde: YTL. Aineistot: Suomen ympäristökeskus. Latauspalvelu LAPIO. http://paikkatieto.ymparisto.fi/lapio/latauspalvelu.html. Viitattu: 11.12.2020.

Näiden hyvien ja huonojen esimerkkikarttojen tarkastelu saattaa palautua kokelaan mieleen myöhemmin mediassa vastaan tulevia karttoja lukiessa. Karttojen hyvien ja huonojen ominaisuuksien tunnistaminen voi osaltaan auttaa arvioimaan kriittisesti kartan välittämää tietoa, kartan laatijan asiantuntijuutta ja päämääriä sekä kartan julkaisseen tahon luotettavuutta. 

 

Kirjoittajat: Markus Jylhä (HY), Tua Nylén (HY ja TY) & Petteri Muukkonen (HY) 

Kirjoittajat toimivat tutkijoina Helsingin yliopistossa ja he ovat mukana oppilaiden kriittistä lukutaitoa ja medialukutaitoa tutkivassa CRITICAL-hankkeessa, jota rahoittaa Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN). Muukkosen työtä on tukenut myös Opettajien akatemia, Helsingin yliopisto.

 

Vierailijaluento silmänseurantateknologian käytöstä kartanluvun tutkimisessa

Martin Hanus Charlesin yliopistosta Tšekeistä oli keväällä 2022 vierailevana tutkijana Helsingin yliopistolla. Hanus piti vierailullaan esitelmiä Critical-hankkeeseen liittyvissä tapahtumissa, ja maanantaina 23.5. klo 13:00-14:00 hän piti luennon opiskelijoiden kartanlukustrategioiden tutkimisesta silmänseurantateknologian avulla. Luentoa oli seuraamassa n. 10 henkeä.

 

Geomediaosaaminen esillä Geoinformatiikan tutkimuspäivillä 9.-10.5.2022

Geoinformatiikan tutkimuspäivät kokoavat vuosittain yhteen paikkatietoalan osaajia eri organisaatioista. Tapahtuma järjestettiin vuonna 2022 Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella 9.-10.5. Mukana oli n. 80 kuulijaa, osa paikan päällä, ja osa etäyhteyden kautta. Critical-hanke oli tiistaina 10.5. esillä sessiossa Teaching and learning map and GI skills in various age groups and education levels. Sessio koostui kolmesta esityksestä sekä lyhyestä johdannosta:

 • Petteri Muukkonen, HY. Session johdanto. Katso tallenne.
 • Petteri Muukkonen, HY. CRITICAL-project: Educating critical literacy skills on geomedia and thematic maps. Katso tallenne.
 • Martin Hanus, Maps as tools for the development of geographical thinking. Katso tallenne.
 • Sirpa Ojansuu, HY: Kasvattamassa nuoria osallistuviksi kansalaisiksi: kansalaisten kartta- ja paikkatietotaidot tukemassa kaavoitushankkeisiin osallistumista. Katso tallenne.

Koko tapahtuman ohjelma.

Helsingin yliopiston kriittisen geomedialukutaidon tutkimustiimi on osa Strategisen tutkimuksen neuvoston CRITICAL-tutkimushanketta.  Tiimissä työskentelevät:
Petteri Muukkonen (tiiminvetäjä, yliopistonlehtori, tutkija, aineenopettaja)
Tua Nylén (tutkija, aineenopettaja)
Markus Jylhä (yliopisto-opettaja, aineenopettaja, viestintävastaava)
Panu Lammi (väitöskirjatutkija, aineenopettaja)
Laura Hynynen (tutkimusavustaja, varhaiskasvatuksen opettaja)
Ronja Päivärinta (harjoittelija)
Michaela Söderholm (harjoittelija)

Helsingin yliopiston kriittisen geomedialukutaidon tutkimustiimi esittäytyy verkkotapahtumassa

Helsingin yliopiston kriittisen geomedialukutaidon tutkimustiimi esittäytyi maantieteen ja biologian aineenopettajaopiskelijoiden kurssikahvilassa 6.4.2022 klo. Tilaisuuden esityksen seuraaminen oli mahdollista kaikille kiinnostuneille etäyhteyden kautta. Mukana oli kolmisenkymmentä geomedia-aiheista kiinnostunutta kuulijaa. Tiiminvetäjä Petteri Muukkonen kertoi mm. geomediataitojen osaamisen tikapuumallista sekä tarkemmasta geomediataitojen luokittelusta.

Olemme osa Strategisen tutkimuksen neuvoston CRITICAL-tutkimushanketta.  Tiimissä työskentelevät:
Petteri Muukkonen (tiiminvetäjä, yliopistonlehtori, tutkija, aineenopettaja)
Tua Nylén (tutkija, aineenopettaja)
Markus Jylhä (yliopisto-opettaja, aineenopettaja, viestintävastaava)
Panu Lammi (väitöskirjatutkija, aineenopettaja)
Laura Hynynen (tutkimusavustaja, varhaiskasvatuksen opettaja)

Tilaisuuden esityksestä tehty tallenne on katsottavissa verkossa.

Ajatuksia maantieteellisen lukutaidon kehittymisestä

Asiantuntijoiden ajatuksia maantieteellisen lukutaidon kehittymisestä – koottu keskusteluista Maantieteen päivillä 2021.

CRITICAL-hankkeen tutkijamme pitivät Maantieteen päivillä 2021 oman session maantieteellisen lukutaidon kehittymisestä aina alakoulusta lukioon. Tämän vuoden Maantieteen päivien järjestelyvuorossa oli Oulun yliopisto ja koronapandemian takia päivät järjestettiin virtuaalitapahtumana.

Tämä blogikirjoitus käsittelee työpajaan osallistuneiden asiantuntijoiden ajatuksia. Postauksessa esitetyt taitotasot eivät ole kattava kuvaus maantieteellisen ajattelun kehittymisestä, vaan Maantieteen päivien 2021 sessiossamme esille nousseita ajatuksia. Voit käydä lisäämässä myös omia ajatuksiasi käyttämäämme Jamboard-alustaan.

Työryhmän keskustelua pohjustivat Sanna Mäen (maantieteen yliopistonlehtori, Turun yliopisto) alustus “Maantieteen opettaja on lukutaidon opettaja”, Markus Hilanderin (varhaiskasvatuksen yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto) alustus “Mitä taitoja lapsi ja nuori tarvitsee päästäkseen eteenpäin maantieteellisen lukutaidon osalta?” ja Virpi Hirvensalon (tutkijatohtori, CRITICAL-hanke, Helsingin yliopisto) alustus “Maantieteellisen lukutaidon kehittyminen alakoulusta lukioon”.

Session osallistujien ideoita käytetään yhtenä aineistona kriittisen geomedian lukutaidon tikapuumallin kehittämiseen. Muodostamme tätä mallia geomedian kriittisen lukutaidon tutkijatiimissä Helsingin yliopistossa. Tiimimme on osa kriittisen medialukutaidon kehityksen tukemiseen keskittyvää monialaista CRITICAL-hanketta.

Alustusten jälkeen työryhmän keskustelu jakautui neljään osaan: maantieteellinen lukutaito 1.-2.-luokilla, 3.-6.-luokilla, 7.-9.-luokilla ja lukiossa. Keskustelussa tarkasteltiin lukutaitoa tiedon tuottamisena ja käyttämisenä. Taustalla keskustelussa käytettiin muun muassa Bloomin uudistettua taksonomiaa.

 

Aikaa keskittymiselle ja oivalluksille

Sessiossa nousi maantieteen ydinsisältöjen lisäksi esiin kolme asiaa, jotka koskivat kaikkia luokkatasoja:

 1. keskittymiskyvyn harjoittelun merkitys.
 2. maantieteellisten oivallusten tuottaminen opetuksessa.
 3. ajatukset kriittisyyden merkityksestä maantieteellisen lukutaidon osalta.

Työelämän ja somen nopeatempoisuus näkyy lasten ja nuorten oppimisessa niin, että vaikka he tietävät ja osaavat asioita paljon, keskittymiskykyä ja kärsivällistä työskentelyä täytyy harjoitella vielä lukiotasollakin.

Toinen koko maantieteen opetusta koskeva seikka on maantieteellisten oivallusten tuottaminen oppijoille. Koska oppijoilla on erilaisia taustoja ja kiinnostuksenkohteita, myös oivallusten sytykkeiden olisi hyvä liittyä nuorten elämää koskeviin erilaisiin aihepiireihin.

Session yhtenä punaisena lankana oli antaa ajatuksia kriittisen geomedian lukutaidon tikapuumallin kehittämiselle. Sen takia kriittisyys ja kriittinen lukutaito puhuttivat työryhmäläisiä. Nähtiin, että kriittistä lukutaitoa on mahdollista opettaa jo pienestä pitäen, kunhan esimerkit ovat ikätason mukaisia.

Kriittisyyden käsitettä pohdittiin työryhmässä. Kriittisyyden ajateltiin olevan yhtä lailla:

 • oikeanlaisen tiedon erottamista väärästä tiedosta.
 • yhteiskuntakriittisyytenä.
 • käsite, joka saattaa sisältää negatiivisiakin vivahteita.

On tärkeää huomata, että kriittisen ajattelun lisäksi tarvitaan myös ratkaisuhalukkuutta ja halua nähdä hyvä. Maantieteen yhteydessä kriittisyys voi olla esimerkiksi sitä, että kyetään näkemään huonon kartan huonot puolet, mutta myös sen hyvät ominaisuudet.

1.-2. -luokilla olennaista on kartan idean sisäistäminen ja kartan perusasioiden harjoittelu

Bloomin taksonomiassa oppiminen alkaa opettelemalla muistamaan asioita, esimerkiksi ilmansuuntien nimiä ja mittayksiköitä, jotta voidaan ymmärtää etäisyyden mittaamisen, mittakaavan ja kartan idea. Kartan idean hahmottaminen vaatii kuitenkin myös lintuperspektiivin ymmärtämistä, jossa tarvitaan aikuisen tukea, harjoittelua ja omaa oivallusta.

Paikkaan sidottujen valokuvien käyttö helpottaa kartan ymmärtämistä. Kartan lukemista voi harjoitella vertaamalla erilaisia kuvia ja karttoja alueista: pihasta otettua ilmakuvaa, viistokuvaa, jonkun paikkatietopalvelun karttaa, suunnistuskarttaa tai peruskarttaa.

Ensimmäisillä luokilla kartan idean hahmottamista voidaan tukea myös esimerkiksi pienoismallien avulla. Oppilaat voivat rakentaa yhdessä pienoismalleja tutuista alueista, tarkastella niitä lintuperspektiivistä ja sitten piirtää niistä karttoja. Karttoja voidaan piirtää vaikkapa koulun pihasta tai luokkahuoneesta. Lintuperspektiivin ymmärtäminen ja haltuunottaminen vaatii paljon aikuisen tukea ja harjoitusta.

Kartan idea hahmottuu alakoululaiselle ja myöhemmin karttakuva ja aluetuntemus kehittyvät parheiten aloittamalla pienestä ja lähellä olevasta (tai tutuimmasta) alueesta ja laajentamalla sitten yhä suurempiin ja kaukaisempiin alueellisten. Ensin oppilas voi piirtää kartan esimerkiksi omasta tai luokkahuoneesta ja edetä sitten pihaan, kotiseutuun, Suomeen ja lopulta maailmaan.

Maantieteellisen tiedon käyttämistä voidaan ensimmäisillä luokilla opetella etäisyyksien konkretisoimisella. Oppilaat voivat esimerkiksi laskea, kuinka monta omaa askelta mahtuu metriin. Tässä on hyvä mahdollisuus yhdistää maantieteen opetusta matematiikkaan.

Myös turvataitojen opettelu alkaa jo alakoulussa, ja oman sijainnin merkitystä turvallisuuden kannalta kannattaa käsitellä kahdellakin tavalla: huomioimalla

 1. että omaa sijaintia jakamalla voi vahingossa luovuttaa tietojaan vääriin käsiin.
 2. että hätätilanteessa taito kertoa oma sijainti voi pelastaa hengen.

 

3.-6. -luokilla sovelletaan peruskäsitteitä ja tulkitaan kuvia

Kartan peruskäsitteiden harjoittelu jatkuu 3.-6.-luokilla. Bloomin taksonomiassa muistamisen ja ymmärtämisen lisäksi aletaan harjoitella opitun tiedon soveltamista esimerkiksi tunnistamalla maantieteellisiä asioita/ilmiöitä oppikirjan kuvista tai muusta kuvamateriaalista. Ymmärtämistä kehitetään opettelemalla jana- ja suhdelukumittakaavat. Tutustutaan maailmankarttaan.

Tietokone otetaan avuksi maantieteellisen tiedon käyttämiseen. Etäisyyksiä voidaan ottaa haltuun helppojen karttapalveluiden, kuten PaikkaOpin tai Maanmittauslaitoksen Karttapaikan avulla. Niissä voidaan arvioida ja mitata vaikkapa etäisyyksiä koululta lähikauppaan tai Suomen leveyttä.

Maantieteellistä lukutaitoa monipuolistetaan harjoittelemalla esimerkiksi oppikirjojen kuvien tulkintaa maantieteellisten käsitteiden, kuten ilmansuuntien ja alueellisen kontekstin, avulla. Karttojen lukutaito on peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden tarkoittamaa monilukutaitoa. Se on myös osa kansalaistaitoja: osallistuminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen edellyttävät näitä taitoja.

Maantieteellisen tiedon tuottaminen alakoulussa voi olla esimerkiksi oman paikkatiedon tuottamista sijoittamalla pistekohteina tuttuja paikkoja kartalle. Myös diagrammien piirtämistä aletaan harjoitella tällä ikätasolla; ensin käsin, jotta diagrammin idea hahmottuu, ja myöhemmin mahdollisesti digitaalisesti (toki helpotettuna).

 

7.-9. -luokilla kriittinen ajattelu kehittyy

Bloomin taksonomiassa muistamisen ja ymmärtämisen ohella harjoitellaan soveltamaan ja arvioimaan tietoa. Yläkoulussa aloitetaan analyyttisen ajattelun harjoittelu. Opetuksessa on hyvä huomata, että niin analyyttista kuin maantieteellistä ajattelua yleensä harjoitellaan myös koulun ulkopuolella, kotona, harrastuksissa ja kaveripiirissä.

Koulun ulkopuolella tapahtuva harjoittelu liittyy hyvin moniin erilaisiin aiheisiin, jotka ovat kullekin oppijalle läheisiä, kuten matkustamiseen, suunnistusharrastukseen tai soosiaalisessa mediassamen esiin tuleviin teemoihin, kuten esimerkiksi jonkun alueen tai kulttuurin piirteitä tai jopa luonnonilmiöitä hyödyntävät meemit.

Maantieteellisen ajattelun kehittymiseen tarvitaankin oivallusten tuottamista näistä eri aihepiireistä. Erääksi opetuksen välineeksi maantieteellisten oivallusten tuottamiselle mainittiin meemit.

Yläkouluikäiset nuoret ovat otollisessa iässä tiedon arvioimisen ja kriittisen ajattelun harjoittelemiseen. Työryhmässä tuotiin esille eräänä esimerkkinä ihmisoikeuskasvatuksen kytkeminen kriittiseen ajattelun opiskeluun.

 

Lukiossa opitaan kokonaisuuksien hahmottamista esimerkiksi oikean elämän tapauksien avulla

Lukiotasolla maantieteellisen lukutaidon kehittämisessä nähtiin tärkeäksi analyyttinen ja systemaattinen työskentely, loogisen päättelyn harjoittelu, eri ilmiöiden välisten suhteiden ymmärtäminen ja kokonaisuuksien hahmottaminen. Bloomin taksonomiassa aiempien tasojen ohella analysoimisen merkitys vahvistuu ja lisäksi tietoa arvioidaan ja luodaan uutta.

Maantieteellisen tiedon tuottaminen ja kokonaisuuksien hahmottaminen voi liittyä esimerkiksi kaavoitusprosessin opettamiseen osallistuen siihen yhtenä monista osapuolista. Työryhmässä tuotiin esille esimerkiksi asemakaavoituksen lukutaidon sekä/ kommentointitaidon opettamisen haasteellisuus. Pohdittiin myös sitä, miten vaikuttamisprojektit voisi toteuttaa koulukontekstista onnistuneesti niin, että niillä on yhteys reaalitodellisuuteen.

Maantieteellisen tiedon käyttämisessä tiedon arvioimisen harjoittelu on tärkeää. On olennnaista osata arvioida karttojen avulla välitettyä tietoa ja sitä, että kartta on vain yksi esitys kartan esittämästä alueesta, ja esimerkiksi projektioilla ja teemakartan datan luokittelulla voidaan vaikuttaa karttaa lukeviin henkilöihin. Karttaa käytetään vallankäytön välineenä.

Olennaiseksi nähtiin ymmärtää aineiston (esimerkiksi kartan) tuottamiseen liittyvät vaiheet ja prosessin eri vaiheiden vaikutuksen lopputulokseen. (Esimerkiksi huonosta datasta syntyy usein huono kartta).

Työryhmässä tuotiin esille monialaisuuden vahvistaminen lukiokoulutuksessa. Eri oppiaineiden taitojen yhdistäminen tuo paljon mahdollisuuksia tiedon tulkitsemisen ja luomisen tueksi.

Kirjoittajat: Virpi Hirvensalo, Tua Nylén & Petteri Muukkonen 

Kirjoittajat toimivat tutkijoina Helsingin yliopistossa ja he ovat mukana oppilaiden kriittistä lukutaitoa ja medialukutaitoa tutkivassa CRITICAL-hankkeessa, jota rahoittaa Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN). Muukkosen työtä on tukenut myös Opettajien akatemia, Helsingin yliopisto.

 

 

 

Neljä karttapalvelua opetuskäyttöön

Geomedian opetukseen yläkouluissa ja lukioissa on tarjolla useampikin karttapalvelu, joilla on mahdollista toteuttaa monenlaisia oppimistehtäviä ja harjoituksia. Mutta mikä palvelu soveltuu omaan opetustyyliin parhaiten? Tässä kirjoituksessa vertailemme neljää kouluissa yleisesti käytössä olevaa karttapalvelua: Paikkatietoikkunaa, ArcGIS Onlinea, Google Mapsia ja QGIS-palvelua.

Näiden karttapalveluiden käytöstä on tehty video-oppaita, jotka löytyvät Kartta.nyt -palvelun Youtube-kanavalta palveluiden nimillä olevilta soittolistoilta.

Ohjeita Paikkatietoikkunan ja QGis-palvelun käyttöön on koottu Geopisteen verkkosivuille. ArcGIS Onlineen liittyviä harjoituksia on GIS for Schools -sivustolla.

 

Paikkatietoikkuna

Maanmittauslaitoksen maksuton selainpohjainen karttapalvelu. Palvelun peruskäyttö ei vaadi kirjautumista. Erikoistoiminnot, kuten karttojen julkaisu muilla verkkosivuilla, edellyttää kuitenkin kirjautumista. 

Paikkatietoikkunan aloitusnäkymä.

+ Paikkatietoikkunassa on käytössä valtava määrä suomalaisia paikkatietoaineistoja.

+ Palvelussa voi katsella eri organisaatioiden tuottamia paikkatietoja, esimerkiksi Tilastokeskuksen väestötietoja alueittain tai Suomen ympäristökeskuksen maanpeiteaineistoja.

+ Teemakarttoja voi tehdä itse ja omia karttoja voi julkiasta muilla sivuilla.

+ Myös koordinaattimuunnokset onnistuvat.

– Opiskelijoiden yhteisten karttaesitysten tekeminen ei onnistu.

– Analyysityökalua ei enää tueta.

 

ArcGIS Online

Monipuolinen kaupallinen kouluille maksuton selainpohjainen paikkatieto-ohjelmisto karttojen ja sovellusten tekemiseen sekä tiedon analysointiin ja visualisointiin. Käyttöön tarvitaan koulukohtainen ArcGIS-tili, jossa on käyttöoikeus opettajille ja oppilaille. ​Koulukohtainen pääkäyttäjä hallinnoi kaikkien koulun käyttäjien käyttäjätunnuksia. Arc GIS Onlinessa on Map viewer -kartankatseluohjelma, jonka perustoimintoja voi käyttää täysin kirjautumatta. 

Map Viewer on Arc GIS Online -palvelun helppokäyttöinen kartankatseluohjelma.

+ Palvelu sisältää kattavan aineistopankin ja suuren määrän sekä paikallisia että globaaleja aineistoja, joita voidaan hyödyntää omien ja yhteisten karttojen sekä sovellusten tekemisessä.

+ Käyttäjät voivat tuoda palveluun myös omia aineistojaan, jotka ovat edelleen muokattavissa ja jaettavissa ohjelman avulla.

+ ArGIS Onlineen liittyy lisäsovelluksia, joita hyödyntämällä saa peruspalvelua hyödynnettyä monipuolisemmin.

+ Erittäin monipuoliset mahdollisuudet karttojen julkaisemiseen verkossa.​

+ Map Viewer on erittäin helppokäyttöinen osa ArcGIS Onlinesta, joka toimii mainiosti ensi askeleen palveluna ArcGIS Onlinen käyttöön. Maps Viewerissä on mahdollista katsella koko palvelun tarjoamia kartta-aineistoja ja mitata matkoja. Map Vieweriin kirjautuessa voi luoda monenlaisia omia karttoja sekä tulostaa ja tallentaa niitä. Tämä mahdollistaa esimerkiksi karttaesitysten tekemisen projektitöiden liitteeksi. Map Vieweriin voit kirjautua myös Facebook- ja Google-tunnuksilla.

– Arc GIS Onlinen käytön opetteluun kannattaa varata reilusti aikaa.

 

 

Google Maps / Google My Maps

Helposti käyttöönotettava kaupallinen ja maksuton karttapalvelu, joka on ennestään tuttu oppijoille. Google Maps on karttapalvelun julkinen puoli, jonka käyttö ei vaadi kirjautumista. Se on tarkoitettu reittioppaaksi ja paikkojen katseluun. Google My Maps vaatii kirjautumisen Google-tunnuksilla. My Mapsiin voi tallentaa henkilökohtaisia ja valitulle ryhmälle jaettuja karttoja.    

Google My Mapsissa on omien ja jaettujen kartaesitysten laatiminen helppoa. Havaintoja voi jakaa helposti eri karttatasoille.

Google Maps

+ Google Maps tarjoaa katseltavaksi katu- ja satelliittikarttoja sekä mahdollisuuden matkareitin suunnitteluun. Valittavissa myös satelliittinäkymä, maanpinnan muodot -, street view -näkymä ja reaaliaikaisia liikenne- ja COVID-19 -tietoja. Sopii monien arkielämään liittyvien harjoitusten toteuttamiseen.

+ Käyttäjät voivat lisätä piste-, viiva- ja aluekohteita Google Mapsin päälle usealle tasolle. ​

+ Toimii mobiililaitteissa.

+ Karttoja voi jakaa, upottaa toisille verkkosivuille ja tulostaa.

Google My Maps

+ Google My Maps käyttäjät voivat luoda omia ja yhteisiä karttoja henkilökohtaiseen käyttöön ja jaettavaksi.

+ Google Driven käyttäjille tutut jako- ja yhteismuokkausominaisuudet ovat myös MyMaps -karttojen osalta käytössä.

– Taustalle voi valita Googlen oman pohjakartan  tai tuoda uudeksi tasoksi oman tiedoston CSV-, XLSX-,  KML- tai GPX-muodossa.

 

QGIS

QGIS on omalle koneelle ladattava paikkatieto-ohjelmisto, joka sisältää mahdollisuuden tiedon selaamiseen, muokkaamiseen ja analysointiin. Koneelle asennettavana ohjelmana ei tarvitse mitään käyttäjätunnuksia.

QGIS on vapaa avoimen lähdekoodin ohjelmisto.

+ QGISilla voi tehdä paikkatietoanalyyseja ja tuottaa teemakarttoja. Ohjelmistoon ladataan halutut kartta-aineistot. 

+ Parhaimmillaan, kun halutaan piirtämisen lisäksi tehdä analyyseja, ja tehdä aineistoon perustuvia teemakarttoja. Pelkästään karttojen piirtämiseen hieman turhan järeä ohjelmisto.

+ Avoin lähdekoodi, lataaminen ja käyttö maksutonta.

+ Oletuksena ei mitään aineistoa kartan taustalle. Lisäosilla erilaisia taustakarttoja on kuitenkin helppo tuoda ohjelmaan.

​+ Erittäin monipuoliset mahdollisuudet muokata lopulliseen karttanäkymään tulevia elementtejä (mittakaava, selitteet jne.) Tästä on hyötyä etenkin, jos haluaa lopputuloksen kuvatiedostona.

– Karttatasoille on määriteltävä erikseen tallennuskohde, ne eivät tallennut projektin tallentamisen yhteydessä.  Tämä saattaa aiheuttaa alussa sekaannuksia.

– Karttatasoa luotaessa on valittava minkälaisia kohteita sille aikoo piirtää (piste, viiva tai alue). Muita kohdetyyppejä ei voi samalle tasolle luoda. Omien kohteiden piirtämisen työnkulun opetteluun on syytä varata aikaa. 

– Ei kartan julkasemista suoraan verkossa. (Lisäosien avulla mahdollista, mutta huomattavan monimutkaista).

– Yhteisiä karttaesityksiä ei ole mahdollista tuottaa.

 

 

 

 

Huono kartta – hyvä kartta

Virpi Hirvensalo ja Tua Nylén

Tarkoituksella tai tarkoituksetta huonosti toteutetut kartat välittävät lukijalle väärää tietoa tai vääriä mielikuvia siinä missä virheelliset tekstitkin. Niin karttojen tuottaminen kuin lukeminenkin vaativat harjoittelua. Kriittistä näkökulmaa tarvitaan, jotta viesti välittyy oikeana kartan laatijalta lukijalle.

Esimerkkinä huonosti toteutetusta kartasta on Twitterissä vuonna 2019 jaettu karttaesitys Australian tulipaloista. Siinä tulipaloja kuvaavien symbolien koon valinta on epäonnistunut. Lopputuloksena kartta antaa väärän käsityksen tulipalojen laajuudesta – ikään kuin lähes puolet Australian pinta-alasta olisi tulipalojen vallassa! Saat kartan näkyviin napauttamalla Twitterin linkkiä alla.

Tänään kansainvälisenä lukutaitopäivänä 8.9. kriittisen geomedialukutaidon tiimimme muistuttaa hyvän kartan elementeistä. Niiden kertaaminen auttaa kartan laatijaa välittämään oikeaa tietoa ja välttämään harhaanjohtavaa karttaviestintää. Karttaelementtien tunteminen helpottaa myös vastaantulevien karttojen kriittistä lukemista.

 

Hyvän kartan elementit.

Jos olet kiinnostunut kuulemaan yleisemmin siitä, miten nuorten kriittisen lukemisen taitoja tuetaan Critical-hankkeessa, tule maksuttomaan kansainvälisen lukutaitopäivän webinaariin 8.9. klo 14-16 Strategisen tutkimuksen neuvoston verkkosivulla. Samalta sivulta voit käydä myöhemmin katsomassa tallenteen tapahtumasta. 

Kuva hyvän kartan elementeistä: Tua Nylén.

 

Kartta.nyt 2.0 keskittyy kriittiseen geomedialukutaitoon

Kartta.nyt jatkaa kriittiseen geomedialukutaitoon keskittyvän tiimin tiedotuskanavana nimellä Kartta.nyt 2.0. Sivusto tarjoaa jatkossa uutta tutkimustietoa ja täydennyskoulutusmateriaaleja opetuksen tueksi. 

Kartta.nyt -hankkeen päätyttyä tämän sivuston päivittäminen ja samannimisen Facebook-ryhmän ylläpito siirtyy uudelle geomedialukutaidon tiimille.

Tiimimme toimii fyysisesti Helsingin yliopistossa Geotieteiden ja maantieteen osastolla. Olemme aloittaneet geomedian lukutaitotutkimuksen, jossa keskitymme lasten ja nuorten kriittiseen geomedialukutaitoon.

Ryhmämme toimii osana Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa monialaista CRITICAL-hanketta.

Geomedia on muutakin kuin karttoja ja paikkatietoa

Me maantieteilijät tarkastelemme karttojen, paikkatiedon sekä paikkaan tai alueeseen sidoksissa olevien diagrammien, kuvien ja videoiden lukemista ja tuottamista, eli geomediataitoja. Tämä osaaminen on jatkuvasti tärkeämpää kaikille kansalaisille työ- ja arkielämässä. Kriittinen tarkastelu, eli lähde- ja sisältökriittisyys sekä analyyttinen ote geomedian lukemiseen ovat yhä tärkeämpiä internetin aikakaudella.

Kuva: Krista Koskelo

Haastatteluin tietoa geomediaopetuksen kehittämistarpeista

Olemme parhaillaan toteuttamassa haastattelututkimusta, joka on suunnattu ympäristöoppia opettaville alakoulun opettajille sekä yläkoulun ja lukion maantiedon opettajille. Haastatteluissa keskustelemme muun muassa seuraavista teemoista:

 • Miten geomedian käsite on otettu kouluissa vastaan ja mitä hyötyä siitä ymmärretään olevan.
 • Minkälaiset konkreettiset tavoitteet lasten ja nuorten geomediataidoille ja erityisesti kriittiselle geomegialukutaidolle tulisi asettaa eri ikätasoilla.
 • Minkälaista vaihtelua geomediataidoissa on ikätason sisällä, ja mistä erot johtuvat.
 • Miten geomedian lukemista ja tuottamista harjoitellaan maantiedon ja ympäristöopin opetuksessa tällä hetkellä.
 • Onko geomediaopetukseen riittävästi resursseja ajallisesti, laitteiden, oppimateriaalien ja opettajien täydennyskoulutuksen suhteen.
 • Mitä materiaaleja tai tukea opettajat toivovat geomediaopetukseen lisää.

Uuden tutkimustiedon lisäksi tuotamme hankkeessa opettajien toivomaa käytännönläheistä materiaalia. Toimimme läheisessä yhteistyössä Geopisteen kanssa, ja tuottamamme opetusmateriaalit tullaan julkaisemaan sekä Avointen oppimateriaalien kirjastossa että Geopisteen verkkosivulla.

Tämä Kartta.nyt 2.0 -sivusto toimii jatkossa paikkana, jossa taustoitamme ja tiedotamme toimintaamme liittyvistä materiaaleista, tutkimuksesta ja tapahtumista.

Tervetuloa myös Kartta.nyt 2.0 -nimiseen Facebook-ryhmään keskustelemaan geomedialukutaidon opettamisesta!